<< U T C C_T_W U T C © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@ @@@@@En ny vetenskap för planetär vidarekulturalisering...
av Adalbert B. Fodor

En Ny Studie
på den ungerska vetenskapliga avhandlingens vägar med tematitel:
Táncházmozgalom - Erdélyben.
AZ EGYETEMES KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS ÚTJA (EKTU)/
Danshusrörelsen i Transsylvanien.
’DANSHUSMODELLEN SOM EN VÄG TILL UNIVERSELL HARMONISERING OCH FRAMÅTSKRIDANDE’,
av Fodor Béla Adalbert.

Förord och inledning

Den här studien kan utgöra en ömsesidigt integrerbar del också av den ungerska avhandlingens temakretsinnehåll med titeln 'Táncházmozgalom - Erdélyben/ Danshusrörelsen - i Transsylvanien. AZ EGYETEMES KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS ÚTJA (EKTU) - ’DANSHUSMODELLEN SOM EN VÄG TILL UNIVERSELL HARMONISERING OCH FRAMÅTSKRIDANDE’, (av Fodor Béla Adalbert).

* * *

EKTU-manuskriptet, färdigskrivet i sin första variant 1998 på ungerska på ca 450 sidor är en tvärvetenskaplig avhandling, med allmän inriktning i förnyat universell-kultur-vetenskap, skapad enligt en ny vetenskaplig uppfattning, vad gäller både forsknings- och arbetsmetoder och hela tillvägagångssättet med tillämpandet också av en ny vetenskaplig teoretisk modell, lärdomsmodell, där även traditionella välfungerade vetenskapliga teorier och metoder får en integrerad plats (mer om detta i den följande inledningsdelen) .

EKTU, som internationellt har diskuterats, ventilerats och vidareutvecklats mellan 1998-2001, i samarbete med olika specialister, institut och akademier, och har fått olika former av uppskattningar och värderingar av flera sakkunniga i ämnet (se http//worlduniversitycenter.net/EKTU_Resume.html).
EKTU planeras att publiceras i sin nuvarande aktualiserade helhet inom den närmaste framtiden - i multimediaform, men ett visst temarelaterat innehåll är redan publicerat på internet på flera språk, och är tillgängligt på hemsidoadressen: http://worlduniversitycenter.net/act.html. (Se även EKTU:s innehållsförteckning på svenska på hemsidoadressen: http://worlduniversitycenter.net/EKTU_Sf.html).

Här kan jag också nämna att EKTU:s ändamål, målsättningar och syftesanknytna tema och vetenskapliga innehåll har varit i en ständig utvecklingsprocess inom ITEK-Akademien (se nedan) även efter dess internationella ventileringsperiod t o m idag. Ett resultat som står också som en extra hänvisningskälla både för EKTU och den nuvarande studien (http://worlduniversitycenter.net)
Det är likadant med det betydelsefulla ITEK-arkivmaterialet som utgör en ovanligt gränsutökad källa  (kvantkälla) för både studiernas etnomusikologiska - och etnokoreologiska innehåll, både för det nuvarande temat och för andra typer av vetenskapliga forskningsarbeten. (I EKTU andvänds en liten del av det utforskade och samlade dokkumentationsmaterialet som tillhör och är tillgängligt i ITEK-arkivet).

EKTU är tillägnad allmänheten, men först och främst de människor som genom en utökad medvetenhet och konkreta handlingar på något sätt vill bidra - i första hand genom självförverkligande - till den enkilda människans och kulturens och civilisationens framåtskridande i den universella evolutionsspiralens anda, till en pluri-etno-kulturellt laddad och harmoniserad kulturgemenskapsenhet - ett universellt integrerat Tellus-Kultur-Centrum.
Boken är också ägnad att vara ett kulturellt-, vetenskapligt bidrag till att främja människans framsteg och helhetsutveckling som det för närvarande mest ansvarsfulla väsendet för det planetära framtidsförsäkrande kulturevolutionistiska framåtskridandet. Samtidigt utgör de nya ’Leading-Wisdom-Sciences (LWS) & ’Leading-Science-Wisdom’ (LSW) - s k 'worlduniversity-sciences' - grunderna för det med ledning av bokens författare etablerade fristående institutet s k;

- Internationella Institutet för Tillämpad Total * Etno * Kultur, I.T’E.K och den av detta etablerade
- Internationella Akademien för Tillämpad Total*Etno*Kulturologi, TEKIA, samt av dessa (i samarbete med andra akademiska institut) startade och i etableringsprocessen blivande
- ’World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences’, W.U.T.E.C.S, inom det kulturella-vetenskapliga akademiska komplexet,
- UTCC_T_WUTC - Universal Tellus Culture Center, UTCC & The Tellusian World University Center of Applied Total*Universal Culture, T_WU.TC. som har - genom ett globalt-utökat verksamhetsfält - syftet att hjälpa de jordiska-, universella framtidsförsäkrande evolutionistiska kulturaliseringsprocesserna framåt, där kultur- och vetenskap har den ledande rollen.

EKTU är också, inte minst, tillägnad de människor som under den internationella kulturella rörelsens, den s k Danshusrörelsens gång (under 70-, 80- och 90-talen och t o m  idag) på något sätt har bidragit till dess utveckling - i första hand genom sina egna danshusrelaterade utveckling och självförverkligande - både i Transsylvanien och i övriga världen.

I EKTU uttrycker jag också min tacksamhet till alla som på något sätt har bidragit till min kulturella och vetenskapliga utveckling, och mitt forskningsarbete. Dit kan räknas de hundra- och tusentals danshus-kultur-relaterade, både gamla och unga, människor som inom den över 25-åriga transsylvanska danshusrörelsens gång har ställt upp i skapandet och utvecklingen av den - i de multikulturella transsylvanska kulturtraditionerna inrotade och urinspirerade - nya Stadsdanshusformen, och inom denna särkilt de som har bidragit till förverkligandet av det székelyudvarhelyiska ’VENYIGE’-Danshuset.
Ett stort tack till mina både transsylvanska, rumänska, ungerska och svenska forskarkollegor, handledare, rådgivare och mentorer för deras åsikter, råd, vägledning eller/och samarbete.
Tack till de kulturella och vetenskapliga institutionerna och deras representanter som på något sätt främjat min forskningsverksamhet, nämligen Hargita läns Kulturnämnd (i första hand avdelningen i Székelyudvarhely/Odorheiu-Secuiesc kulturzon) och Kreativitetshus, den Ungerska Musikvetenskapliga Institutionens Folkdansavdelning (Budapest), Institutionen för Konst- och Musikvetenskap vid Lunds universitet, Svenska Institutet (SI), Celeste-Institutet och L'Académie Internationale Libre de Culture Humaine Intégrale (Stockholm), samt medarbetare vid ovannämnda I.T’E.K & Akademia ITEK-2001, både svenska och utländska avdelningar.


Språket* i den ursprungliga avhandlingen (EKTU), som är skriven på ungerska kan inplaceras i tre kategorier: formellt språk, danshuskulturtraditionsspråk och holistiskt-blandat/samharmoniserat språk.
Det är värt att nämna att på grund av avhandlingens arbetsmetod, trots författarens strävan efter en allmännyttig förståelse av avhandlingsinnehållet, språkuttrycket för det holistiska kvantinformationsflöde som sker i skapandeprocessen av boken är dominerat av en expanderad meningsformulering, fylld av nysammansatta och nya (ibland poetiska) ord, och i många fall med gränsöverskridande meningsflödes-formuleringsskedjor.


*
I språkanvändningen bortom de allmänetymologiska- och pragmatiska betydelsesammanhangen tas hänsyn till ordens och ordsammansättningarnas djupdimensionella kosmiska-universella enhetsbetydelser efter dessas inre-utreljydande/tonande enhetsfält, bärande mer-mindre lokaliserade, tid-rumsrelaterade och universellt giltiga medvetande, energi, harmoni och kraftbärande flerdimensionella betydelsekodenheter - oberoende av vilken dialekt språket tillhör. Så de av det traditionella språkredskapet skapade meningarna och meningkombinationerna badas hela tiden i en intra-interord-dimentionell kosmiskt-meningsfält som ger en expanderad innehållsbetydelse och leder till EKTU:s gränsöverskridande av det nuvarande traditionella språkregelsystemet  - vilket i detta fall är lika enkelt och naturligt som det ’traditionella’ språkuttrycket.

* * *

Inledningsvis kan vi utgå ifrån de i förordet skrivna uttalanden som gäller EKTU:s och dess författares både kulturella och vetenskapliga utvecklingsinriktade, allmännyttiga målsättningar, som kan räknas till avhandlingens huvudändamål vid sidan om de andra deländamål som jag kortfattat kommer att försöka delvis referera här, där de temaformuleringar och författarens uppsatta målsättningskedjor, syften och den speciella vetenskapliga tillvägagångsätt, som till sin utgångskälla har den tvärvetenskapligt sammansatta och förenade nya vetenskapen med den tillhörande grundmetoden och med dess olika tillämpningssätt/möjligheter, samlade i en lärdomsmodell, presenteras i sina grunddrag och tillämpad på och i samband med EKTUs ovan nämnda huvud(titel)tema i inledningsbokdelen (EKTU I) ’Egy csepp a tengerben’/ ’En droppe i havet’ (edh) med början av det inledande kapitlet med titeln: ”Az elôszó ’hang’hologrammozaikja” (eszóh), ABF-Z / ’Förordets lärdomshologrammosaik’...
Allt detta börjar presenteras och grundutvecklas här men det sker i en process i spiral (’evkreativ visdomsspiral’) i hela tredelars boken (del I-III) där det i olika sammanhang och på olika föståelsenivåer utspridda temainnehållet skapar en sådan sammanhållande multidimensionellt holistisk koherens-strukturenhet, s k multidimentionell lärdomhologram'mosaik', bestående av flera lärdomsmoduler, att det bara teoretiskt och med skriftlig utformning går att uppdela den på mindre separerade tema, och målsättnigsformulerande kapitel och/eller strukturdelar, separerade enheter o s v. (se t ex EKTU:s innehållsförteckning på http://worlduniversitycenter.net/EKTU_Resume.html).

• Nu skall jag försöka att kreativt och koncentrerat referera mest lite om EKTU I., (utan kravet att presentera den tredelarsutformade bokens detaljerade grundform, struktur och hela dess temautvecklingskomlexitet), men det skall jag göra med delrelaterade helhetssambands-anknytningar till de andra två delarnas holistiska temainnehåll och tillvägagångsform också.
På så sätt strävar jag efter att som resultat förverkliga en nyformulerad och strukturerad ny studie, integrerad i sitt tema- och innehållsmässiga sammanhang i EKTU, där EKTU kvarstår som huvudkälla vid sidan av andra nya källor samt utformningsidéer, problemlösningsmetoder, informationsdata, kunskap och nyformulerade ord och begrepp, som resultat av ett kreativt ihopsamlande och koncentrerat-strukturerat nyskapande av i olika bokdelar och kapitel i olika holistiska sammanhang och temautvecklingsplattformer förekommande spridd information och kunskapsinnehållet (mångdimentionell kunskapshologram), källmaterialet (interinformationsdatafält), o s v, efter de nya studiekriterierna med det svenska språket som uttrycksmedel, ett faktum som har ett kreativt påverkande bidrag i denna nyskapandeprocess.

* * *

Temainriktad ny vetenskap för planetär vidarekulturalisering -
med fokusering på inledningsbokdelen ’En droppe i havet’, EKTU I.
(Obs. Temakretsen är bara en av dem mfl andra diskuteras i EKTU I )
 

                            I den universella evolutionistiska* spiralens rörelse har den jordiska kulturen och civilisationen i sin utveckling Idag uppnått, i det här nuvarande Nya seklets, milleniets och tidsålderns gryning, att människan som planetens nuvarande, (högstutvecklade), ledande varelse är i allmänhet mer och mer medveten om betydelsen av att genom sina både individuella och kollektiva handlingar kunna påverka både sitt och andras liv, kultur och ekologi och härigenom detta sin planetära framtid också.
(* Begreppet evolution diskuteras här i ett bredare sammanhang än sin allmänna betydelse. Se universell evolution el. totalevolution bland begreppsförklaringar. Kultur har också en bredare betydelse i vårt fall, dock har även dess allmänna betydelse integrerad plats här. Se begreppet kultur senare...)

• Angående funderingar om/kring livets och kulturens mening får bl a i människans medvetande idag större och större betydelse de livs-, kulturella målsättningarna att utbildas, utvecklas, kulturaliseras och förverkligas, genomsyrat av ett utökat intresse att veta mer om sig själv och världen hon lever i med strävan efter en, i snävare-bredare uppfattning förstådd, försäkrad, förverkligad och lycklig framtid. Allt detta är också genomsyrat av mängder av olika uppfattningar, syften och hur- och varför-innebörd Jorden runt.

• I människans utvecklingsprocess har kulturen och vetenskapen spelat och spelar fortfarande en avgörande roll. I den kulturaliseringsprocess mänskligheten genomgått har mängder av kulturella-vetenskapliga resultat/produkter skapats som vi människor kan vara stolta över och har nytta av på livets, samhällets och kulturens områden och vi kan även ha nytta av dem i framtiden på våra vidareutvecklingsvägar. Vid sidan av detta kan vi också vara stolta över den teknologiska utvecklig som mänskligheten uppnått, och med sin strävan vill människan fortfarande öka dess mångfalldiga och kvalitativa nuvarande utvecklingsutbredning.

• I dagens nuvarande kulturella, vetenskapliga och teknologiska utveckling också får större och större roll och påverkningspotencial väljandet av - olika både individuella och kollektiva, mer och mindre lokaliserade-globariserade - vidarekulturaliseringsvägarna, som särskilt Idag, i den nya tidsålderns och i den i mänsklighetens historia största paradigmskiftets gryningsperiod, får en utökad framtidsförsäkrandetsinriktad tonvikt - som aldrig någonsin existerat i planetens liv och i mänsklighetens historia. Varför...? Och hur kan vi förbättra våra nuvarande förutsättningar och utöka våra möjligheter i väljandet och följandet av till mänsklighetens planetära framtidsförsäkrande mest passande vidarekulturaliseringsvägarna? Behöver vi göra det?

Före svaret på (hur och) varför, kommer här (ura-EKTU I/eszóh) också en rad påståenden med ett antal vidarefrågeställningar som t ex :
- Vetenskapen har bidragit till människans och den jordiska kulturens och civilisationens utveckling och har påverkat människans liv, kultur och ekologi också. Hur? Vi kan alla bidra med svar på detta. Men trots den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen som människan haft nytta av genom att den har bidragit till hennes välfärdsutveckling, är det ändå svårt för henne att hitta hem i sig själv och i sin miljö, att förstå sig själv och sin kultur och ekologi i ett multidimentionellt helhetsammanhang och skapa den individuella-kollektiva fred, harmoni, välbefinnande och lycka, det fullkomliga välbefinnandet och det riktiga jordiska välfärdet, baserad på universellt vetande och förståelse, för att kunna känna sig riktigt hemma i det pluri[etno]kulturellt- och ekologiskt laddade Jordelivet - vilket är det som alla strävar efter att någon gång uppnå... Varför?
- Varför lever människor efter den långvariga kulturella- och vetenskapliga och den nuvarande naturvetenskapliga och teknologiska utvecklingstoppen ändå med daglig oro, stress, rädsla och fruktan, varför är dag efter dag fler- och fler drabbade av psykiska- och fysiska sjukdomar samt andra lidande orsakade av livs-, kulturella-, samhällsmässiga- och ekologiska faktorer som olika typer av katastrofer, krig, våldsamheter, utnyttjande och nedtrampande, främlings- och förståelsefientlighet till varandra o s v, o s v., och varför låter människogrupper och människoindivider sig styras på olika samhälls-, politiska-, kulturella-, religiösa och ekonomiska (direkta-indirekta) vägar av de olika hierarkiska mindre-större dominerande ’kraftimperierna’, som efter sina dominerade materialistiska och olika typer av egoistiskt styrda intressen samt på denna liv, världs- och viderakulturaliserings-uppfattnings- och medvetandenivå avgör, planerar och styr planetens globaliserade vidarekulturalisering inkl människors framtid. Här är den etablerade vetenskapen också underordnad (inkl. grundforkningsyften och metoder) och tillämpandet av vetenskapliga resultat samt den några-decenniers framtidsinriktade vetenskapliga projektplaneringen - ’visionära’ projekt.
Det finns ett ideologiskt, politiskt, filosofiskt, kulturellt-vetenskapligt och teknologiskt tomrum i planetens nuvarande liv och långsiktiga (hur) vidareutveckling, d v s planetär vidarekulturalisering, och ett enormt kontradiktionstillstånd mellan de naturliga och konstgjorda, mellan NATUR och KULTUR och TEKNOLOGI  - där mänskligheten befinner sig Idag.

• Vi kan dagligen - som barn - vara entusiasmerade av de dagliga nya och månfalldiga teknologiska resultat som erörvra världen, tillsammans med åtföljande informationsflöde vilka även kan för de  med begränsad selekterings- och bearbetningspotencial levande människor orsaka ökande problem. Men mångfalden i båda fallen gäller inte alls stora kvalitativa framåtskridande resultat på en kosmiskt-universellt relaterad och framtidsförsäkrad plattform. Vi måste inse att vi har mycket kvar även på den teknologiska utvecklingsvägen för att kunna leva utan Jordmodern och hennes försörjningsresurser, en orsak bland de många för att respektera den tillvaro vi hade äran att få och ha, och leva i samförstånd och harmoni med den under vår jordiska-universella utvecklingsprocess...

* * *

Allt detta kan inte längre vara naturligt Idag - trots de kulturella skillnader som finns Jorden runt - när det har gått så många århundraden på våra utvecklings/ kulturaliseringsbanor, där vi så mycket har utnyttjat planetens resurser och påverkat så mycket dess naturliga innehåll för att fullborda den valda materialistiskt-teknologiskt dominerad civiliserings-kulturaliseringsvägen för mänsklighetens förverkligande.
Bakom allt detta finns det även universellt orsaksrelaterade samband som för dagens människa ännu är svåra att förstå i ett bredare kosmisk-universellt sammanhang, inkl hennes humanhelhetsförverkligande och dess mening, syfte, väg och resultat m.m. (Det är dessa tankar som i första hand är diskuterade i EKTU I).

• Det var och är viktigt att samla kunskap och erfarenheter i och om den materiella världen, men materia, den för oss synliga formmanifesterade världen tillsammans med den objektiva sanningsvärlden, av vilken den jordiska vetenskapen och vidarekulturaliseringsvägarna styrs är en promille av den multidimentionella universum, multiuniversum, ur den ocean av sanning och dess mångdimenstionella sanningsmanifestationer - vilket många vetenskapsmän också vet mycket om. Detta gäller den multidimentionella människan också som är bärare av de här multiuniversella sanningarna.

Det är dags att den jordiska människobarnsvetenskapen vaknar och blir medveten om av sitt nuvarande stadium och gör ett språng i planetens tjänst och blir medveten om att man måste utöka sin kosmiskt-universellt-relaterade forskningspotencial och hjälpa genom detta Männikobarnet också att vara medvetet om sin uppväxt och att ta ett utvecklingssteg framåt ur den mystiska sagovärld hon ännu lever liksom barn i, styrd av sina allsmäktiga föräldrar, för att kunna ta sitt liv, öde och framtid i egna händer, minst liksom en bacalaureat-mogen tänkande och handlande jordisk-universell invånare och medborgare skulle göra det.

• Som en komletterande delslutsats på grund av ovan sagda är att:
- Aldrig har det varit så krävande för människan att nå förståelse av sin nuvarande paradigmsituation och vikten att utvecklas, att få mer kunskap och insikt om sig själv, om världen hon lever i och om sin kultur hon skapar och dagligen förbrukar, i ett kosmisk-universellt helhetssammanhang och evolutionistiskt perspektiv - som det är för henne Idag. Varför...?
- Aldrig har det varit så viktigt med ett nytt livs-, världs- och kultursåskådningssystem, ett nytt tänkande, som det är nu. Man talar om nytänkandet, men vad innebär det egentligen? Hur skall man förverkliga det? Vilken nytta har man av det?
Människan har också kommit fram i sin utveckling till att kunna inse och förstå vikten i att utöka sin nuvarande livs-, kulturella och världsåskådnings-, uppfattnings-, och förståelse förmåga och utveckla ett högre medvetande - den nya tidsålderns krävande kosmisk-universella medvetande.

Det är människan som skall utvecklas i sin humanhelhet. Men hur skall man göra det?

Människan stagnerar i sin humanhelhetsutveckling! Inklusive humanvetenskaperna!
Det är den teknologiska och den naturvetenskapliga utvecklingen som har nått ett högre och dominerande resultat i förhållandet till human-kultur-vetenskaperna. Den tvärvetenskapliga öppenheten och den resulterande mångfalden som har börjat ta plats i nutidens vetenskapliga - inkl. humanvetenskapliga - utvecklingsdimension är långt ifrån det nya takesystemet (som vi menar ovan) som människan måste utveckla, för att kunna betydligt förbättra och utöka sina planetära-universella vidarekulturaliserings-ledande vetenskapliga insatser på Jorden. Och vetenskapligt bevisad erfarenhet visar hur tänkandet och medvetandetillståndet hänger ihop med de vetenskapliga resultaten, deras objektivitet och subjektivitet samt resultatens kortvariga trivialitet - uppgång och fall.
  

På grund av mänsklighetens vetenskapligt ledande värld har människan inte kunnat utnyttja på sina framtidsutvecklingsvägar de universella visdomarna, vetandet och kunskaperna som finns lagrade i palanetens olika kulturella-vetenskapliga visdomsbanker (också!). Den har inte utvecklat vetenskapliga metoder och forskarkompetens för att kreativt kunna på en tidsålderskrävande förenad plattform nyskapa och utvecklingsnivåperiodsmässigt nytolkat tillämpa dem på livets, kulturens och samhällets domäner på ett förnyat övertygande och vetenskapligt prövbart sätt, utan eftersom den är baserad på de kortvariga vetenskapliga resultaten- och beprövade (någrahundra års resultat baserade) erfarenheterna, styrda av det lineera mental-intellektuella-förnuftiga, tredimentionella tids- och rumbundna tänkandet, och motsvarande materiella sanningsbevisgrundad vetenskaplighet, har den jordiska vetenskapen totalt förlorat i sin och i mänsklighetens helhetsutveckling de i människans human-kultur-utvecklingspiralpotencial existerande högre-universella dimensionerna, och har lagt åt sidan den gränslösa visdoms-, vetande- och kunskapsbanken som varje människa är bärare av i olika individuell-kollektiv delvis aktiverad utsträkning och medvetenhetsgrad.

Religionerna, sekterna och deras kyrkliga representanter och prästerskap Jorden runt på brist på hög-kosmiska-universella medvetenhet och dithörande nyskapande förmåga har inte heller kunnat på ett tidsålderskrävande förnyat sätt hjälpa de här - i Jordens kulturella-vetenskapliga databank närvarande - humanhelhetsutvecklings- och vidarekultureliseringsvägvisande kunskaperna att föra över i människans liv och hjälpa henne ur sina förutsättningar på hennes individuellt-kollektivt-universella förverkligande.

• Det är hög tid att vetenskaperna agerar och inser vid sidan och parallellt med den teknologiska utvecklingen att måste prioritera det primordiala vikten av människans humanhelhetsutveckling och hjälper mänskligheten och genom detta sig själv ut ur det nuvarande human-kulturella-vetenskapliga blockerings-förvirringstillståndet - en av de viktigaste orsakerna till människans globala problem - och hjälpa mänskligheten framåt på sin naturliga-universella evolutionistiska framåtskridandeväg.
   Det är på tiden att det planetära nuvarande vetenskapssystemet förnyas och ersätts med ett nytt vetenskapssystem, innebärande en ny syn på vetenskapen, på vetenskapligheten, med tillämpning av nya forskningsmetoder, allt detta baserat på ett nytt tankesystem, ett kosmiskt-universellt tänkande med den tillhörande världs-, kulturell- och livsuppfattning samt medvetenhet. Allt detta innefattar den nya föreslagna helhetsvetenskapen som (se i fortsättningen) innehåller välprövade metoder för utvecklingen av denna vetenskapsvärldsplattformen - där ledarrollen har de nya ’leading-wisdom-sciences’ och ’leading-science-wisdom’-arna med de tillhörande kosmiska-universella medvetandedimentionerna i spetsen.


• Om man skulle realisera de här skulle man kunna utöka forskningspotencialnivån och kunskaperna om sig själv och världen, vilket skulle resultera i att med större potencial även kunna övervinna de största osäkerheterna i sin närvaro och stå med fötterna mera på Jorden även inför sina största problemlösningar och leva i fred, i harmoni och förståelse både med sig själv och sina medlevande och sin utökade omgivning/ekologi, samt planera sin individuella och gemensamma framtid mycket mer långsiktigt än man kan göra idag - i ett kosmiskt-universellt global sammanhang och helhetsperspektiv.
Så skulle människan kunna utöka sina möjligheter att välja de för henne och de andra Jordborna (arterna) mest passande framtidsförsäkrande vidarekulturaliseringsvägarna, och inse nödvändigheten av ett nytt, pluri-etno-kulturellt harmoniserat gemensamt planetärt vidarekulturaliseringssystem med den nya förenade human-helhets-kultur-vetenskapen i spetsen (se nedan), varigenom den samharmoniserade teknologiska - väsentliga(!) - tidsålderskrävande utvecklingen skulle få språng-resultat också. Och likadant skulle det kosmiskt-universellt-utökat samharmoniserat individuella-kollektiva kulturskapandet, utövandet och förbrukandet skulle leda till ett språng i det allmänna välbefinannandetillståndet som också hör nära samman med samhällsutvecklingen och det totalplanetära-ekologiska hamonitillståndet - inte minst den globala-universella allmedvetenheten.

• Och om vi slutligen vill formulera de ovannämnda antagandena och förslagen på ett förenande sätt skulle vi kunna säga att det aldrig varit så nödvändigt med ett helt nytt planetärt vidarekulturaliseringssystem, innehållande de ovan sagda komponenterna (nytt tänkande, ny livs-, kultur- och  världsuppfattning, ny medvetenhet, ny vetenskap  o s v) som det är nu Idag!
(Varför, utöver det ovansagda, kan man läsa på svenska på ITEK:s websida med titeln: Visdomsnyckel_01 - till planetär vidarekulturalisering, på:
http//worlduniversitycenter.net/WDN_01.html ).

Allt detta kan förverkligas med universell-evolutionistisk kulturalisering  (sk evkulturalisering eller ukulturalisering), eller helhetskulturalisering, där den evolutionistiskt-kreativa (evkreativa) eller universellt-kreativa (ukreativa) musiken och dansen kan få en framstående roll och ny mening i ett resultatinriktat påskyndat förverkligande av denna helhetsutvecklingsprocess - evkulturaliseringsprocessen eller universell/totalkulturaliseringsprocessen.
• Här involveras på ett naturligt sätt (inom musik- och danskulturen) danshuskulturtemakretsen som utgör huvudtemat och målsättningarna kring detta i EKTU med tematitel: ’Danshusmodellen som en väg till universell harmonisering och framåtskridande’. Likadant är här motiverad den nya föreslagna vetenskapen (se nedan) som vägvisande i förverkligandet av den ovannämnda kulturaliseringsprocessen samt inom denna den lärdomsmodell som utgör den i denna avhandlingen tillämpade s k teoretiska modellen.

* * *

Med de här tankarna och andra hithörande, med stöd av (’underpunkterade’ med) konkreta argumentationer, jämförelser, parallelldragningar och ständiga frågeställningar, förklaringar och (delvisa) svar på de ställda frågorna eller öppna vidarefrågeställningar vill bokens författare komma med tillräckligt med övertygande motiveringar (EKTU I) för att hjälpa till att förstå, samt ansluta sig med solidaritet till de liktänkande medmänniskor, forskare och vetenskapsmän som inser - vikten av det ovansagda, och uppmuntra dem att med konkreta handlingar realisera det. Realisera ett harmoniskt-förenande av det nuvarande pluri-kulturella-vetenskapliga och teknologiska krafterna med utjämnad utvecklingspotencial, där de förnyade human-kultur-helhets-vetenskapliga led-visdomarna får förstärkt ledviktighet (ledande roll, betydelse) i den nuvarande planetära vidarekulturaliseringsprocessens framtidsförsäkrande framåtskridande.
     Här (och även på flera andra ställen) understryker jag med mina egna motiveringar, baserade på mer än 30-åriga forskningsresultat i syfte att eteblera den föreslagna nya vetenskapen han skapar och med dess tillhörande integrerade grundmetod i den teoretiska-empiriska lärdomsmodellen jag skapar, tillämpar och prövar i denna avhandling (EKTU), men som har delvist redan empiriskt tillämpats, experimenterats och i process beprövats inom den ovannämnda danshusrörelsen, och inom denna inom det transsylvanska danshus-realaterade mångfaldiga verksamheternas gång, med fokusering på ’Venyige’-danshus, som utgör danshusrörelsetemakretsens huvud-grund-tema (corpus) och faktakällan som används, behandlas, bearbetas och vidareutvecklas i denna avhandlingen (EKTU), som vi mer kommer att fokusera här nu i andra (II.) delen - i den här nya omstrukturerade studiereferatformen eller den nya miniavhandlingen.

Danshusrörelsetemakrets-innehållet, som är multidimentionellt transcenderat av det, på temat tillämpade nya vetenskapliga tillvägagångsättet som lett till det interdimentionella temainnehållsrelaterade lärdom’stoffet’, handlar om den under 70-talet uppkomna, och även idag i öppen utvecklingsprocess existerande kulturella, folkmusik- och folkdanscentrerade rörelsen, s k Danshusrörelsen, som startades på ungerskt initiativ, men som successivt har blivit utvidgad till internationell bredd och har fått sitt namn och sina formella och innehållsmässiga förebilder, inspirations- och drivskraftskällor efter den ännu levande, traditionella euro-transsylvanska musik- och danskulturens danshustraditioner  (EKTU I, ’...danshusrörelse...’, fr s 42).
Det handlar också om de innefattande mångfaldiga kulturaliserande danshusverksamhetsprocesserna och dessas betydelse i människans liv, kultur och ekologi, i olika humankulturella- och vetenskapliga sammmanhang och utvecklingsperspektiv m.m. med fokusering på den transsylvanska danshusrörelsen och inom detta på ett transsylvansk danshus-förverkligande, nämligen Venyige’s.

• Danshusrörelsen har manifesterat sig främst i byggandet av Stadsdanshus, som realiseras genom att utvidga den traditionella danskulturens multizonala-regionala verksamhetsfält till staden, till stadsdanshuset och genom medvetet ställningstagande autentiskt nyskapa den här multifolklorzonala traditionella - ännu levande - danshuskulturen, och integrera den i danshusmänniskornas vardagsliv-, kultur- och ekologiinnehåll, bärarna av en redan modernare kultur. Och genom allt detta har danshusrörelsen bidragit till människans kulturella 'från topp till tå'-helhetsutveckling samt till skapandet av den i snävare-vidare bemärkelse etniska- och multietniska livs-, kultur-, ekologi- balansen och harmonin på musikens och dansens - i vårt fall på danshusets vägar (EKTU I-III). Men hur och varför?

Det här danshusrörelse- och danshus-utvecklingsrelaterade temat ingår i bokens huvudändamålskärna, där får musiken och dansen i den dansande-musicerande människan i sitt holistiska danshussammanhang en utökad interpretering (både teoretiskt och empiriskt) i den ’danshus’-skapande processen - med betoning av danshusets (musikens och dansens) och de i danshus-kultur-självförverkliga(n)de delaktiga människornas viktiga roll, betydelse och universellt harmoniserande utvecklingskraft i främjandet av de planetära framtidsförsäkrande vidarkulturaliseringsprocesserna (temautevckling i EKTU [I-] III.

* * *

Jag har varit starkt engagerad i Danshusrörelsen, i egenskap av ursprunglig initiativtagare, grundare och integrerad ledare-deltagare, mentor och rådgivare (för flera) vid särskilt födelsen av ett transsylvansk stadsdanshus, det ovanämnda ’Venyige’-danshuset och dettas danshusmännisko-relaterade utveckling och förverkligande som det också fokuseras på i denna avhandling, där detta temainnehåll harmoniskt integreras i avhandlingens ovannämnda ändamålkomplex.

• Som en utvigdning av det ovan sagda är det viktigt att uppmärksamma sambandet mellan den nya vetenskapen, innebärande av den nya vetenskapliga synen, och ur detta härstammande teoretiska-praktiska modell (lärdomsmodellen) inkl. grund(arbets)metoden, kort sagt: ’science-wisdom’ eller/och ’wisdom-science’-modellen, (S-W-S) och det behandlade danshusrörelsetemat. Enligt min uppfattning står dessa i orsaksammanhang både vad gäller deras uppkomst, utveckling och tillämpning i det i avhandlingen presenterade enhetssammanhanget. Hur och varför? (Detta är ochså detaljerat diskuterat i inledningsboksdelen, mest i EKTU: I. men även efteråt i olika sammanhang på flera ställen, [EKTU: I-III] i boken).

• Om vi utgår från kring Danshusrörelsetemakretsen formulerade ändamål, målsättnigar och syften kan vi läsa om dessa att författaren vill belysa detta tema med fokusering på danshusrörelsen i Transsylvanien, och inom detta det ovannämnda ’VENYIGE’-danshusenheten - i ett universell-kosmiskt orsak och totalevolutionistiskt helhetssammanhang, men med fokusering på de etnomusikologiska och etnokoreologiska dimensionerna, dit danshustemat efter traditonell syn närmast tillhör, men med gränsöverskridande och grenutökade danshusvetenskapliga insatser och lösningar (se senare också).

Jag vill bara - i EKTU - bidra till förståelsen av det jordiska-universella orsaksammanhanget bakom rörelsen, bakom kulturella traditioner samt deras mening i människans liv, utveckling och miljö, där danshusets byggstolpar, musiken och dansen, den dansande och musicerande människan och den levande musiken och dansen, det kreativa levande danshuset får den framstående roll som utgör huvudundersökningsmålsättningen för avhandlingen. Hur och varför bidrar danshusrörelsen, danshusbyggandet till de danshusrelaterade människornas utveckling och förverkligande samt de ’från topp till tå’ danshusrelaterade-förverkligade människorna, táncházasok, till det jordiska/planetära kulturella framåtskridandet - på danshusets vägar? - o s v.

• Men för att förstå och göra detta förstårligt i det ovannämnda helhetssammanhanget räcker det inte med de traditionella vetenskaperna och metoderna som tillämpas i dagens vetenskapsvärld och därför behöver jag (förfataren) också skapa en ny vetenskap och metod samlade i en ny teoretisk-empirisk lärdomsmodell (se ovan och nedan) tillämpbar i danshusförverkligandeprocessen.
Men som sagts hänger det hela ihop med författarens, dvs min självutvecklingsprocess, en helhetsutvecklingsprocess jag sedan tre decennier medvetet genomgår och utvecklar det nya  tänkandet och medvetandet (se ovan och nedan), som också nära hänger samman med en individuell-universell världsuppfattning som skapas i denna process och grundpresenteras och tillämpas i den ursprungliga avhandlingen (EKTU/I-III).

• Denna utvecklingsprocess hänger också ömsesidigt ihop med de danshus-byggande och utvecklande processerna jag initierar, leder och deltar, fyllda med danshusrelaterade mänskliga självförverkligande målsättningar, där ingår att vid sidan av traditionell vetenskap skapa en danshusrelaterad ampassad ny vetenskap också, danshusvetenskapen, vilket var en av mina danshusrörelserelaterade vetenskapliga verksamhets-syften, och verktyg också, som ömsesidig harmoniseras med och integreras i/med den nya vetenskapsförenande helhetsvetenskapen kallat universell-kultur-vetenskap eller total*etno*kulturologi.
    Danshusvetenskapen skulle man kunna traditionellt inplacera eller räkna som en vetenskapsgren inom etnologi med etnomusikologisk och etnokoreologisk inriktning eller som två förenade och ömsesidigt berikande vetenskaper, nämligen musik- och dansvetenskapen med etnologisk inriktning eller bara inom dansvetenskapen eller musikvetenskapen (och/eller med gränsutökad anknytning till de ovannämnda och även till andra vetenskapsgrenar).
Men de i dagens vetenskapsvärld etablerade vetenskaperna räcker inte, och inte heller de vetenskapliga metoder man använder och de resultat man uppnått skulle kunna ersätta den tvärvetenskapligt sammansatta danshusvetenskapen och vara ledvetenskap i det danshusrelaterade holistiska förverkligandet då det gäller att uppnå denna avhandlings ovan presenterade målsättningar. Varför? Bl. a därför att danshusvetenskapen är en  tvärvetenskap som syftar till utforskandet av de danshusrelaterade processerna i ett multidimentionellt helhetssammanhang som även omfattar liv, kultur och ekologi. De i danshusvetenskapen involverade vetenskaperna får på så sätt ett bredare betydelseinnehåll, där t ex  den etablerade etno- och kulturvetenskaperna (som t e x kulturvetenskapen, etnologin, antropologin eller ekologin samt folklivsvetenskapen och de tillhörande grenvetenskaperna) inte längre håller.
   Danshusvetenskapen behöver emellertid andra hjälpvetenskaper också, eftersom dess syfte är att studera och behandla danshuskulturelementen i levande form, även i en universell livsfilosofiskt och helhetsutvecklingsmässigt sammanhang med universella sanningsinriktade kulturepistemologiska- och evolutionistiska anknytningar. Detta skulle fungera inom en traditionell vetenskaplig uppfattning, men det räcker inte i vårt fall med bara den här horisontella-lineära tvärvetenskaliga kvantitativt-förenade, pusselbitssammansatta utökningen, utan vi behöver - i första hand - en ’vertikal’ utökning av den här vetenskapspotencialen för att kunna uppnå avhandlingens målsättningar i den total-etno-kulturologiska andan (se ovan) med danshusvetenskaplig inriktning.

• Eftersom jag, författaren, tillsammans, parallellt och i samband med danshusrörelsens gång har ännu mer har utökat mitt intresse och forsknings- och verksamhetsfält med ovannämnda universella ändamål och målsättningar som jag vill presentera här i avhandlingen, blev det för mig den självklara och nödvändiga lösningen att göra ett steg till och skapa den ovan nämnda gränsutökade intervetenskapligt samharmoniserade helhetsvetenskapen, universell-kultur-vetenskap, el. totalkulturvetenskap och dess etnokultursvetenskapsinriktade gren total-etno-kulturologin, där danshusvetenskapen  också ingår. Så blev danshusvetenskapen integrerad, som grenvetenskap i den helt nya ovannämnda vetenskapen, total*etno*kulturologin, baserad på ett helt nytt tanke- och vetenskapssystem och genom detta får utökade gränser.

Om de nya helhetsvetenskaperna eller totalitetsvetenskaper ell. universalitetsvetenskaper:
• Totalitylogy/Totalitetslogi, (TL) = Tota'logy/ Tota'logi (TL)

-
WorldTota'logy/ WärldTota'logi, (WTL);
• T_
Universalitylogy/T_Universalitetslogi, (TU) eller T_Universology
• TotalCulturology, TC/ TotalKulturologi (TC/TK) ell. CultureTota'logy/KulturTota'logi (CTL/KTL) och
- TotalEthnoCulturology, (TECL) / Total*Etno*Kulturologi (TEKL)
(med undervetenskaper som t ex TotalEtno_Musikologi och TotalEtno_Koreologi,

o s v)
• HumanTotalitylogy ell. HumanTota'logy/HumanTota'logi, (HTL), elller TotalHumanology/TotalHumanologi, (THL) och/eller. HumanUniversalitylogy/HumanUniversalitetslogi, (HUL)

* * *

• Den universella kulturvetenskapen eller totalkulturologin  (universell-kultur-vetenskap) härstammar ursprungligen ur den allomfattande helhetsvetenskapen totalogy och t-universology), men som självständig vetenskap har den totalkulturell inriktning.
Den etnovetenskapligt inriktade total-etno-kulturologin är en vetenskapsgren av totalkulturologin men också en självständig vetenskap inom totalogin.
Danshusvetenskapen räknas här som en vetenskapsgren inom totaletnomusikologi- och koreologi men kan också räknas som självständig vetenskapsgren inom total-etno-kulturologi och tota'logi och t_universology med ytterligare utökade vetenskappsgränser.

• Men för skapandet och tillämpandet av de nya vetenskaperna, både på det teoretiska och det empiriska planet, behöver man utöka sitt tanke- och medvetandefält samt sin förmåga att kunna medvetet lagra, hantera, selektera och tillämpa information och kunskap av multidimentionell kvantumnatur (mer om detta senare) - villket vetenskaperna handlar om. Därför inom de nya vetenskaperna tillämpas även nya metoder såsom total/helhetsharmonisering och T_Kreativitet (T_Creativity).

• De nya vetenskaperna kan tillämpas på/inom alla nuvarande traditionella vetenskaper (t ex totaletno-musikologi- och korelogi, m.m.), men för detta måste man som forskare helhetsutveckla sig - enligt det ovansagda, dvs aktivera och utveckla sina totalogiska och totalkulturologiska fällt - för att kunna förstå, tillägna sig och på ett meningsfullt sätt kreativt tillämpa de här vetenskaperna.

För mer information se ’leading-wisdom-sciences’ (utöver avhandlingen) på UTCC_T_WUTC:s hemsida: http://worlduniversitycenter.net/LeadgSc.html också.

* * *

Grundmetoden / Arbetsmetoden

Grundmetoden som andvädts vid skrivandet av EKTU-avhandlingen är den total[etno]kulturologiska kreativitetsmetoden eller totalkreativitetsmetoden (den holistiska kreativitetsmetoden, kvantkreativitetsmetoden ell. t-kreativitetsmetoden) i samband med total/helhetsharmonisering (teori och metod). Detta innebär att i skapande-processen forskaren tar fram på olika medvetandetillståndsnivåer mängder av tema(intresse)inriktad information och kunskap - i första hand ur sitt eget multiuniversellt-samharmoniserade livs-, kulturella och wisdomsvetenskapliga innehåll - det som under forskningsprocessens gång har lagrats, och inom denna processen berikats med i olika intressesammanhang multiinterdimentionellt kreativt ihoppharmoniserande nya (i författarens multidimentionella kulturinformationsdatafällt).
   Forskaren öppnar i olika medvetandetillståndsnivåer detta livs-, kultur och vetenskapsinnehållet (Informationsdatafältet) och sätter den temamålsättningsrelaterad östa och samharmoniserade källmaterial resultatet i olika intressesammanhang efter det behandlade temats (i dett afallet danshusrörelsetemats) målsättningar, syften, problemlösningar o s v. På så sätt framtagna ('nedtransformerade') och nedtecknade textprodukter struktureras, anpassas, kompletteras, alltså ’underpunkteras’ med andra hithörande, både egna och andra (inre-utre) idémässiga och materiella källor; kompletteringsmaterial och illustrationer - efter behov. Allt detta sker i en kontinuerlig mångdimentionellt holistiskt kreativ- skapandespiral, T_Kreativitetsspiral.
Så det är forskaren själv som står för och utgör den primära inspirations-, informations-  och kunskapskällan för denna avhandling (detta detaljerat framlags och diskutteras i: ’A módszer. Élet-kulturális tartalom és totaletnokulturológia / Metoden. Det livs -, kulturella innehållet..., EKTU I, fr s 55).

Ju mer utökad medvetenhet, destå mer universella sanningar och i vårt fall autenticitetsnivå eller sanningshelhetsnivå, vilket också har samband med författarens - holistiska autenticitetsbärarstatus (holistiskt utökad traditionsbärare s k ’Kútfô’ / ’källsprång/ ’brunnshuvud’).
För att bidra till förståelsen av den ovannämnda metoden beskriver författaren mycket detaljerat utvecklingsprocessen av den här metoden alltså metodens uppkomst.

Som vi redan vet finns det ett starkt samaband med hela den tillämpade teoretiska-filosofiska (vetenskapliga) modellen innehållande även den ovannämnda grundmetoden som är i växellverkan med författarens, dvs min bakgrund och helhetsutvecklingsprocess. De är också beskrivna i avhandlingen (ura I, i samma kapitel, och även senare, [EKTU II, III]) i olika sammanhang och på olika temahanteringsplatformer. Här kan vi nämna några av dem:
• Författaren är född och uppvuxen på landet där han integrerar dem hemtraktskulturtraditionerna. Han är en lokal folkkulturtraditionsbärare (folkkulturautenticitetsbärare) som kommer att medvetet utöka sitt etnokulturella traditionsbärarefält med fokusering på det autentiska, ursprungliga, bärare av universella sanningar inom sin hemtrakts och andra transsylvanska (ungerska, rumänska, zigenska, ’csángó’ och andra) folklor- och kulturtraditionszoner med speciell betoning av musik och dans. Detta leder till författarens utökade musik - och danskulturtraditions-autenticitetsnivå.
Men denna kulturtraditionsutökningsprocessen sker hos författaren parallellt med hans mångvetenskapliga studier, forsknings- och medvetandeutveckligs-verksamheter. Detta har till resultat ett både vertikallt och horisontellt samt universellt-holistiskt utvidgade livs-, kulturell- och vetenskaplig innehåll, utökad autenticitetsnivå, kulturtraditionsbärarnivå (’kútfô’-nivå) och medvetenhet.
Hans autenticitet prövas med massor av tillfällen inför och bland fullbordade/förverkligade landsbygdskulturtraditionsbärare d v s ’Kútfôk’ och danshustraditionsbärare (EKTU II, III). Det är likadant med författarens högdimentionellt utvidgade kulturella-vetenskapliga innehåll med dess autenticitets- och medvetenhetsnivå som också prövats och uppskattats internationellt vid flera tillfällen av flera sakkunniga (se t ex några åsikter om avhandlingen på svenska, engelska och ungerska på hemsidan: http://worlduniversitycenter.net/EKTU_Resume.html samt författarens biografi - på samma hemsida, [/ABF_se.html] samt ITEK:s verksamhet, Konferens, [/ITWu.html] ). Men om allt detta talar mest hans mångfaldiga verksamhet i samband med etablering av danshus, och dess ensemble ’Venyige’, dess förverkligande med sin unika karakteristika samt de vetenskapliga och kulturella verksamheterna fyllda med mängder av resultat (för mer information se författarens kortfattade biografi på svenska, engelska, ungerska och rumänska på hemsidan http://worlduniversitycenter.net) - där inte minst denna (EKTU) avhandlingen också kan räknas.
Så utvidgas och förenas holistiskt inom författarens livs-, kulturella- och vetenskapliga innehåll de mer-mindre lokaliserade eller tidsbundna kulturtraditionsdimentionerna, eller autenticitetsdimentionerna i ett individuellt samharmoniserat och integrerat flerdimentionellt enhetssystem s k individuellt totalhumankulturshologramm eller individuellt holistiskt humankulturlärdomsmodul (totalhuman-kultursmodul), som genom ständiga interdimentionella innehållsmässiga samharmoniseringar skapas om och om av författaren i samband med det behandlade temats röda trådet i den vetenskapliga skapandeprocessen - som tar form genom denna avhandling. Detta gestaltas och presenteras också konkret i sin grundmönstersmanifestationsform i första boksdelen i underkapitlet Tillämpad Totalkulturologisk lärdomsmodul (EKTU I, fr s 73) både som ett exempel på det tillämpade totalkulturologiska metoden och som den inledande grundlärdomsmodulen (den tillämpade lärdomsteoretiska modellen) för avhandlingens temautveckling, med andra ord danshusrörelsens totalkulturologiska inledning och dess teoretiska vidareutvecklingsmönster (se nedan).

* * *

Nya ord och begrepp, till läsaren: EKTU:s natur innebär mängder av hellt nya ord-begrepp eller förnyade begreppsinnehållsformuleringar. Det skulle ta flera sidor att en och en formulera dem alla de som förekommer i avhandlingen som ändå - på grund av vår olika uppfattnings- och förståelsekapacitet samt på de involverade olika medvetandeutvecklingsnivåerna - inte skulle förstås på samma sätt, både etymologiskt och pragmatiskt på det traditionella tänkande- och medvetandeplanet. Utökad helhetsförståelse kräver helhetsutökat erfarenhetsbaserat vetande och medvetande. Men begreppen kan förstås genom att de sätts in i olika temainnehållssammanhang och/eller de beskriver, förklarar och tolkar sig själva i informations- och kunskapsbringande processens textformuleringar och blir förstådda utan att man begreppsförklarar dem separat och utan att man på något sätt forcerar den utökade förståelsen.

• Avhandlingens natur innebär det kvant(holistiskt)kreativa (’evkreativa’ el. ’u/t-kreativa’) skapandesättet som delvis innebär läsarens inkoppling/involvering i temaproblemlösningsprocessen också. Genom detta får vederbörande läsare ett utökad förståelse för avhandlingsinnehållet, fakta som kan helhetsutökas med fördjupat studium av avhandlingen som utgör de grundläggande teoretiska lärdomskunskaperna för upphöjd medvetande- och kreativitetsutveckling, men detta har ömsesidiga effektivitetssamband med studieprocessens fördjupnigsnivå samt vederbörande människas helhetsutvecklings- potential vari ingår hennes medvetandenivå.

* * *

Några begreppsförklaringar...
För att öka förståelsen av vår temakrets skall vi ändå presentera här några begrepp som t ex kultur, evolution (’evspiral’), kulturalisering, autenticitet m.m. vilka diskuteras i avhandlingen i ett bredare sammanhang och innehåll som vanligt. De här begreppen integrerat ingår i avhandlingens lärdomsmodell (moduler) inom den total[etno]kuturologiska modellen (se nedan också).

Vad är KULTUR - i ett bredare sammanhang?
KULTUR - innebär inte bara den i dagens allmedvetenhet impregnerad andlig- och materiell utveckling, bildning samt resultat som har uppnåtts och uppnås i mänsklighetens utvecklings- eller/och civilisationsbildningsprocess, utan Kultur är ett universellt-multidimentionellt (tätare-subtilare) evolutionistiskt enhetssystem, där de högre kosmiska-spirituella kulturmedvetande-dimentionerna får en ledande roll och betydelse även i den Jordiska-universella evolutionistiska harmoniserings- och balanseringsprocessen.
Det är det universella Kultur-Enhets-Systemet och det dithörande universella kulturmedvetandet och kulturaliseringsmedvetenheten (med dithörande energi- och kraft-dimentioner) som harmoniskt styr den universella evolutionistiska helhetsprocessen både i universum och på Jorden.
Detta skulle präglas i de nuvarande planetära kulturaliseringsprocesserna genom att ge prioritet och manifestationsmöjlighet till de evolutionsförsäkrande hög-ledar-kultur-dimentionerna. Med andra ord borde de högkulturella kosmiska-spirituella medvetenhets dimentionerna prioriteras i dagens jordiska samhällskulturer, i alla kultur- och samhällsvärderingar och även i alla utvecklingsprocesserna.

Men dagens kultur, kulturella utveckling eller kulturaliseringsprocess är långt ifrån detta, för att kunna uppfatta, betrakta, skapa, behärska och tillämpa KULTUR på så sätt. Vi har en total brist (med några få undantag) på sådana kulturvetare, kulturskapare och kulturledare. Resultatet (?) är den dekulturaliseringsprocess eller dekosmiseringsprocess som sker (sedan ett bra tag tillbaka i tiden...) i den jordiska kulturen och kulturaliseringsprocesserna, som istället för att vända befinner sig i ett stort förstenat stagnations- och självförstörelse tillstånd, trots att vi befinner oss på tröskeln till den nya planetära-universella utvecklingsepoken, i den Nya Kosmiska Tidsålderns gryning.
Vi befinner oss i ett enormt stort kulturellt-evolutionistiskt kontradiktionsstillstånd och hittar inte den planetära framtidsförsäkrande kulturevolutionistiska plurikulturellt-laddade-harmoniserade enhetsvägen. Därför skall vi inte vara förvånade över att det för människor och människogrupper för varje dag blir allt svårare att hålla sig uppe på ´ytan´, att inte tappa greppet, inte bli mer och mer destruktiva (och själv-destruktiva) och inte kunna hitta, välja och hålla den mest passande evolutionistiska vidarekulturaliseringsvägen o s v.

Kultur, dvs kulturell utveckling med en evolutionistisk laddning skapar välbefinnande, hälsa, kreativitet och framåtskridande både för individer, mindre/större människogrupper, samhällen och inte minst för den planetära ekologin och kan genom detta påverka väljandet av de planetära framtidsförsäkrande-framåtskridande vidarekulturaliseringsvägarna. På brist av detta måste människor lida så mycket, vara så förvirrade och olyckliga som de är i allmänhet idag på Jorden.

Vad är EVOLUTION - i ett bredare sammanhang?
EVOLUTION, liksom kultur, är inte heller bara en lokaliserad utvecklingsprocess, utan innebär den totala utvecklingsprocess som t ex en människa, en människogrupp, en art, en planet, ett solsystem eller en galax samt hela universum genomgår i sin stegvisa helhetsutvecklingsprocess, som evoluerar från lägre medvetande- till högre medvetande-utvecklingsplattformer i ett multidimentionellt helhetssammanhang och totalutvecklings-perspektiv (eller totalevolutionistiskt perspektiv).

Evolution är det universella kretsloppet, den totala utvecklingsvägen från Ur-UrKällan till Ny-Ur-Källan, vägen där alla skapelseformers - som t ex människans - universella medvetenhet utvecklas, dvs evoluerar tills de har nått sitt/sina mål inom en viss evolutionsperiod, eller evolutionistiskt kretslopp.
Den evolutionistiska processen sker genom en balanserad differentiering av de polaritetslösa enhetsdimentionerna till polariserade delenheter och deras separations- och  differentieringsprocess, eller differentiella avståndsstagande utvecklingsvägar  (från Källan)  samt en balanserad ihopharmonisering av de här (+, -) polariteterna, på tillbakavägen till den polaritetslösa Urkälla(medvetande)-Enheten. Det är avståndstagandet från urenhetstillståndet och urmedvetandet, och återtagandet, återförenandet med dem, fylld med - på vägen förvärvade - ny visdom, nya erfarenhet och utökad medvetenhet. Det är kampen och samspelet mellan själv- och enhetsmedvetandet, mellan de styrda förnuftiga och de automatiska multidimensionella polaritetsbalanserings- och harmoniseringsprocesserna. Det är den ständiga balanserings-, harmoniserings- och integreringsprocessen mellan Natur och Kultur samt mellan det individuella och kollektiva Jaget. Det är den ständiga balanserings- och harmoniseringsprocessen mellan de upplösande, bevarande och förenande enhetskrafterna som försäkrar den universella evolutionsprocessen.
Evolutionen är den enorma universella multidimentionella helhetsenhetspulsen/andetaget fyllt med oräkneliga mindre utvecklingspulser eller andetag - som leder till stegvist framåtutvecklingsfullbordande i ett universellt helhetssammanhang.
    I den evolutionistiska processen är det universella multidimentionella kultursystemet, och inom detta de kulturaliseringsprocessernas medvetandedimentioner, som försäkrar den stagnationslösa harmoniska utvecklingen, helhetsutvecklingen, alltså det evolutionistiska framåtskridandet.
    Den evolutionistiska plattformen eller den evolutionistiska nivån  är summan av all förvärvad universell visdom och erfarenhet som har uppnåtts under en viss helhetsutvecklings- eller evolutionistiskt period, och dess kvalité, i ett urexistentiellt-kontinuitets-medvetande-sammanhang och ur ett evighets-evolutionistiskt-medvetandeutvecklingsnivå-perspektiv och respektive ´måttstock´ (kvot).
Människans evolutionistiska utvecklingsnivå är inte fullbordad ännu, utan det återstår flera plattformer som vi ska uppnå i framtiden, där den närmastliggande redan har inträtt i den nya tidsåldern vi idag lever i och kommer att intensifieras med dag efter dag manifesterade resultat antingen man förväntar sig det eller inte. Den universella evolutionistiska utevcklingsspiral-potencialen finns hos/i varje människa och det är också hon som till större delen avgör, mer eller mindre medvetet, sitt framåtskridande i dess riktning.
    Människans nuvarande medvetande och helhetsutvecklingsnivå befinner sig ännu  - till största del - på 'barnstadiets' nivå i den universella humanevolutionistiska spiralen. Det är inget fel på det, men man skulle vara mycket, mycket mer medveten om det än man är idag, på livets, kulturens, samhällets alla vägar och sträva efter en framåtskridande utveckling, till en riktigt mänskligt uppväxt och ett fullbordande, och inte stagnera på den nuvarande globalt blockerade helhetsutvecklingsnivån där hon Idag - ännu - befinner sig, på tröskeln av den nya evolutionistiska tidsåldern.
Mer om detta kan man läsa på svenska på Akademia ITEK:s web-blad med titeln: Kultur, Evolution, Hälsa, Kreativitet, Integration, av Adalbert B. Fodor, på: http://www.wuni.net/KEHKI.html

Vad är autenticitet - i ett bredare sammanhang?
I vårt fall har autentisk - utom den allmänna begreppstäckande betydelsen som ursprunglig, äkta, sann - den tillbaka och framåt i tiden drivande, den urautentiska, den tidslösautentiska, evighets-autentiska (ev-autentiska) kontinuitets- betydelsedimentionen också i ett holistiskt sammanhang. I folkkulturens fall skall vi tillägga den kulturholistiska eller kulturhelhetsinnehållet som gäller för den autentiska folkmusiken och folkdansen, och i första hand för dess skapare, de enkla Naturnära-kulturaliserande människorna, som t ex den traditionella landsbygdsfolket (’kútfô’) i Transsylvanien - och likadant överallt i världen.
(Men vad var det sanna-autentiska i Venyiges fall? - Vi kommer fram till detta också).

* * *

Temainriktad total*etno*kulturologisk lärdomsmodul...

                          Den första bokdelens (EKTU I) teoretiska-vetenskapliga och metodologiska inledning d v s den tillämpade total[etno]kulturologiska lärdomsmodellen avslutas med en till denna hörande lärdomsmodul (EKTUI, s 73- 84) både som ett exempel på den tillämpade totalkulturologiska metoden och som det inledande grundlärdomsmodulsmönstret (den tillämpade lärdomsteoretiska modellen) för avhandlingens temautveckling, med andra ord danshusrörelsens total[etno]kulturologiska inledning med temainriktad tillämpning av de lärdomsteoretiska kunskaperna som utgör avhandlingens inspirationskälla.
Här öppnas de total[etno]kulturologiska höguniversella visdomsdimensionerna och laddas ner/nedtransformeras och gestaltas i skriflig form ur det individuella-universella enhetsmedvetande- och kunskapsfältet - med kosmologisk, antropologisk samt kulturekologisk (m.m) fokusering - grundinformation och kunskap om skapelseprocessen med människan i centrum samt presenteras grundsambandet mellan den multidimentionella universum och den multidimentionella människan i en totalevolutionistiskt perspektivpotencial, där kultur inkl. den kulturella högmedvetenheten har den ledande rollen, och där musiken och dansen kan inta dem mest framstående platserna.


• Det Universella Medvetandet och det Universella Sinnet (självmedvetandet) - med dessas två primära skapelseenergikällor Ljud och Ljus - är det som utgör de universella  skapelsebegynnelsekällorna för all (subtilare-tätare) formmanifestation i universum, genomsyrat av en ocean av medvetande, visdom, energi och kraftdimension som upprätthåller dess mångdimensionella helhetsevolution och samharmonisering. Så är en promille av skapelsen den humanoida skapelseformen Människan också.
Genom de ovannämnda universella skapelsedimensionskällornas holistiskt-harmoniska förenande och genom de ur deras interdimentionella erfarenhetssamharmoniseringar resulterande ständigt förnyade medvetande-, visdom-, harmoni-, energi- och kraftenhetsdimentionerna skapas den Universella Enhetsdimensionen/fältet. Detta utgör den förenade multi-enhets-dimensionskällan för universums hela skapandeprocess inkl. start, evolution och upprätthållande och ständiga helhetsharmonisering.
Här lagras också allt visdom och alla erfarenheter om universums skapelseprocess och planeras dess ständiga evolutionspiraliska fullbordande. I denna process deltar alla existenser, alla icke-materiella och materiella eller subtilare-tätare skapelsemanifestationsformer. Så alla jordiska varelser - med människan i spetsen - samt hela planeten o s v.
  

Alla skapelseformer är bärare i en mer eller mindre manifesterad kvot av den Universella (rums- och tidlösa) Enhetsdimentionens totalevolutionistiska potential, vilken blir fullbordad  genom medvetandenivåernas utveckling och universella utökning till den universella Enhetsmedvetandenivån. I denna process är det det polaritetsladdade (+ och -) Universella Sinnets genom alla - icke fullbodade och förverkligade - skapelseformer verkande sinnesvärldsarmar - med dess styrda och automatiska tvåarmade egenskaper - som tar den ledande instinktiva-förnuftiga och ödesunderordnade erfarenhetssamlande självutvecklingsrollen, transcenderade och ledda av den potentiellt alltid neutralt närvarande men på lägre medvetenhetsnivåer slumrande universella enhetsmedvetandedimensionen.

De Universella Enhetsfältdimensionerna är närvarande i alla subtilare-tätare formmanifesterade världar, även i de till lägre, underkosmiska medvetandeplattformer hörande skapelseformer, kulturer, civilisationer o s v. De är närvarande överallt i olika potenciella och dimensionella gestaltningsformer och innehållsladdningar i den jordiska kulturen och civilisationen, i människan och i naturen, dvs de genomsyrar hela planeten och alla dess invånare från alla de minsta typer av enhetsbildningar till större och komplext strukturerade mångdimensionella (levande-’ickelevande’) enheter och enhetssystem. Så finns de närvarande inom alla de kulturella-samhällsmässiga enheterna, enhetsbildningar och enhetssystem - och inte minst i människan, i människans kulturella-konstnärliga traditions- och manifestationsformer, och sålunda finns de i  musik- och danskulturtraditionerna, i musiken och i dansen, i den dansande och musicerande människan och hennes musik- och danskulturella-konstnärliga produkter o s v. (Allt det här diskuteras detaljerat och utvecklas i EKTU i samband med Venyige- och danshusförverkligandet som en väg till universell utveckling, harmonisering och framåtskridande).

• Människans nuvarande medvetande befinner sig på de underkosmiska dimensionernas mentala-intellektuella nivå, lett av det sinnes-materiella livs-kulturella och ekologiska på kortsiktiga kunskaps- och erfarenheter baserade förnuftet och därifrån härstammande kollektiv-individuell livs-, världs-, kultur- och samhällsyn samt vidareutvecklingsätt och framtidsplaneringar. På denna humanutvecklingsnivå befinner sig kulturen, vetenskapen och teknologin och dessas framtidsutveckling också. De högreuniversella enhetsfältsdimensionerna ’saknas’, dvs de finns  här i oss och överallt på Jorden och i universum, men de är inte aktiverade, de saknas i vårt medvetande - på grund av de begränsande vetande, livs- världsuppfattnings- och  självmedvetenhetsbristerna de flesta av oss har idag på Jorden. Och om vi människor öppnar och samharmoniserar de universella enhetsfältdimensionerna i oss, då där vi finns, där befinner vi oss i ’mitten’ av universum och blir ett med universum - här på Jorden...

* * *

I EKTU presenteras kort också mänsklighetens universella kulturhistoriska tvärsnitt; där beskrivs bl a människans stegvisa dekosmiseringsprocess, förlorandet av den kosmiska ’nyckeln’, hennes stagnation/insomnande i den universella sinnesvärldens underkosmiska-andliga, mentala-
intellektuella och materiellt-centrerade (tredimentionella) världar (sinnes- el. medvetenhetscentra) samt hennes nuvarande universellt relaterade medelutvecklingsnivå inkl. hennes stagnerade medvetandenivå vilket är en av de viktigaste orsakerna till hennes globala problem, där som ett förslag till mänsklighetens problemlösning författaren vill bidra med den här - ’som en droppe i havet’ -  avhandlingen, och vid sidan av de nya föreslagna, men delvis redan tillämpade vetenskaperna och lärdomarna visa kulturens roll och inom denna den universellt holistisika (uho) musikens och dansens, i detta fallet konkretiserat på danshusets betydelse i människans helhetsutveckling, samtidigt med den evkreativt (el. kvantkreativt) dansande och musicerande människans gränslösa möjligheter att bidra till vidareutvecklingen av de globala vidarekulturaliseringsprocesserna.

• För allt detta redovisas med parallella hänvisningar till även andra vägvisande visdoms-lärdomsmedel som t ex de kvanthumanistiska lärorna framtagna av Alexander J. Markus (se litftn med Alexander J. Markus böcker, 1995-1998).

Med detta avsnitt (med ursprunglig huvudtitel: ’Ûrhazából Földhazába, Óhazából Újhazába’/ ’Från Urlandet till det Nya Landet’, EKTU I, fr s -73+) förenas som sagts första bokdelens lärdomsteoretiska introduktionsavsnitt med stegvis övergång till danshusrörelsetemainledningen och dess vidareutveckling i ett universellt orsaksrelaterat sammanhang (varför uppstår såna kultuella rörelser, och vart syftar dem) med fokuseringar på de etnokulturella inriktningarna (vad är egäntligen traditon? - ’traditionsringar’?), formulerade i de följande avsnitten med titeln ’Sodródás, Etniaki újraszületés a Kárpátok bôlcsôjéban’ / ’Avdrift, etnisk pånyttfödelse i Karpaternas vagga’ (fr s 84) med fokusering till Karpat’kron’-dalens’ mångkulturella skogsland, Transsylvanien, och här på det på nytt upptäckta traditionella bondedanshuset som utgör danshusrörelsens inspirationsmönster och förebildkälla (’Az euro-erdélyi tánc- és zenekultúra kincsesbányájának Táncházoszlopa’ /’’Den eurotranssylvanska dans- och musikkulturens danshusstolpe’, fr s 89). Detta är följdt av en induktiv öppning som kommer till manifestation genom danshusrörelsebegynnelsens internationella danshusbegynnelsens ’världs-vindros’ (fr s 94) fylld med danshusrelaterade flera egna och andras individuella och kollektiva återkallade danshusbegynnelse minnen, upplevelser, vetande och erfarenheter härstammande från olika källor med fokusering på den första (1970) etablerade stadsdanhusorkestern, ’Sebö-Együttes’/Ensembel och det av denna (1972) startade första stadsdanshuset i Budapest (Sebök, 1994; Halmos, 1994) - och efteråt i Transsylvanien Men varför först i Ungern och bara sedan i Transsylvanien? Vad har den transsylvanska danshusrörelsen fötts in i? Vem har startat det och med vilka förkunskaper, och varför startade det så som det startade? På dessa frågan kan man få det delvisa svaren redan i nästa kapitel ’Táncházmozgalom Erdélyben. Kezdeti jellegztességek’/’Danshusrörelsen i Transsylvanien. Initiala särarter’, (från sidan 94) där vid sidan av danshusetableringens idékällor, målsättningar och förverkligande görs en jämförelse mellan den ungerska och transsylvanska danshusrörelsens uppkomst i samband med det musik- och danskulturella läget med några orsaksrelaterade kulturekologiska inslag.

70-talets danshusrörelse har, på grund av dess nya, i de levande och erfarbara folkloristiska-kulturella traditionerna inrotade och emanciperade idéerna med individuell och kollektiv frihetsförstärkande uppfattningar, vardagsförbrukning och kulturell-artistisk presentation, orsakat spänningar i de traditionella samhällkulturella-och politiska miljöerna (ekologin), men mest i de musik- och dansetnokulturella som har påverkat danshusrörelseutvecklingen också.
Vilka är orsakerna bakom detta? Denna temautveckling intensifieras i nästkommande avsnitt med titeln ’Rövid betekintés az euro-erdély-ponti táncházkezdetek zene- és táncközpontú élet-, kulturális-, ökológiai (okozati) szféráiba és feszültségmezejébe’ /’ Kort insikt i den eurotranssylvanska danshuskulturens musik- och dansekologiska sfärer och spänningsfällt’ (fr s 106) som är en tvärsnitt av den transsylvanska musik- och danskulturen i ett kosmiskt-universellt kulturekologiskt sammanhang. Problemlösningen här sker med hjälp av den på temat tillämpade totaletnokulturologiska lärdomsmodulen som bidrar till förståelsen i ett mera omfattande sammanhang.
   Här i detta avsnitt presenteras parallellt också den transsylvanska musik- och danskulturens både de bevarade urkosmiska och ursynkretiska musik- och danskulturkvarlevor (olika övernaturliga kraftdyrkande, magiska-rituella danser) och de nya kulturhistoriskt laddade danserna (ring- och kedjedanser, pardanser och solistiska danser) som Venyige-medlemmarna hade möjlighet att ännu erfara vid danshusbegynnelseperioden - där dem etablerade professionella ensemblernas och deras amatör efterföljare ’tjernobyliska radiationer’ och dessas kulturekologiska resultat som på ett dominerande och infekterad sätt genomsyrade de dåvarande centraleuropeiska (men även i bredare utsträckning) och så den ungerska och rumänska inkl. transsylvanska kulturekologins musik- och danssfärer. Varför var det så? Orsaken till detta kommer att vidare belysas i följande avsnitt ’Feszültség és vitalizálódás az erdélyi újtáncházak zene- és táncökológiai hagyománymezejében/’Spänning och vitalisering i de transsylvanska stadsdanshusens musik- och dansekologiska traditionsfällt’ (ura I, fr s 116-126) där de polära synsättskillnaderna konkretiseras och jämförs med deras karakteristika mellan de konstjorda-folkliga och de autentiska folkmusik- och folkdansensemblerna inkl. danshusensemblerna och ett svar ges på den ställda - varför? - huvudfrågan: ...’   detta kräver man uppifrån, eller ’... ’jag vågar inte göra så’ ... ’min son är universitetsstudent...’ fl a.
Här presenteras också de ungersk-rumänska folkloristiska synsättskillnaderna och danskulturens kollektiva och individuella karaktärsdrag. Vilka av de dansformer och karaktärsdrag var favoriserade/gillade av den dåvarande socialistiska staterna, där danshusrörelsen föddes ?
Här diskuteras också de musik- och dansfolkloristiska (etnomusikologiska-koreologiska) bristerna trots den enorma multietnokulturella, ännu blomstrande, mångfaldiga kulturskatten samt folkloristiken som fanns i 70-talets rumänska samhälle.

* * *

Den första bokdelens (EKTU I) teoretiska-vetenskapliga inledande tema innehåll vidareutvecklas och konkretiseras med entnomusikologiska- och koreologiska inriktningar i nästkommande bokdel (EKTU II) med tematiteln: ’Egy edélyi táncház megtáncházasodási folyamata’; ’Venyige-táncház Venyigés szemmel’ / ’Förverkligandet av ett transsylvanskt danshus. Venyige-danshus med venyigés öga’som blir (liksom ’corpus’) vidarebearbetat, belyst och tolkat, genom den i första delen grundpresenterade (och senare utökade) och på temautvecklingen kreativt tillämpade teoretiska lärdomsmodellen i det efterföljande avslutsningsbokdelen (EKTU-III) med även resultat- och framtidsinriktade tillämpbara humankultur främjande förslag och perspektiv.

* * *


Copyright © 1994/95 - 2021 © C.T.D/U.T.C_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.