<<< UTKC_T_WUTK: I.T'E.K © WUNI.NET/IntegrationsCenter.html
@ @@@@@
Informationsbrev
om ett delprpjekt inom ITEK_Projektet:
KULTURNOVA LUNDENSISKA


Den Lundensiska
Multi*Etno*Kulturella Ensemblen är på väg att startas...ITEK med sin IntegrationsCenter är på väg att inom det multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet MultiEtno*Kultur'Nova Lundensiska starta i samarbete med andra intresserade ett NYTT delprojekt, som har till syftet att etablera en multietnokulturell sammansatt vokal-, instrumental-, koreografisk Ensemble i Lund - på världsnivå.

Vi välkomnar alla etniska grupper och individer - både från Lund och utanför Lund - med förkunskaper eller naturliga talanger - som vill börja med att utvecklas i ett multietniskt musik- och danskulturellt fokuserat perspektiv.

Den lundensiska multietnokulturellt sammansatta vokala-, instrumentala-, koreografiska ensemblen är tänkt att bestå av flera mindre självständiga ensemble-enheter, samt solister, vilka kommer att kunna sjunga, spela och dansa, mm., dvs vara med även i den förenande multi(-inter-) etnokulturella ensemblegemenskapen som de tillsammans kommer att skapa.

Inom den lundensiska sk M_Kultur'Nova Ensemblen* alla intresserade individer och grupper är hjärtligt v älkomna att:
sjunga; både i soloform och i mindre-, större sånggrupper, samt i en stor multietniskt sammansatt kör.
Man skall kunna t ex sjunga både i mindre etniska sång- grupper och i den gemensamma körformen på alla möjliga förekommande språk inom Lunds kommun
spela; solo på ett instrument, eller spela i mindre grupper samt i den gemensamma stororkestern
dansa; både solistiska improvisativa danser och/eller danser i olika mindre-större gruppformer
spela teater; i olika former och sammanhang och
vara med i den vokal-, instrumental-, koreografisk fokuserade (teater)ensemble-gemenskapen, därinom alla mindre etnokulturella självständiga enheterna skulle kunna integreras och känna sig hemma i och skapa olika typer av kulturella-, artistiska produktioner (föreställningar) av sina egna och gemensamma intressen.

(!) Vi vill härmed påpeka att den lundensiska multietnokulturella ensemblen inte bara kommer att vara folkkulturellt eller etnokulturellt inriktad. Utan vid sidan av Ensemblens mångkulturella särart kommer det även att ges deltagande möjlighet till dem nyetnokulturella eller till dem icke-etnokulturella både klassiska och/eller kontemporära musik- och dansformer och grenar.

Förutom det ovan skrivna vill vi meddela Er alla som är intresserade av projektet om att vi ser emot att den lundensiska M_Kulturnova Ensemblen om redan några veckor skall kunna påbörja att sätta igång sin första vokal-, instrumental-, koreografisk fokuserat (teater)produktion / föreställning också, med följande titeln:
INTEGRATION (I) - Kosmiskt Bröllopp i Lund.
Vad skulle vara intressant att i förväg säga mer om den här teaterföreställningen, utan att gå in i detaljer är kanske det att den kommer att bli (liksom Kulturbalen-2005, 2006, 2007, 2008) en ny typ av kulturell-, artistisk mångdimensionellt interaktiv uttrycks/ manifestations- och föreställningsform, (liksom en kontemporär multifolk-ballad, teater, föreställning, mm),  s k KULTUR'NOVA, med både bundna och spontana, planerade och icke-planerade förekommande tematexter med: okända och kända talare, sång, musik, dans, dikter, berättelser, folkdräkter, utställningar, mat & dryck; och andra lundensiska kultur- och folklivstraditioner, samt olika former av andra individuella och kollektiva åsikts- och manifestationsframbringande möjligheter, (multiinteraktivt deltagande), därinom bl a en multi(inter)kulturell bröllopsceremoni med danstillställning, (som en avslutninsfest) där publiken ingår som aktiva deltagare-aktörer också.
"Teaterföreställningen" med en livlig aktion, kommer att genomsyras vid sidan av dess titeltema av olika textinnehåll såsom en ledtråd för en bredare förståelse och insikt av nyttan för dagens människa och samhället med den multikulturella utvecklingen, samharmoniseringen och integrationen - även innehållande olika förslag till både människans och samhällets framtidsförsäkrande harmoniskt kreativa framåtskridande. Och allt det här i ett lokalt-gränslöst fokuserat globalt-, universellt kulturevolutionistiskt helhetssammanhang, med jämförelsemöjlighet mellan flera olika världars erfarenheter och resultat inom mångfald- och integrationstemat, samt slutsatser med förslag till lokala-, europeiska-, globalkulturella- och integrationsmässiga vidareutvecklingsmöjligheter och vägar.

* Ledtrådtextena i ’pjäsen’ kommer at lånas, inspireras ur ITEK:s**  multietnokulturellt inriktat och utvecklat - neutrala - helhetsutvecklingssystem, vilket ampassat kommer att tillämpas efter den här "teaterföreställnigens" karaktär. (Mer information kommer senare).
** Inom I.T'E.K, inkl sin integrationsutvecklingscenter har det under åren utvecklats (bl a) ett multietnokulturellt inriktat - neutrallt - Helhetsutvecklings-, Harmonisering- och Integrationssystem, vilket ITEK kommer att använda sig av för att främja:
- förståelsen av multi(inter)etnokulturella traditioner i en djupare mening och ett större helhetssammanhang, samt deras nytta i människans liv, i hennes kulturella utveckling, integrationsprocess och mänskliga-, samhälleliga långsiktiga framåtskridande
- de multi(inter)etnokulturella traditionernas nyskapande- och integrationsprocess i det pluri(inter)kulturella Världssamhället vi lever i,
i dagens Lunds kommun.
Öppet till alla som vill bidra på något sätt till förverkligandet av projektet.
Projektledare: A. Béla Fodor - i samarbete med andra sakkunniga, deltagare och samarbetspartner.

Ni som är intresserade av projektet är alla hjärtligt Välkomna på en träff, en diskussion, en audiens och/eller en visionering, mm.

För mer information och intresseanmälan kontakta: ITEK:s IntegrationsCenter >>
Kontaktperson:
Adalbert Béla Fodor,
Tel. 0702150927
Email: abfwuni@gmail.com
http://wunison.net/IntegrationsCenter.html
Klicka här för att få veta mer om det Multi(inter)etnokulturella Integrationsfrämjande Utvecklingsprojektet i LUND, Multietno- Kultur'Nova Lundensika! - Informationsbrev om Projektet >>

Kilcka här för att få läsa om
Den Första (I.) Multietniska KULTURBALEN i Lund - förverkligad inom delprojektet M_KN_L >>Copyright © 1994/95 - 2023 © UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net/IntegrationsCenter.html All rights reserved.