<<< U.T.C / UTKC - 'Centrum För Total Kulturell Utveckling'
INTEGRATIONS FÖRVERKLIGNDE UTVECKLINGS CENTRUM LUND, L.I.U.C.• Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - LUND
- Integrations Kompetens Centrum - Byahuset S. Sandby
• Lunds Integrationsting – Samordningsenhet Södra Sandby

 

SAMARBETSFÖRSLAG

INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE UTVECKLINGS CENTRUM LUND och LUNDS INTEGRATIONSTING
- Ett Nytt Integrations Förverkligande Utvecklings System (Modell) är på väg att förverkligas...


Under de senaste åren har man visat särskilt intresse för integrationsfrågor i Lunds kommun. Således, har olika intresserade aktörer manifesterat sina åsikter kring begreppet “Integration”, dess innehåll och manifestationsformer, om dess nytta för den enskilda människans och samhällets helhetsutveckling samt om möjligheterna att skapa nya förutsättningar för en mer resultat inriktat integration. Vi har diskuterat de här integrations frågorna med olika fokuseringar och i olika sammanhang t. ex. inom LIFS – Lunds Integrations Främjande Samarbetsorganisation, i det kommunala Integrationsrådet, i samband med det årliga arrangemanget Integrations- och Mångfaldsrundan* och inom andra integrationsintressegrupper samt med flera enkilda personer.

I de ovan nämnda sammanhangen har man även kunnat skapa en gemensam intressearena, som innehåller bl a följande prioriteringar av idéer, åsikter och förslag som gäller den framtida integrationsutvecklingen i Lund, såsom:
- att skapa en ny Integrationsutvecklings ideologi och metod som innebär bl a att Integrationen är en stor resurs och möjlighet för den enskilda människans, för gruppens och för samhällets helhetsutveckling och framtid
- utveckla ett integrations förverkligande strategiskt program
- mångfaldig integration, dvs tillämpning av mångfaldig identitets främjande integration istället för den traditionella invandrar fokuserande
- utökningen av integrationsarbetet i Lunds kommun genom inkludering av det hela lundensiska samhället
- en mer demokratisk integrationspåverknings form, som t ex i ett Integrationsting (Se information om Lunds Första Integrationsting** - mer omfattande satsning på utvecklingen av integrationskompetensen i Lunds kommun
- mera ekonomiska resurser till integrationsutveckling, (med tanke på de ovan nämnda);
- ett Nytt Integrations Utvecklings System i Lunds kommun*** - en Integrationsutvecklings Modell - därigenom skapas förutsättningar för att den ovan nämnda gemensamma intressearenan kontinuerligt skall berikas med nya innehåll.

Lunds Nya Integrations Utvecklings System; kommer att bestå av följande: Lunds Integrations Utvecklings Centrum, Lunds Integrations Utvecklings Råd, Lunds Integrationsting.

Integrations Utvecklings Centrum Lund**** - har till huvudsyfte att skapa förutsättningar för den kontinuerliga integrationsutvecklingen och förverkliganden i hela Lund. Detta ska uppnås genom etablering och/eller aktivering av integrationsutvecklingscentra med kompetenscentrum på alla möjliga samhällsområden och starta en kontinuerlig kompetensutvecklingsprocess - i kontinuerligt samarbete med engagerade integrationsutvecklare / integrationsstrateger som är verksamma inom de olika utvecklings/kompetensenheterna.
Integrationsutvecklingscentrum kommer via sin professionella styrgrupp vara i kontinuerligt samråd med Integrationsutvecklingsrådet och olika intresserade samarbetsutskott från Lunds Integrationsting (Se nedan).

Integrations Förverkligande Rådet ell. Lundaintegrationsrådet: kommer att bildas av kompetensmässigt förtroendevalda integrationsutvecklings representanter (integrationsstrateger) från alla integrationsområden, verksamhets- och utvecklingscentra tillhörande både offentliga sektorn, näringslivet, idéeburna organisationer, familjekretsen samt enskilda personer (eldsjälar).
Integrationsutvecklingsrådet kommer att sammanträda i slutet av varannan månad. Ett verkställande arbetsutskott skall väljas som har till uppgift att i samarbete med Lunds Integrationsutvecklingscentrum förverkliga LundaIntegrationsRådets och Integrationstingets olika beslut.

Lunds Integrationsting är den högsta demokratiska samlings – och påverknings plattformen/arenan i hela det lundensiska Integrationsutvecklingssystemet. Tinget är oberoende (!). Ingen äger Tinget (!). Däremot alla lundabor, både enskilda personer och/eller interessegrupper ska kunna ha möjlighet att initiera och arrangera sina egna Ting efter sina egna förutsättningar – i samråd och med hjälp av Integrationsutvecklingscentrum och LundaIntegrationsRådet.
Kommunövergripande StorTing kommer att arrangeras av Lunds IntegrationsUtvecklingsCentrum och LundaIntegrationsRådet en gång / år eller vartannat år.

Ett övergripande stödverktyg i det Nya Integratiuonsutvecklingssytemet skulle kunna vara – med en mer utökad verksamhetsform- och innehåll - den redan etablerade Info- och Mediacentralen “Över Gränser”, (Radio, TV, Tidskrift, websida), - ett kommunalt financierat projekt anknutet till LIFS. ( http://LIFS.org )

Det är viktigt att påpeka att förverkligandet av det ovan nämnda nya utvecklingssystemet ska man uppfatta som en långsiktig utvecklingsprocess. Och detta ska man förverkliga i ett kontinuerligt samråd och samarbete med det nuvarande traditionella integrations-utvecklingssystemets representativa aktörer.

Du som är intresserad av att vara med på något sätt i förverkligandet av Lunds Nya Integrationsutvecklingssytem är hjärtligt välkommen att kontakta oss – utvecklings- och samordningsgruppen.

Å utvecklings- och samordningsgruppens vägnar;
• Adalbert Béla Fodor,
Kultur & Integrationsstrateg
Integrationscentrum@utkc.se

Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C. >>
• Kompetens Utvecklings Centrum - Byahuset Södra Sandby >>
• Lunds Integrations Ting – Samordningsenhet Södra Sandby >>

 

* Mitt förslag i det ovannämnda sammanhanget baseras inte bara på mina egna idéer och erfarenheter utan det är baserat på de olika integrerade idéer, åsikter och förslag som jag har erfarat under de senaste 10 åren i olika integrationssammanhang.

** Syftet med Lunds Integrationsting är att ge möjlighet åt alla lundabor, till alla möjliga lundensiska identiteter inom alla intresseområden att aktivt kunna delta och påverka Lunds kommuns integrationsutvecklingsprocess – till alla lundabors nytta. Lunds Första Integrationsting har ägt rum den 15 appril 2011 i Stadshallen i Lund med unf. 300 deltagare.

*** Det nuvarande Integrationsutvecklingssystemet i Lunds kommun bestor av följande enheter och verksamheter:
• Det kommunala Integrationsrådet; där sitter representanter från olika nämnder och några invandrarföreningar från LIFS och andra integrationsfrämjande föreningar.
• En trettiotal frivilliga ”mångdfaldsutvecklare” inom olika kommunala enheter
• Lunds kommun har en enda integrationsutvecklare på halvtid, som sköter även sekreterare jobbet i Integrationsrådet
• Den årliga Integrations- och Mångfaldsrundan (huvudarrangör Kultur & Fritid)
• Arbete och Integration (Lunds kommun)
• Olika idéburna integrationsfrämjande samarbetsorganisationer

**** Integrations Utvecklings Centrum - Lund har börjat sina aktiviteter hösten 2011 på delvadelningen Integrations Kompetens Centrum Byahuset, Södra Sandby.
Ett stort tack till Frank van der Meer (integrationsstrateg inom UTKC_ITEK_Integrations Utv. Centrum) och Viola Nyström (Byahusets dåvarande föreståndare) för deras värdefulla resultatinriktide insatser under integrations utvecklings processen i Södra Sandby.

Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C / UTKC_Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND - Södra Sandby
© http://worlduniversitycenter.net/L.I.U.C.html All rights reserved.

ttttt
ttttt
U.T.C/UTKC_L.I.U.C._F A C E_B O O K >>>