tdtdtdt d tdtdtdt

C.T.D_T_WUTC

WORLD UNIVERSAL CENTER /"KINGDOM" OF TOTAL DEVELOPMENT, C.T.D
for culture, science, education, philosophy, wisdom, technic; harmonization, integration and new creation
TELLUSIAN WORLD UNIVERSITY CENTER OF TOTAL CULTURE, T_W.U.T.C
TOTAL*UNIVERSAL INTEGRATION REALIZATION CENTER/"COURT", T.I.R.C.

(Wärlds IntegrationsTing / World Integration "Court")
>>>
World Universal Culture Integration Center/Community, W.U.C.I.C - "WUNISON"
INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE UTVECKLINGS CENTRUM LUND, L.I.U.C.

WÄRLDS INTEGRATIONS TINGET, T.I.R.C.>>

Integrations Förverkligande Utveckligs Centrum Lund, L.I.U.C.>>
- verksamhets-struktur >>
-Verksamhetspolicy >>


LUNDs I:a INTEGRATIONSTING >
>
Aktiviteter >>
Pågående projekt >>
Studier & artiklar >>>

Aktivitets-Arkiv
• Integrationsveckan2011 >>
- MultikulturBalen
Integrationsveckan 2010
• Integrationsveckan 2009
- Multikulturbalen 2009

Integrationsveckan2008 >>
-
Multikulturbalen 2008 >>
Integrations- och Mångfaldsrundan 2007 >>

• MULTIKULTUBAL2007 >>
• MULTIKULTUBAL2006 >>T*INTEGRATION
Realization Center, T.I.R.C.
Learn more >>>

W.U.C.I.C - World Universal Culture Integration Center/ Community - "WUNISON"
Läs mer
>>

T*Universal INTEGRATION-
Realization Center, T.I.R.C
>>

Kulturintresse gruppen
TRANSYLVANIA - i Lund
>>Om U.T.C/UTKC - WUTK >>
worlduniversity-sciences
WUTK-Model©>>
Utvecklings-, Utbildnings-
möjligheter
>>
UTKC_WUTK Nyheter, Aktiviteter, mm >>

Are You in any form
intrested of
Worlduniversitycenter's
offers?

Please go to
CONTACT site for more
information
>>>


 

 

 

 

C.T.D_WUTC
is the securest
way to
Total*
Human
Development,
Harmonization,
Integration
and
Realization
- Here & Now -
on the Earth.

Har Du hört
talas om
C.T.D & Det
Tellusianska
Världs-
Universitets-
Centrat, WUTC och dess
världsunika
totaluniversella
utveckligs,
harmoniserings -
och
integrations-
förverkligande
system,
baserat på
också Nya
'leading-
wisdom-
sciences' -
s k world-
university-
sciences, och
inom dessa
tillämpade
T_Kreativitets
Metoderna?

KULTUR - innebär inte
bara den i dagens allmedvetenhet impregnerad andlig-, intellektuell och materiell utveckling,
bildning, vetenskap, osv samt resultat som har uppnåtts och uppnås i mänsklighetens kulturhistoriska utvecklings- eller/och civilisations-bildningsprocess, utan Kultur
är ett universellt-multidimentionellt
evolutionistiskt enhetssystem också, där"... (Du kan läsa hela texten här >>)
...Det är det universella Kultur-Enhets-Systemet och det dithörande universella kulturmedvetandet och kulturaliserings-medvetenheten (med dithörande visdom, energi- och kraft-dimentioner) som
harmoniskt styr den universella evolutionistiska, inkl. den kultur-evolutionistiska helhets-processen i universum, inklusive på Jorden..
(Du kan läsa hela texten här
>>).
...Kultur, dvs kulturell utveckling med en universell-evolutionistisk laddning
skapar välbefinnande, hälsa, ökad kreativitet och framåtskridande bådeför individer, människogrupper, samhällen och inte minst
till den planetära
ekologin
och kan genom
detta påverka väljandet av de planetära framtidsförsäkrande-framåtskridande vidare-kulturaliserings-vägarna.
På brist av detta måste människor lida så mycket,
vara så förvirrade och

olyckliga som de är i
allmänhet idag - på Jorden (!)...(Du kan läsa hela texten här
>>)• EVOLUTION, liksom Kultur, är inte heller bara en lokaliserad utvecklingsprocess, utan innebär den totala utvecklingsprocessen som t ex en människa, en människogrupp, en art, en planet, ett solsystem eller en galax samt hela den multidimentionella universum (Multiverse) genomgår i sin stegvisa helhets-utvecklingsprocess, som evoluerar från lägre medvetande- till högre medvetande-utvecklings-nivåer i ettmultidimentionellt
helhetssammanhang och totalutvecklings-perspektiv (eller totalevolutionistiskt
perspektiv)...
I den evolutionistiska processen, är det wärldsuniversella multidimentionella Kultursystemet och inom
detta de kulturaliserings- processernas medvetande
dimentioner som försäkrar
den stagnationslösa harmoniska utvecklingen, - helhetsutvecklingen - alltså det evolutionistiska framåtskridandet...(Du kan läsa hela texten här
>> )

INTEGRATION med evolutionistiskt
innehåll är den helhetsbildnings och
helhetsutvecklings-processen som försäkrar
det självständiga individuella och kollektiva
integritets- (enhets-)skapandet inom den wärldsuniversella evolutionistiska processen
för de deltagande gestalterna inom detta.
Integrationsprocessen syftar till att genom utökade och nya insamlade kunskaper,
visdom och erfarenheter integrera och samharmonisera de olika ännu okända mångfallds/ pluralitets-laddningarna och tillstånd i olika livs-, kulturella- och
ekologiska harmoniserings-förhållanden inom både de individuella och kollektiva helhetsutvecklins-processerna...
Integrationsprocessen i människans fall är också en ständig pågående process som sker på olika multidimentionella plan från
födelse och under livets längd, alltså under
hela hennes liv och kulturaliserinsprocess.
I denna process, uppdelad i olika del-processer, integrerar människan sig mer eller mindre i det jordiska livet och dess kultur...
(Du kan läsa hela texten här
>>>
Integrationsprocessen sker mångdimensionellt och på flera enhetsplan och system.
Den sker på de andliga-kulturella och på de kulturmateriella eller fysiska planen.
Den sker samtidigt både på den höga kulturella och idémässiga samt på det mentala-intellektuella och sinnesplanet
(eller
känslornas plan/värld) samt på det fysiska planet.
Den sker mångdimensionellt individuellt-, kollektivt-,
samhällsmässigt-,regionallt-, kontinentalt-, globalt samt planetärt och kosmiskt-universellt också, ständigt
genomsyrat av olika medvetandenivåskikt,
där de högre-medvetenhets-dimensiornas närvaro är avgörande i människans
evolutionistiska framåtskridande.
Därför måste man få mer kunskap om KULTUR, mångkultur, integration och evolution samt inte
minst om deras relation till människans liv och hälsa, välbefinnande
och om hennes
helhetsutvecklings-
möjligheter - och dessas mening... (Du kan läsa hela texten här
>>V Ä L K O M M E N
till CTD_T_WUTC:s

Integrations*Utvecklings & Förverkligande
Center;
T.I.R.C, W.U.C.I.C, L.I.U.C -
(se ovan) och ha nytta av
dessas UNIKA Erbjudanden - ägnade till det mänskliga
och samhälleliga Total*Förverkligandet
>>>


<< To Top of Page >>
@@l@@
WÄRLDS_INTEGRATIONS_TINGET >>
• Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - Lund, L.I.U.C.

V Ä L K O M N A
TILL CTD_T_WUTC:s INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE UTVECKLINGS CENTRUM - T.I.R.C, W.U.C.I.C, L.I.U.C!

HÄR KOMMER DU
ATT MÖTA:
EN NY VÄRLD
med;
• NYTT TÄNKANDE
• NY VÄRLDSUPPFATTNING
• NYA VISDOMSVETENSKAPLIGA
TEORIER OCH METODER
• ETT NYTT
HELHETSUTVECKLINGS,
HARMONISERINGS- OCH
INTEGRATIONSFÖRVERKLIGANDE
SYSTEM
• NYA PROJEKT OCH/MED
• NYA SRATEGISKA PROGRAM - för Integrations Förverkligande!
- HÄR och NU -
i DEN NYA TIDSÅLDERN AV
PLANETÄR KULTUR-EVOLUTION-

OCH I N T E G R A T I O N...

HÄR HAR DU MÖJLIGHET
FÖR ATT:
• KOMPETENSUTVECKLA DIG
SJÄLV
• UTVECKLA OCH FÖRVERKLIGA

IDEÉR, TEORIER, METODER,
PROJEKT, SRATEGISKA PROGRAM,
M.M. - MED DINA EGNA
FÖRUTSÄTTNINGAR I FOKUS
• HJÄLPA ANDRA PÅ SINA

UTVECKLINGSVÄGAR
• PÅVERKA BÅDE DEN LOKALA,
NATIONELLA OCH DEN GLOBALA

INTEGRATIONS UTVECKLINGS-
OCH FÖRVERKLIGANDE
PROCESSEN, MM...Ett nytt Integrations Utvecklings & Förverkligande System i Lunds Kommun är på väg...
• Integrations Utcvecklings Centrum - Lund, L.I.U.C. Läs mer >>

L.I.U.C: Integr. Utvecklings
Centrum Södra Sandby (Lund)
-
Utvecklingsstruktur &
Samarbetsförslag
>>
- Verksamhetspolicy >>>

• LUNDS INTEGRATIONSTING

Läs mer
>>INTEGRATIONS-
FÖRVERKLIGANDE
UTVECKLINGS CENTRUM - inom -
CTD/UTC/UTKC
har till sitt syfte
att hjälpa fram på sin utveckling den kontinuerligt pågående mångfaldiga
integrations-processen, med fokusering på det
mångfaldiga- och dimentionella identitets och integritets främjande
Integarations- Förverkligandet -
både lokalt-, nationellt och globalt-, universellt.

Läs mer
>>


INTEGRATIONS-
FÖRVERKLIGANDE CENTRAT
- med huvudsäte i Lund - är öppet för alla intresserande!
Det är öppet för alla, oavsett studier, yrke, arbete, livsstil,
identitet,världs
åskådning, kulturell, social, politisk, religiös, filosofisk eller
vetenskaplig syn,
tillhörighet eller
erfarenheter.
Integrationscentrat är

speciellt inriktat på
DIG som vill upptecka dina individuella mångfaldiga/ dimensionella
resurser och vidareutveckla dig
själv.
Här kan Du hitta den
Nya
Multi[Uni]versella
'WISDOM-SECRETS-NYCKELN' till den mänskliga och
samhälleliga rätta och
säkra vidare-
utvecklings-, harmoniserings
och

Integrationsvägen
- för ett lyckat förverkligande i
Livet, av Dig själv, Din Human-Helhet. Och genom
allt detta
bidra till
den lokala-
och globala-, planetära
multi(uni)verseala Kulturens och
civilizationens framåtskrikande -
Här och Nu !

Studier och artiklar

Unikt Erbjudande:
Nytt Helhets-Utvecklings
System med Ny Wärlds Visdomslära

Läs mer >>

Den Nya KulturMänniskan.
Del I-II
av Adalbert B. Fodor
Läs mer >>

'VISDOMSNYCKEL -
till planetär
vidarekulturalisering
av Adalbert B. Fodor
Läs mer >>

OM KULTUR, EVOLUTION, HÄLSA, KREATIVITET,
HELHETSUTVECKLING,
I N T E G R A T I O N
- i ett
wärldsuniversellt
helhetssammanhang.
av Adalbert B. Fodor >>

Nya vetenskaper för planetär
vidare
kulturalisering
:
- Totalogy, T_Universology,
Total[Ethno]Kulturologi,
T_Kreativitet, m.m.
av Adalbert B. Fodor
Läs mer >>Danshusrörelsen i Transsylvanien.
DANSHUS-MODELLEN SOM EN VÄG TILL UNIVERSELL
HARMONISERING OCH
FRAMÅTSKRIDANDE,

('EKTU').
av Adalbert B. Fodor
Kort Sammanfattning
>>
Resumé av innehållet >>
Åsikter om boken >>


• Nu är det hög tid för Sverige, och även Lund att vakna!
Läs mer >>Obs. Har Du skrivit redan
eller
tänker Du att skriva
en artikel, en
studie? Du är välkommen att presentera
den inom Integrations-

centrat samt även publicera den i vår Webtidning och Facebook sida.

Enastående
E r b j u d a n d e !

- Ett helt Nytt och
Väldsunikt
Helhetsutvecklings-,
Harmoniserings- och IntegrationsSystem,

ägnat åt den
Nya Tidsålderns
Nya Kulturmänniskas-
och Samhällets Globala-, Universella Förverkligande !
- tillgängligt till alla
intresserande >>


GLOBAL VILLAGE >>
utställning i Södra Sandby
V ä l k o m n a !Integrations Förverkligande
Utvecklings Centrum i
Södra Sandby/LUND
>>>
V Ä L KO M N A
till LUND:s INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE
UTVECKLINGS CENTRUUM, L.I.U
.C - och ta del av dess unika
ERBJUDANDEN !
Här har Du möjlighet att:
• få hjälp för att kunna hjälpa Dig själv och även andra inom den mångsidig
integrationsprocessen
• utvecklas till en upplyst, harmoniserad och integrerad människa, med lokalt focuserade globala-, universella utvecklings- aktiviteter och förverkliganden
• lära Dig att kunna ta ditt LIV i dina egna händer - i ett gränslöst helhetsevolutionistiskt och integrations-mässigt perspektiv
påverka den lokala och globala samhällsutvecklingen, mm.
Hur? Ja, för att böja med, genom att anknyta Dig i någon form till IntegrationsCentrumet av UTKC_T_WUTK och välja och förverkliga dess, dem till Dig mest passande programm.

Andra flera erbjudanden och möjligheter hos IntegrationsCentrat med anknytning till Universellt Kultur Center &Världsuniversitetet >> 1; 2; (3)  Här kan Du anmäla Dig till
Integrationscentrat, L.I.U.C. >>>
eller läs dess Integrationscentras
- utvecklings struktur >>
-
Verksamhetspolicy >>
A K T I V I T E T E R:
Projekt:
MultiEtno_Kultur'Nova
Lundensiska
Läs mer >>TRADITIONERNAS KREATIVITETSHUS
- är är en unik mötes- och

kompetensutvecklingsplats
upprättad för alla lundabor som vill bevara och kreativt vidareutveckla Lunds kommuns multietnokulturella traditioner - med sina egna i fokus.
Läs mer >>Den Lundensiska MultiEtno_Kulturella
Musik- och DansEnsemblen är på väg att startas... Läs mer >>


Den Nya Tidsålderns
Nya KulturMänniska
är på väg att träda fram...

Läs mer >>

Är Du intresserad i några av de ovannämnda möjligheterna? - kontakta:
Integrations Utvecklings Centrumet >>

• Läs mer om L.I.U.C:
-
Utvecklings struktur &
Samarbetsförslag
>>>
- Verksamhetspolicy >>
PÅVERKA WÄRLDENS MÅNGFALDIGA INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE PROCESSS GENOM ATT INTEGRERA
WÄRLDS-INTEGRATIONS-TINGET >>>
W E L C O M E ! >>>
INFORMATION ABOUT THE ADMISSION AND INTEGRATION IN C.T.D_T_WUTC_T.I.R.C, W.U.C.I.C - "WUNISON"
>>>

Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura| Music and Dance Academy |Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

© CTD/U.T.C_T_WUTK - ITEK,-TEKIA, EKTA, WUTECS; T.I.R.C, W.U.C.I.C, L.I.U.C © Worlduniversitycenter.net © 1994/95-2023
All rights reservedt
ttt
ttC.T.D_T_WUTC - "W U N I S O N" - FACEBOOK >>>>>