<< U.T.C./UTKC_T_WUTC: I.T'E.K © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@@@@@
@

Danshusrörelsen i Transsylvanien.
DANSHUSMODELLEN SOM EN VÄG TILL
UNIVERSELL HARMONISERING OCH FRAMÅTSKRIDANDE.
av Adalbert B. Fodor

RESUMÉ AV INNEHÅLLET

FÖRSTA VOLYMEN/BOKEN

’EN DROPPE I HAVET’...

FÖRORDETS LÄRDOMSHOLOGRAMMOSAIK, ABF-Z  (s 14)
- evolutionsspiral, (folk)livsvetenskapliga erfarenheter, kunskaps- och erfarenhetsvärldarnas förenande, från det kollektiva gruppmedvetandet till det individuella och det höga kollektiva medvetandet...
- de jordiska vetenskaperna, det nya tänkandet- och vetenskaplighetens nödvändighet...
- kosmiska läror, vetenskap, kulturalisering och medvetandehöjningens nya tidsålder...
- tacksamhet till och högaktning inför mina Mästare, ‘en droppe i havet’...

RÖRELSE, DANSHUSRÖRELSE, TRANSSYLVANSKT DANSHUS (Inledning) (42)
- den universella balanserade rörelsen, rörelser, orsaker...
- danshusrörelsen  (inledning), danshus, det transsylvanska danshusmönstret och dess internationella spridning...
- ur de internationella danshusrörelsens och den transsylvanska danshusrörelsens forskningsproblem-krets, personliga/individuella erfarenheter...

Metoden.Det livs-kulturella innehållet och totaletnokulturologien  (55)
- inledning, motivering, metodredogörelse/utveckling/framställande och
processpremisser för metodens djupare förståelse...
- livsinnehållet (livs-kulturinnehållet), metodens prövnings- och
vidareutvecklingsmöjligheter...
- etnokulturologi och helhetsvetenskap, totalkulturologi...
- totaletnokulturologiskt inledande inslag med anknytning till den transsylvanska danshusrörelsen...

FRÅN URLANDET TILL DET NYA LANDET
Tillämpad Totalkulturologisk(t) lärdomsmodul  (73)
- kosmogoni, skapelseprocessen, kosmisk antropologi, dekosmisering, kulturalisering, medvetenhetshöjning...
- nykosmisering, en ny kulturaliserings- och forskningsmedvetenhetsinriktning...

AVDRIFT, ETNISK PÅNYTTFÖDELSE I KARPATERNAS VAGGA  (84)
- avdrift, plurietno-planetariska traditionsringar, kosmisk återknytning...
- den etniska nykosmiseringens europeiska väg...
- etnisk pånyttfödelse och kulturalisering i Karpatbäckenets mångkulturella ‘skogsland’, i Transsylvanien...

(II) KULTUREKOLOGISK RÖRELSE I KARPATBÄCKENET
Det traditionella transsylvanska danshuset liksom vidarekulturaliseringsidén- och käll-mönstret (förebild)

Den euro-transsylvanska dans- och musikkultur-skattkammarens ‘Danshusstolpe’ (89)
- Ton-DansTon’-DanshusTonens ny uppteckning...
- det traditionella transsylvanska danshuset som vidarekulturaliserings-/
inspirationsmönster- och förebildskälla...

Ur danshusrörelsens begynnelse och ‘världs-vindsros’...  (91)
- vägsökande, danshusbegynnelser i Budapest...
- danshusminne, upplevelser och erfarenheter i Sverige...

Danshusrörelsen i Transsylvanien. Iniciala karakteristika  (94)
(Några orsaksrelaterade fakta)
- danshusetableringens idékällor, medvetenhet och kedjeprocess...
- fördanshus-kunskaper, erfarenheter...
- den budapestiska ‘danshus-kärre-stångens’ transsylvanska riktning...
- Martins och Kallós danshusidécentra, danshusrelaterade differencierade (táncházas) enheter,
Sammanfattande orsaksrelaterade tankegångar kring den transsylvanska danshusrörelsens uppkomst i ett kultur- ekologiskt sammanhang:
- danshus och den kulturekologiska balansen, danshusbyggare och hjälpsamma mentorer, mästare, den danshusbegynnelse initierande egna kraften...
- varför har inte danshusrörelsen först börjat i Transsylvanien?...
- ‘vad’ har den transsylvanska danshusrörelsen fötts in i?...

Den euro-transsylvanska danshuskulturens musik och dansekologiska sfärer och spänningsfält  (106)
- människans urkosmiska harmonisering med/igenom den ursynkretiska ‘ton-rörelse-ton/sound’, de ‘musikaliska-koreografiska’ kosmiseringsportarnas tonnyckel, ‘här och nu’ helhetsskapande, tonnyckelns förlust, de ekologiska sfärernas förminskande...
- urkosmiska traditionskvarlevor, urkosmisitetsletande praktiker...
I den transsylvanska kulturens (danshuskulturens) skattkammare/gruva,
urkosmisitetsbevarade musik-och dansekologiska traditionskvarlevor, deras
uppletande och upplevelseberikande reaktivering...
- etnokulturella grann-etniska likheter, paralleller...
- ur den historiska europeiska dans- och musikkulturens transsylvanska varianter, danshus-relaterat ösande...
Den Jag- centrerade människan  och hennes alstringar i den jordiska kulturaliseringsprocessens spänningsfält (polaritetsspänningsfält)...
Några av den euro-transsylvanska Jordpunktens musik(aliska) pionjärer,
individualiteter (personligheter) och deras verkande alstrande i den
transsylvanska danshusekologiens flerdimensionella sfärer...
Folkmusikaliska och konst[gjorda]- musikaliska typer, legeringar i danshusmänniskans liv-kultur- ekologi.
Dansen: dansliv-kultur-ekologiska erfarenheter...
- de professionella och amatörensemblernas tjernobylska radiationer och resultat...
De ovannämndas närvaro både i den urbana och den rurala musiklivets- och kulturens varsdags- och helgkultursekologi
- Transsylvanska traditionella danshusöar...

Spänning och vitalisering i de transsylvanska stadsdanshusens musik- och
dansekologiska traditionsfält  (116)
- polära synsättsskillnader, olikheter...
- jämförande särarter/karakteristika mellan de folkliga ensemblerna och danshus och danshusensembler...
- den transsylvanska musikaliska och koreografiska allsmakens danshusinriktade reaktioner...
- folkensemblernas folksmaksbildande påverkningar, ‘Maros’- Ensemblen som
förebild...
- svar på en ställd fråga: ... detta kräver man ‘uppifrån’...
- Megéneklünk Románia/‘Vi Besjunger Dig, Rumänien’-festivalseriens stimulerande karaktär och resultat...
- om de rumänska- ungerska folkloristiska synsättsskillnaderna...,
- likheter och olikheter i de rumänska och ungerska dansernas kollektiva och
individuella karaktärsdrag...; ... villka dans-former och karaktärsdrag var
favoriserade av den dåvarande rumänska staten...
- dansfolkloristiska brister...

ANDRA VOLYMEN/BOKEN

FÖRVERKLIGANDE AV ETT TRANSSYLVANSKT DANSHUS
»VENYIGE-DANSHUS MED VENYIGÉS ÖGA«

» VÄGEN « (126)
- danshusgenesis: - danshusbyggandets ideologi, morfogenetiskt
danshusbyggande ‘kraftfält’...
- perspektivisk(t) planering/projekt, målsättningar...
- danshusgrundarnas visionära kunskaps-samlande vägar, danshus-‘guruer’,
mentorer, samarbetspartner...
- danshusverksamhetens (inre och yttre) strålkrets, målsättningsideal,
rådfrågningar...
Danshusmusikanternas och dansinstruktörernas (danshus)skolning:
- varför var inte de i statliga skolor, högskolor förvärvade kunskaperna tillräckliga?
- varför var det så, vad saknades?...
- på föregångarnas förverkligande grundade förkunskaper liksom ‘(väg)reskost’ på den nya kunskapsskapande vägen. Venyigés reskost...
Idealbilden av en mästare svävade i det transsylvanska bäckenets danshusekologi.
- Vilka var mästarens Mästare?...
Det musik- och dansfolkloristiska läget och förändringar före och under
danshusrörelsens begynnelsetid...
- vad har och vad kunde danshusmänniskorna (táncházasok, venyigések) hitta...
- insamling av kunskap och vetande: folkloristiska vita fält,
danshusvetandepyramidens byggande...
- vad saknades ändå ur den autentiska (sanna) danshusstolpen?...
- danshus-kútfô (‘brunnhuvud’), danshusmänniskobildningskolan och dess
vetandepyramid...
- táncházas ur hjärtat kommande “offer” på den folkkreativitetsskapande
danshusvägen...

«VENYIGEVÄGEN» (141)
Den székelyudvarheiska danshusetableringens begynnelse: “Venyige”...
- venyigés förkunskaper, upplevelser, erfarenheter, Venyige- danshus brister...
- széki och mezôségi danssviten som danshusideal-flagga..., varför dessa och inte de lokala danserna? Var det lättare att börja med “främmande” danser än med de lokala danserna?...
- lokalpatriotiska röster och táncházas svar kring danshusets och folkensemblernas repertoar och danssätt (jämförelser)...
- behovet av dansspecialister, folklorister..., de etablerade dansmästarna kan inte heller göra det, förpliktiga sig till att ...
- danshusmusikanternas dubbla uppgift, förpliktelse och målsättningar...
- resultatgivande uppvaknande, insikt och start i folkdanskällornas uppteckning och kunskapsskapande vägar, parallellt med de musikaliska källorna...

Med »Venyige-kärran« till de okända musik-och dansvärldarnas upptäckt och bekantskap.
Från by till by, från danshus till danshus, från kútfô (traditionsbärare) till kútfô...  (148)
- venyigés forsknings- och insamlingsvägar, ‘djupdyknings’- metoder, resultat
   (ibland genom stora svårigheter och svåra förhållanden)...
Byar, Kútfôk, förhållanden, metoder, fynd...  (151)
- Intervjuer mm. om/kring musiken och dansen på olika ställen med olika
traditionsbärare...
.....................................................................................................................
Kort musik- och dansfolkloristisk sammanfattning med kompletteringar...  (249)
- vad har vi missat, och vad skulle ha kunnat hända även på annorlunda sätt?...
- transsylvansk hemkänsla och gästvänlighet vid olika danstillfällen där Venyige har deltagit (venyigéserfarenheter)...
Det uppsamlade materialet och de (för)kunskaper och erfarenheter liksom
danshusvidarebyggandets och gestaltandets samt danshusförverkligandets
processvilkor...

PÅ VENYIGE-DANSHUS-FÖRVERKLIGANDEVÄGAR...

Venyige-danshus-‘studior’  (254)
- Venyige-‘verkstäder’ och deras nödvändighet...
Danshusmusik-verkstäder/studior:  danshusmusikanternas folkmusikaliska
förkunskaper, brister, den individuella kunskapsbreddningens nödvändighet...
- musikaliska verkstadsvarianter, arbetssätt, arbetsmetoder...
- venyigés bildandet och det danshusmusikaliska familjeträdet...
- danshusmusikernas förverkligande och deras hjälpredskap, villkor och
måttstockar...
‘Dansverktäder/studior’: en unik dansutbildning i Folkkonstskolan i Sz-Udvarhely...
- rådfrågning och vidarebildning, danskinetografi och våra erfarenheter kring detta...
- dansaren, dansare- musiker, musiker- dansare och deras kunskapsutvidgande
metoder...
- danshus- och venyigeförverkligandets rum och period...
Folkmusik- och Folkdans- Studions karakteristika och dess förverkligande
(verksamhet, resultat m.m.)...
Venyige- ensemblen på förverkligandets väg, arbetsmetoder...

Danshuset som den mest komplexa och traditionsnyskapande ‘verkstaden’  (272)
- danshusberikande genom avfärd och återkommande, ‘danshusmoderskeppet’...
- danspedagogiska ateljé, dansutlärningsmetoder och medvetenhet...
- venyige- táncházas- förverkligandets danshusvägsidentitet...
- det székelyudvarheiska danshus-’stolpe’- skapandet och några av dess
venyigés-mästare...
- danshus, táncházas (‘danshusfolkets’) hemkänslosfär...

Venyige- danshusföreställningar i utflyktsform   (278)
- Venyige- danshusföreställningarnas andlighet, gestaltning och det folkloristiska innehållet, föreställningsprogram...
- den koncentrerade Venyige- danshusformen/gestaltningen... (284)
- Venyige- dimensionernas karakteristika

‘Danstvärsnitts-droppe’ ur Udvarhelyszéki  danssvitens dansande  (298)
- den nygamla Udvarhelyszéki danssvitens rekonstrueringsnödvändighet...
- danssviten: verbunk och csûrdöngölô, jártatós/lassu/långsam, közepes-/medel-/tempererad- och sebes- snabb- csárdás, marosszéki forgatós/svängdans från
Marosszék, bágyi dobbantós/stampande från Bágy...
Den udvarheiska dansordningens formella- innehållsliga variationer, mångfald samt den etniska identitetens danshusflagga...

DET TRANSSYLVANSKA DANSHUS- FAMILJETRÄDETS VENYIGE-DANSHUSSKOTTET
OCH DESS FÖRÄNDERLIGA KONTINUITET (T O M  IDAG) (305)
- danshusets och Venyiges upp- och nedförsbacken - t o m  idag...
- Venyigés nya tid, fördelar, brister, dygdemönster...
- transsylvanska danshus och danshusrelaterade paralleller: likheter, olikheter,
kontinuitetsbromsande faktorer, orsaker...  (308)
- danshus i Székelyudvarhely idag, Venyige- danshusliknande danshus och
danshusensembler i Transsylvanien idag...

KOMPLETTERANDE ÅSKÅDLIGGÖRANDE ILLUSTRATION- OCH KÄLL- MATERIAL  (316-336)
(fotobilder, partitur, danskinetografi, tidskriftsurklipp, affischer, broschyrer,
diplom, annat dokumentationsmaterial

TREDJE VOLYMEN/BOKEN

DET MÄNSKLIGA SJÄLV-FÖRVERKLIGANDETS/FULLBORDANDETS OCH
DEN JORDISKT- UNIVERSELLA UPPHÖJELSENS DANSHUSVÄG

INTRODUKTIONSFÖRORDETS (- volymerna I-II:s innehållssammanfattning med liv-kultur-ekologisk utbredning) - NYTONS- MOZAIK (Lärdomsmosaik) (337)
- några av danshusrörelseprocessens orsaksrelaterade faktorer...
- initiala tongivare, folkets öppning, livsinnehåll, kultur, medvetande...

Danshus/táncházas generations-genesis i den nya tidsepokgryningens liv-kultur-ekologiska spänningsfält på det traditionella förverkligandets/fullbordandets andliga väg ‘...bli människa min son...’ (345)
- ur det musik- och danscentrerade liv- kultur- ekologispänningsfältsinnehållet, táncházas innehållet...
- sekelbältets öppningar (världar), guldepoken...
- samharminiserandet och förenandet av det polära humankulturella spänningsinnehållet i och av den dansande-musicerande människan...
- ’...bli människa min son...’ som reskost på förverkligandets väg...
- danshuset som den all- samhälleliga och kulturella utvecklingsfrämjande/
framåthjälpande metaplattformen...
- sanningssökande danshusgrundare och danshusgeneration i den nya epokens
gryning...
- framtidsinriktad ‘födelse- ideal- kupa’ och dess livs-kulturell innehållsladdning i
’...bli människa min sons’ sanna anda...
- det djupkulturella vakuums upptäckt och på den danshus/táncházas sanningssökande vägen förvärvade livs-kulturella-ekologiska (táncházas) resultat...

Kort insikt i táncházas djupkulturella fullbordande vägavsnitt (358)
Vetande och erfarenhetsskapande inom/kring bondeportarnas livs-kulturella enhetsvärldar...
- från vardagsliv till högtidsmanifestationer (festande) ...han sätter ‘ponten’/
punkten på ‘I’...
- från bondherre till musiker-herre, landsbygdsmusiker...
- musiker-bandets opersonliga dirigentpinnes mångdubblat dirigerande
danshus-festivitets- och danskútfôi’s hemgemenskapstrollande konstkraft...
- bondekulturens enhetsmedvetandefältsinnehåll, dess utklingande ekon i - ‘ur naturens bok’ inspirerade bonde-kulturella och táncházastraditionsekologin...

De ur den traditionella liv-kultur-ekologin hämtade táncházas erfarenheternas kreativa vidareutvecklingsinriktade tillämpning i det danshusmänskliga fullbordandets och danshusenhetsfältstolpe-skapandets integrationsprocess  (365)
- i danshusförverkligandets mer fullbordade táncházas, hans/hennes värderingar, vetande, medvetande...
- gemensamma kulturella nu- och framtids- smidare, dvs det
   kulturenhetsmedvetandefälts-utvidgande danshusmänniskor...
- Han/Hon, den integrerade vidarekulturaliserande táncházas vet, ser, hör det...

Han/Hon: táncházas mannen och kvinnan i danshusstolpeskapandets
friskapande process  (372)
- danshusvetandebanken, táncházas logik och idéhus, enhetssträvandetsmedvetande...
- det ur danshustraditionen kommande friskapandet, som ett villkor i danshusstolpe-spänningens enhetsfältskapande process. Dess förståelse-framåthjälpande i en universell och kosmisk projektion och kontext...

Danshusstolpe(skala)sfärers mångdimensionella ‘från topp till tå’-táncházas-enhetsharmonisering i de universella enhetsfältsportarnas riktning  (377)
- det universella enhetsmedvetandefältets (på nytt) aktiveringsprocess...
- enhetsfältinnehållets human-kulturella manifestationer, dess närvaro i danshuset, i táncházas människan, i danshusrörelsen, dess människolokaliserade närvarande, manifestationer, påverkningar...
- táncházas-medvetandeskalstolparnas harmonisering, deras innehåll,
danshusmedvetandestolpesfärernas upphöjelse...
- det universella enhetsfältets dimensionella transcenderande/närvaro i danshusstolpe-sfärernas världar, táncházas från topp till tå enhets-bildning...

Danshuset (och liknande) som den jordiska kulturekologiska balanserings- och den humankulturella enhetsmedvetandebildande, utvecklande och gestaltande vidarekulturaliseringsmöjligheten  (393)
- den förlorade kosmiska-nyckelns tillbakaskapande, den universella danshus/
   táncházas-nyckeln, skapandemodalitet, metod och språk...
- danshusrörelsen som ett humankulturellt och ekologiskt ‘storsteg’ på den jordisk-universella enhetsfältsskapandets plurikulturellt harmoniserade kreativt medvetna väg...

Med det universella enhetsmedvetandefältet samharmonisrade vidarekulturaliserings-skapandets betydelse i människans och planetens framåtskridande  (408)

I.T’E.K och Akademia ITEK-’2001’ i det jordiska livs-kulturella och ekologiska samt vetenskapliga framåtskridandets - i den universella evolutionsspiralens kosmiskt-kreativt framåthjälpande Tellusiana tjänst... (415)

KÄLL - OCH LITTERATURFÖRTECKNING (423)
• Vägledande kommentarer, m.m i samband med kompletterande- och illustrerande material (428)
• Kompletterande foto-tillägg (431 -440)


Copyright © 1994/95 - 2021 © U.T.C/UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.