tttttttttt
U.T.C_L.I.U.C._F A C E_B O O K >>
U.TC./UTKC - Centrum För Total Kulturell UtvecklingIntegrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.


Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
• Kompetens Utvecklings Centrum - Byahuset Södra Sandby
• Lunds Integrations Ting – Samordningsenhet Södra Sandby


"Det är högtid nu att vi Lundabor inser nyttan av INTEGRATION och deltar aktivt i vår kommuns integrations-utvecklingsprocess". (L.I.U.C.).INTEGRATION - UTVECKLING - FÖRVERKLIGANDE

Det är naturligt för oss människor att under livets gång ställa frågor både för oss själva och till andra om livets, samhällets, kulturens och civilisationens mening – här på Jorden. Svaren kan vara lika mångfaldiga som de ställda frågorna, men en av de viktigaste meningarna med vår tillvaro i mänsklighetens historia kan vi konstatera är det att utvecklas, genom att skaffa kunskaper och erfarenheter om livet, om världen för att vi ska kunna klara oss både individuellt och kollektivt på det bästa möjliga sättet i livet, i världen. Men för att detta ska kunna ske på ett lyckat sätt skulle vi människor under vår kulturhistoria kontinuerligt behöva samharmoniseras med vår omgivning och integreras med välden vi lever i tillsammans med våra förvärvade individuella och kollektiva livs-, kulturella innehåll. Den här processen har försäkrat vår människliga kontinuerliga helhetsutveckling och förhindrat oss att hamna i olika typer av isoleringar, utvecklingsblockeringar och utanförskap. Genom kontinuerlig integration har vi, mänskligheten, lyckats utvecklas till en kulturcivilisation på Jorden och ändå behålla ett balanserat förhållande mellan Kultur och Natur, dvs mellan den kulturella utvecklingen med hänsyn till modernatur, till världsalltet och dessas universella lagar.
Om vi i framtiden vill vidareutvecklas som kulturcivilisation måste vi utnyttja vår integrationspotencial ännu mer, och öka vår integrationskapacitet både för kontinuerlig samharmonisering av våra egna personliga lifs-, kulturella identitetsinnehåll och integritet och för samintegrering med våra mindre-, större eller smalare-, bredare världar och utvecklingssystem.
Detta gäller även för oss alla lundabor, inklusive politiker och tjänstemän, den offentliga och privata sektorn, ideella och icke ideella organisationer och sammanslutningar, inte minst Lunds universitet, m.m.... (ABF).

Men, VAD ÄR INTEGRATION - egentligen?
Vi från UTKC: - L.I.U.C betraktar integration som en (multi)universellt kontinuerlig pågående måndimentionell samharmoniserings- och samordningsprocess av de olika slags olikartade identitets- och integritetsenheterna, vilka alltid strävar efter att - i den integrationsperiod de befinner sig i - tillsammans skapa (dvs gemenskapa) ur deras egna förutsättningar, det mest välpassande och fungerande gemenskapssystemet de vill leva, verka, utvecklas och förverkligas i, genomsyrat och styrd av till dess kvalitativa nivå motsvarande medvetande.

Den här utvecklingsprocessen stiger i sin framåtskridande utsträckning tack vare det i/av processen skapade enhetsbildnings-strävande och identitets- och integritets-upprätthållande spänningsfältet, fyllt av kontentan av de erfarenheter som förvärvats precis ur stödjandet, upprätthållandet och vidareutvecklandet av förekommande olika identitets-integriteter – för att de inte ska kollapsa, dvs inte degenereras, schabloniseras, upplösas och assimileras i den här utvecklingsprocessen, utan precis tvärtom… - att de skall upprätthållas, förenas och utvecklas.

Varför det viktiga sambandet mellan identitet och integritet? Därför att genom att behålla och vidareutveckla sin identitet eller identitetskomplexitet kontinuerligt berikar, utökar och förstärker man även sin integritet, dvs. sin mänskliga helhet – vilket är grundessensen och drivkraften till försäkrandet av människans kontinuerliga helhetsutveckling och fullbordande, vilket bestämmer samhällssystemets form och innehåll och utvecklingsnivå. (ABF, UTKC_ITEK, 2001).

Och eftersom integrationsprocessen pågår på alla möjliga tänkbara nivåer och omfattningar måste vi vara medvetna om att även vi (i vårt fall) alla lundabor är kontinuerligt deltagande, både påverkande och påverkade aktörer i/av den här utvecklingsprocessen – oberoende av i vilken utsträckning vi är medvetna om det. Så, Integration - på grund av dess omfattande förenande, utvecklings- och förverkligandekraft – är och borde vara alla lundabors gemensamma intresse - tycker vi från UTKC:L.I.U.C. Därför skulle vara högtid att ge alla lundabor möjlighet att medvetet delta i Lunds mångfaldiga integrations-förverkligande process och ha nytta av detta allmännyttiga gemenskapa(n)de förverkligande!

Ju flera olika livs-, kulturella identitets- och integritetsvärldar man integreras med desto mera förverkligad / fullbordad kan man bli som människa eller som samhälle.’ (ABF, Övergränser 2010, nr. 2.).

I ordets djupare mening förstådd och tillämpad integration är förstärkande och förenande och inte splittrande! Den leder till allmänt välbefinnande, välfärd och mänskligt och samhälleligt framåtskridande! (ABF).

V Ä L K O M N A !

 

 

 

 

 


tttttttttt
U.T.C_L.I.U.C._F A C E_B O O K >>>


L.I.U.C.

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".

 

Copyright © 1994/95 - 2023 © C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA, M.D.A, W.U.T.E.C.S.; T.I.R.C, W.U.C.I.C, L.I.U.C. © http://worlduniversitycenter.net UTKC.se All rights reserved.