<<< U.T.C/UTKC_T_WUTK © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@ @@@@@'VISDOMSNYCKELN'01' - TILL PLANETÄR VIDAREKULTURALISERING...
av Adalbert B. Fodor

Del: A, B, C
. - Text
LJUD: >> WDN'01'_1. >> WDN'01'_2. >> WDN'01'_3. >>


I det (den) nuvarande Nya, i mänsklighetens kultur- och civilisationshistoria mest omfattande evolutionistiska brytnings- och förändringsperiod, har kanske förståelsen aldrig varit så krävande och nödvändig i och av den här pågående förändringsprocessen i ett multidimensionellt wärldsuniversellt-utsträckt helhetssammanhang som den är Nu, för att mänskligheten skall kunna förbereda sig för att kunna välja - HÄR och NU - de mest passande och framtidsförsäkrande vidarekulturaliserigs-vägarna för det totalplanetära harmoniskt-evolutionära framåtskridandet - i gryningen av den kosmiska tidsåldern, där vår planet - tilsammans med alla sina invånare - befinner sig i Idag.

Men trots att en stor del av den jordiska befolkningen kanske delvis känner sig som deltagare och påverkare av/i den här förändrinsprocessen, och trots att det kanske också finns många som har omfattande kunskaper kring den här pågående totalplanetariska processen, så lämnar ändå den stösta allmänheten det hela i ödets händer, man tror att 'Gud skall lösa det'... Och, det finns kanske redan också många som försöker förstå den ovannämnda helheten i en djupare mening och ett bredare sammanhang, och hitta olika lösningar till detta. Det finns andra som åtminstånne tror att de förstår en hel del, och har redan hittat sina framtidslösningar, sina vidareutvecklingsvägar, och skapar kanske stora framtidsplaner och strävar efter att realisera dem - med full fart. Men realisera Vad? Och hur kan man veta, och varför skall man veta vad som egentligen pågår här på Jorden i ett kosmisk-universellt mångdimensionellt helhetssammanhang?

Finns det någon form utav visdomskälla på jorden innehållande tillräcklig mänsklig förvärvad kunskap och erfarenhet ifrån vilken allmänheten skulle kunna få rådgivning, upplyssning för att begripa och förstå en sådan omfattande skeende-process som egentligen sker här på Jorden, här och nu, och kunna förbereda sig själv även inför de hittills okända och 'oförutsättbara' förändringshändelserna, manifestationerna, resultaten, samt för att altid kunna hitta åt sig själv, åt sitt liv, kultur och civilisation de mest passande helhetsevolutionistiska vägarna och lösningarna för det framtidsförsäkrande totaljordiska framåtskridandet?
• Kan den nuvarande mångsidiga/falldiga jordiska Vetenskapen, som också befinner sig i en omfattande förändrings- och utvecklingsprocess, med sina nuvarande redskap, resultat och de några-hundra-åriga vetenskapliga erfarenheterna i bagaget uttala sig i ett multidimensionellt-galobalt och kosmisk-universellt helhetssammanhang?
• Kan de fysiska vetenskaperna, som trots allt har genomgått en enorm utväcklingsbana, egentligen förklara, och kan de hithörande vetenskapsmännen egentligen begripa och åskåda den mångdimensionella helhetsförändringsprocessen som sker i Jordens liv-, kultur-, och ekologi med hjälp av de nuvarande konventionella vetenskapliga redskapen, metoderna, synsätten, tänkandet, vetenskaplighetsbegreppen och technologin som har tillgänglighet till och tillämpas idag som det planetära ledande och dominerande 'tända livs- och världsåskådnings-ljuset' och sanningsgranskande kunskapsmakten, och ge en framtidsledtråd åt den jordiska befolkningen, så att den ska kunna förebygga, förbättra och själva planera sitt liv, sin kultur och sitt öde i ett kosmiskt-, universellt-, evolutionistiskt evighetsammanhang???

Ja, det gör dom, delvis, men långt ifrån detta sammanhang som vi menar..., trots de vetenskapliga och technologiska mångfalldiga utvecklingsresultat vi har idag.

Med hjälp av de nuvarande technologiska redskapen kan man mäta och påverka materiens underatomiska fält eller fotonens hastighet, det formmanifesterade universums födelsetid, och flera andra manifestationer, eller manipulera i DNA strukturen, och inte minst de andra rymd och IT-logiska resultatmängder som har erövrat Jordens kommunikationsnät och strävar efter att bli människans huvudintresse- och sysselsättning.
Technologin har trängt in i männikans vardagsliv, har bidragit till förbätringen av människans livsvillkor, välfärd och har påverkat männikans totala kultur och ekologi och har utan tvekan bidragit till den nuvarande civilisationens utveckling. Och vi kan säga att trots de brister som vi är medvetna om att vi har inom det här området, så kan vi alla ändå vara stolta över den technologiska utvecklingen och resultaten som vi idag har nått med hjälp av den!

All ära till hela jordens befolkning därför att alla har på något sätt bidragit till det...!

• Men, trots denna "enorma" technologiska dominerande utveckling - som allmänheten uppskattar och uppfattar med det allmänna tredimensionella tänkandet och den jordiskt-antropocentriska värderings- och utvecklingsynen - är det vi saknar idag, i den här nuvarande fröande kosmiska utvecklingsperioden, ett utvecklat rymdfärdstecknologisktsystem och en ny tillämpad energi- och kraftkälla som gör det möjligt att kunna färdas både inom och utanför Jordklotet snabbt och enkelt, för att vi på så sätt ska kunna färdas i det vidsträckta universum, (liksom våra utomjordiska grannar...) - framtidsvisionen som kanske är mångas största dröm att realisera/uppnå i det nuvarande jordiska livet...

• Och om vi skall ha det ovannämnda och andra hithörande teknologiska resultat, är frågan om den technologiska utvecklingen verkligen räcker för den jordiska männikans helhetsutveckling, för att man ska kunna förstå och åskåda universum och sig själv som en mångdimensionell integrerad individuell mikrouniversumshelhet och kunna planera sitt liv i ett kosmisk och jordiskt-universellt helhetsammanhang? - Och räcker det för människans evolutionistiska framåtskridande att kunna färdas i universum med den nuvarande livs- och världsåskådningsnivån och medvetandenivån som människan, mänskligheten kan visa upp idag (?) - för att upprepa samma misstag på makrokosmisk plan som vissa (all ära till dem som är undantag) dagligen ännu gör här på Jorden (?) - att hata, misshandla, utnyttja, avunda, förslava och döda varandra(?) och att ännu leva - Idag (!) - på det nuvarande dominerande materialistiska, pengarcentrerade, marknadsinriktade, egoistiska, lågsinnesdominerande, andliglösa sätt (?), m.m., och med till detta motsvarande medvetandenivån sträva efter att börja om igen och/eller fortsätta på en interplanetär och galaktisk platform liksom den föredetta jordiska-barbariska stridhistorian som mänskligheten inte haft, och inte heller idag har brist på?

• Technologin hjälpte och hjälper fram människan mycket i sin nuvarande civilisationsprocess. Vi behöver den för den nuvarande valda vidareutvecklingskontinuiteten, men räcker den här nuvarande, dag efter dag dominerande ensidiga utvecklingsinriktningen? Och räcker IDAG den vetenskapliga - det ännu dominerande tredimensionella tänkandet, och på denna baserade både liv- och världsåskådningssätt och den hithörande sanningsnivån som mänskligheten är tvungen att följa i de etablerade och konventionella samhällssystem där var och en av oss försöker leva ett lyckligt liv(?), där vetenskapen är räknad som den mest seriösa, säkra universella vetskaps- och visdoms-källa och förmedlare, som 'seriösa' samhällsintegrerade människor måste acceptera, leva med, handla efter och planera sina nu- och framtid, både som individer och större-mindre samhällsgrupper, delkulturer eller som den hela jordiska civilisationen (?)

Men hur är det på de andra naturvetenskapliga och de humanistiska eller sammhällsvetenskapliga sidorna?
Kan en nuvarande human-, och/eller natur-vetare, eller en teolog, en antropolog, en samhällsvetare, en kulturvetare, en läkekonstvetare, en filosof eller en ekolog åskåda våra mångdimensionella världar, se in i mänsklighetens 'framtid' och uttala sig i ett helhetsamanhang om den nuvarande pågående skeendeprocessen för att hjälpa den nuvarande jordiska civilisationen att förstå den process den befinner sig i (?), för att kunna välja och bestämma över sitt öde, här och nu i ett rymd-tids- och evighetsperspektiv?
Ja. Kanske flera tusentals olika sakkunniga pratar, debatterar, forskar, uttalar sig i olika sammanhang - sysselsätter sig eller är syssälsatta av olika intresseorganisationer, samhällsmakter osv. Det är OK (säger vi), men på villken nivå och i vilken kosmisk-universell utskräckning? Vi skulle knappast kunna säga att de gör det i det tidigare nämnda sammanhanget, för att i alla konventionella vetenskapliga områden och anknytningar dominerar det allmänna tredimensionella lineéra-förnyftiga tänkandet, och på den baserade (ett par hundraåriga) vetenskapligheten.

Med sådana vetenskapliga hypoteser, antaganden, metoder, vetenskapliga spekulativa konstruktionsverk och med på de dag efter dag förändrade 'vetenskapligt beprövade erfarenheterna' baserade vetenskapligheten som dominerar i den nuvarande dominerad-styrande konventionella vetenskapliga världen infångade forskare och vetenskapsmän, kan sällan belysa, förklara eller förstå livets och människans jordiska-universella mening och evolution i ett bredare perspektiv, i ett 'kvantperspektiv' eller i ett totalevolutionistiskt eller i ett tototalkulturevolutionistiskt perspektiv.

• Och om vi frågar vidare, har någon djupare insikt inom de ovannämnda organisations-representanterna som är verksamma under olika typ av s k Framtidsinstitut, dvs de sakkunniga framtidsfabricerande framtidsrepresentanter och rådgivare?

På skolor och universitet, undervisar man om det där, eller skulle man över huvud taget kunna undervisa om det?
Nej, sällan kan människan på något konventionellt västerlänskt universitet få helhetskunskaper om sig själv - även i samband med sina yrkesanknytningar - som ett multidimensionellt väsen, mikrouniversum i den också muntidimensionella Världen, MultiUniversum, (Multiversum), där både Jorden och dess hela befolkning också tillhör. Varför? Därför att de här skolorna och universiteten och deras anställda lärare och professorer också är dominerade av det fastnade tredimensionella tänkandet, världsåskådningen och vetenskapligheten.

Vi saknar helt enkelt denna typ av konventionell utbildning och vetenskapliga specialister.
Vi saknar helt och hållet i ett kosmiskt-universellt helhetssammanhang utbildade och helhetstänkande vetenskapsmän (t ex som totalog, universolog, total[etno]kulturolog, kvanthumanist, o s v.), men vi saknar även etablerade vetenskaper (helhetsvetenskaper) för den här typen av utveckling, utbildning och forskning.

Och vi kan också undra om den vetenskapliga vetande- och forskningsresultatnivån som vetenskapen kan visa upp idag (och tillgänglig- och offentliggör...) som gäller livet, människan, världen och universum (o s v) i ett evolutionistiskt helhetssammanhang, räcker den för dagens nyfikna och vetande-törstiga ungdomar???

Men, det är kanske också många som skulle säga att detta tema-område tillhör den andliga, kyrkan, religionerna och deras representerade prästerskap och vetenskapsområde, eller filosofin.
Svar: Kunskaper om Livet, Människan och Världen som angår oss alla här på Jorden, rör oss alla människor och alla vetenskaper också, men om vi skulle acceptera den här separeringen skulle vi ändå konstatera att de ovannämndas kunskaps, visdoms, kreativitets och vetenskapliga metoder och resultat också är ifrågasatta i detta sammanhang. Prästerna, teologerna, teosoferna, religionsvetarna eller filosoferna är också tredimensionellt utbildade människor och de pratar och sjunger om andlighet utan att röra sig i de riktiga andliga-kosmiska dimensionerna någon gång i sina verksamma liv. Hur kan man då prata och interpretera de kosmiska- lärorna som mänskligheten har fått på 'tavan' för att följa i sin evolutionistiska väg? Att man går i kyrkan och sjunger koraler med olika textinnehåll om Gud, betyder inte att man deltar i en riktig-andlig produktion..., eftersom den musikaliska-produktionen, tillståndet de skapar eller inom vilket de deltar, når inte ens de andliga-kosmiska musikaliska eller medvetande nivåerna någon gång...

Om vi går vidare och frågar Politikerna, Folkets ledare på olika samhäls- och världsnivåer som fabricerar vår framtid, har de en helhetssyn om människans liv och kulturella mening här och nu i ett kosmisk-universellt evolutionistiskt och evighetsperspektiv? Men när det gäller marknadsekonomin, pengar, pengar överallt, manipulation och bedregeri och materialistisk rikedom och strävande till den samhällshierarkiska och byråkratiska maktpyramidens högsta nivåer, - på detta är det inte brist världen över... (all ära till de som är undantag!), där kan man gärna gå in i de mest högstspekulativa mystiska drömvärldarna och uttnyttja hjärnans högspekulativa förmåga för att förverkliga sina drömideér, även på andras - Folkets - bekostnad, på ett utomordentligt egostiskt-spekulativt sätt... (Det är inte brist på det i Sverige heller...)

• Vi kan ställa åckså frågan: hur skapades den nuvarande Jordiska Maktpyramiden om inte genom Folkets, de andra medlevande människornas bidragande, deras utnyttjande på olika sätt? Det är Folket som väljer sina ledare (!??). Ja, och ju bättre folkintresse-representativa ledare, desto bättre nu- och framtid...

• Men hur skall man, dvs Folket, bestående av männiko-individer, välja och genom detta påverka och bestämma över sitt livs framtid och sina framtidsförsäkrande representanter och ledare med den vetandebrist som allmänheten har idag om de ovannända, dominerad och styrd av det "seriösa" tredimensionella tänkandet, världsuppfattning- och åskådningen samt med den tillgänglighetsgrad till högre upplysning, till högre visdomskällor - som Folket har idag - utan att ha några högre upplysningsmöjligheter både om sig själv, om livets och kulturens mening, och om universum i ett total[kultur]evolutionistiskt perpektiv etc.?
Hur kan då Folkets ledare, valda av Folket, ta ansvaret att leda Folket, Mänskligheten, och bestämma över, i det vitsträkta universum roterande Jorden och dess befolkning, den jordiska kulturens och civilisationens framtid, om inte heller de har några kosmiskt-universellt omfattande kunskaper, vetande och ett utvecklat universellt medvetande?

Vore det inte nyttigare för alla om Folket var upplyst, om man själv kunde upplysa sig själv i ett universellt helhetssammanhang?
Vore det inte nyttigare för alla om Folkets ledare skulle vara de mest universellt upplysta människorna, Folk-Söner på Jorden, eller åtminstånde representerade i en mindre röstprocentuell skala som gäller den jordiska kulturens- och civilisationens framtidsledarråd?
• Men vore det inte ännu bättre om Jordens befolkning skulle ha nått de högsta möjliga utvecklingsnivåerna i raport med sina nuvarande utvecklings-nivåer, möjligheter och medvetandenivåer, för att kunna leda sig själva i ett pluridimensionellt och pluriharmoniskt skapat Jordiskt-universellt gemenskap-Samhälle med ett riktigt-demokratiskt valt regionalt och global-kosmiskt Visdoms-Ledar-Råd i spetsen? Med sådana högt upplysta FolkSöner och FolkDöttrar, VisdomsMän och VisdomsKvinnor som har förenat sina livs-, kulturella- och ekologiska Jag/Själv-intressen med de universella totalevolutioniska Jordisk-centrerade helhetsintressena?

• Men varför är det inte så? Är folk för dumma för det? Det är de inte alls!!! Det finns ingen dum människa, eventuellt tillfälligt okunnig, oupplyst, omedveten eller tillfälliga visdomstappade/förlorare. Folk i sina autentiska meningar har alltid kunnat klara sig på grund av sina livs-, kulturella visdomstraditioner, ända tills det att dessa förstördes av de planetära flerahundra och fleratusenåriga 'globalutvecklings'-styrnings-processerna, därigenom kolonisering, missionering, marknadsekonomiska intressen och den global akulturaliseringsprocessen tillsammans med den hela civiliseringsinriktningsprocessen som har skett under vår kulturhistoriska - på ytan liggande - minnen, har åstadkommit att etniska folkgrupper har stegvis förlorat sina urgamla kosmiskt-universellt inrotade livs-kulturella traditionskontinuitet, och till detta tillhörande livs-, kulturella vidareutvecklingsförsäkrade visdomar, och den tillhörande livsenergin, kraften, viljan och den flerdimensionella helhetsintegrerings- och harmoniseringsförmågan... (men vi återkommer till detta senare).

• Om de ovan nämnda, Folkets förtroendefyllda, mångfaldig-representerande Ledar-Söner inte förstår och inte vet vad det är som egentligen händer på Jorden nu, för att kunna råda, leda folket och kunna påverka Jordens öde, och tillsammans med Folket välja de för till alla mest passande vidarekulturaliseringvägarna, hur skulle då resten av Jordens humana befolkning kunna veta det, och det under historien mest utnyttjade Folket få tillräklig med tillgänglighet, tillgång, upplysning eller evolutionistiska utvecklingsmöjligheter till en bredare förståelse av det nuvarande skeendet, för att kunna agera, välja, lösa sina problem, bestämma både över sitt nuvarande och framtidsinrtiktade liv-, kultur och ekologi, och över sitt öde och sina vidarekulturaliserings- och civiliseringsvägar?

Hur kan Folkets ledare egentligen kalla sig för ledare när de saknar de ovannämnda kunskaperna och vetandebrister, och ändå ta på sig något ansvar när det gäller den jordiska befolkningens nutid och framtid?

• Men (!) - å andra sidan - hur skulle de stackars "ansvariga" ledarna veta , när de har fått samma skolning och utbildning, livs - och världs-syns-bildning som resten av Folket, när människan på inga etablerade skolningsnivåer eller områden har haft möjligheter att lära känna sig själv i sin mångdimensionella helhet och utvecklas som ett mångdimensionellt jordisk-universellt väsen, och för att med ett utvecklat universellt medvetande kunna förstå och skåda sina relationer till, och i världsalltet, samt att leva och vidarekulturalisera sig själv på det här sättet, på den här vackra planeten Jorden?

Om det inte var så, utan tvärt om; dvs om människan skulle behärska en universell visdom om den multidimentionella universum och om sig själv, skulle hon som resultat inte vara så materialistisk inriktad, egoistisk, fientlig, och försöka dominera och härska över varandra på olika sätt. Man skulle dessutom inte leva i rädsla, drabbas av sjukdomar, acceptera att leva i olika utvecklingsnedbrytande och bromsande staliga system, institutioner, företag, osv, utan man skulle leva i fred och harmoni, i ett plurietniskt-planetariskt kulturgemenskap, med respekt för varandra och till sin omgivning i sin multidimensionella ekologi;

• Så skulle Människan vara mer hälsosam, harmonisk, kreativ, villje- och kraftfull, och skulle kunna långsiktigt planera sin individuella och gemensamma framtid i ett helhetsevolutionistiskt sammanhang.

• Så skulle människan rigtigt förstå varför hon har all rätt till manifestation, till liv och till utvecklilng och varför är vi egäntligen alla lika värdefulla?

• Hon skulle förstå vad individuell och kollektiv frihet egentligen är, varifrån den kommer, varför den behövs och hur man borde hantera den, men hon skulle också förstå sitt ursprung både som humanoid ras, men också som tillhörande en gemensam universell födelsekälla och en kosmisk-universell kultur.

• Då skulle Människan riktigt förstå varför vi måste respektera allt som finns, varför vi är lika och olika, vad universell harmoni, kärlek och visdom egentligen är (?). Men hon skulle också kunna selektera och välja sina utvecklingsvägar och de dithörande mest anpassande metoderna, kunskaperna och visdomsfälten, och allt detta integrerat i ett universellt helhetsharmoniserat livs- och kulturaliserings-system.

• I så fall skulle Människan kunna ta sitt liv och sitt öde i sina egna händer, både individuellt, etniskt, globalt och kosmiskt-universellt...(!)

* * *

Men är vi människor verkligen så universellt-kunskaps-lösa? Är vi så begränsade, och av universum bortglömda och outvecklade varelser som inte kan, eller inte får veta mer än vi förväntas uppfatta på vår nuvarande utvecklingstadienivå liksom barn i barnastadiet, som 'inte får veta för mycket' för att inte tappa sig själva, 'inte tappa greppet', utan kunna behärska- och uppföra sig 'som de måste' och 'det är de vuxna som vet hur mycket kunskap de behöver och hur de (barnen) skall få den'?...
• Och vi kan också fråga oss, hur har Vi, Mänskligheten hamnat under vår långvariga födelse-, vistelse-, och utvecklingstid på Jorden i den här krisen, som innebär att vi ännu Idag är dominerade och på så vis infångade av det tredimensionella tänkandet, livs- och världsåskådningsförmågan och självuppfattningsförmågan? Varför stängde människan in sig själv i en dominerad materialism och varför använder hon bara 5-17% av hjänans kapacitet?
• Varför drabbas hon så lätt av sjukdomar och varför kan hon inte bota sig själv?
• Varför lever hon med ett trivialt existensyfte, och varför lever hon i daglig rädsla?
• Varför springer hon onödigt hit- och dit och varför tvingas hon ständigt leta efter sig själv utan någon universellt djupare framgång?
• Varför låter människo-individer/grupper sig själva utnyttjas av andra, och av olika människoförslavande och utnyttjande samhälssystem som några styrda-ostyrda robotar, slavar och obetydelsefulla väsen?
• Varför bränner människan upp sitt liv så snabbt och dör lika snabbt?
• Och varför lever hon fortfarande livet med dominerande lidelsekontinuitet här, på vår vackra planet - Jorden?

Folk vet nästan ingenting längre om sitt Ur-ursprung, högre livsmening, om sina inre kosmiskt-universella resurser, här och nu på - i det vidsträkta multiuniversum roterande - Jorden, där en betydlig stor del av befolkningen har blokerat eller blokerats i sin utveckling i sina etniskt-lokariserade-präglade religiösa-kulturella dogmer, eller i det linéra-horizontella tänkandet, samt en stor del av dem är redan helt utan några högre, kulturella eller utvecklingsledande rötter, idealer och värderingar, etc. (!)

Men var finns lösningen? Vem eller vad är Människobarnets vuxna föräldrar eller lärare som tar hand av den nuvarande barnamänniskans jordiska skolning, vidareutveckling och uppväxt till en Vuxen människa? Folkets ledare av olika slag? Dem lärda på de nuvarande etablerade statliga, kommunala skolorna? Vetenskapsmännen? Kyrkan och teologerna? Vem är Ägaren, eller vilka är Representanter, och Bevakare för den Jordiska kosmisk-universella kunskaps- och visdomsskatten/banken? Vem är det? - om inte det nuvarande jordiska vuxna tredimensionellt tänkande lärar- och ledarskapet, som bara kan överföra de under de senaste århundraden eller årtusenden förvärvade tid- och rumsbundna tredimensionella (även de andliga) kunskaperna med tillhörande metoder till dagens barn, som för varje år blir mer och mer kosmiskt-universellt tänkande och har en högre kosmisk-andlig förmåga att åskåda sig själva och världen i ett multidimensionellt kosmiskt-universellt helhetssammanhang...?(!)

• Vi kan ställa även följande frågorna; - vem är och var finns då de våra Nytidskrävande Vuxna hyperupplysta lärare, visdomsmän och vetenskapsmän som kan upplysa, lära, leda och hjälpa Folket, dvs Männikobarnet och särkilt hennes nuvarande MänniksoBarn, till högre självupplysning och ett kosmisk-universellt multidimensionellt helhetsvetande och medvetande?

Vem har en sådan omfattande Visdom för att på olika mänskliga förståelse- och medvetenhetsnivåer kunna förklara om det universella skeendet både på mikro- och makroplan, både på fysiskt och icke fysiskt 'plan', och på tids-rum, rymd-tidsplanet som badar i den tid-rumslösa energi- och medvetande evighetsdimentionen, och på så vis kunna hjälpa Folket i sin utveckling tills att det självt skall kunna inse sin jordiska nuvarande helhetssituation, och utveckla sig självt utan några utifrån doserade, och i olika intressen inrotade styrningar, för att kunna uppnå ett femdimensionellt kosmiskt-universellt medvetande och kunna ta sitt framtidsöde i sin hand, dvs sitt jordisk-universella framåtskridande i det i evighetsmedvetandedimentionen badade totalevolutionistiska spiralpespektivet?

• Men, hur är det med de stora Visdomsledarna, Mästarna (?), som har vistats på Jorden och vars namn djupt inskrivits i dess historia, som har visat 'Vägen', dvs olika vidareutvecklingsvägar för mänskligheten och genom deras läror har den hela jordiska utvecklingen påverkats starkt, och som resultat har även människan utvecklats i sig, i sitt livsförhållanden och i sin kultur genom tillämpandet - även idag - av deras läror eller kvarläror?

Varför är vi fortfarande i denna nuvarande utvecklingsfas trots de olika Världsvisdomarna som har spridit sig och fått fäste och tillämpning under tiderna på Jorden?
Var dessa former utav universella visdom falska, gick de inte att tillämpas, har vi inte förstått och tillämpat dem på ett nyttigare och bättre sätt, eller har de redan förlorat sin mening?
Är de inaktuella i vår moderna civilisations-värld, där den jordiska civilisationens enda framtidslösning är inriktat på den teknologiska vägen?!
Var det den här vägen och de här utvecklingsresultaten som visdomsmästarna har visat oss och lärt ut till oss för att vi skall hitta våra evolutionistiska utvecklingsvägar och kunna integreras i det kosmiska-, universella helhetskeendet? (Kanske delvis..., Tecknologiskt utvecklade civilisationer kommer att försvinna någon gång... Var detta syftet? Sällan - skulle vi kunna säga det...).

Och hur är det med de gamla Visdomsmästarnas efterföljare och/eller dagens Nya Visdomsmästare? Kanske får vi svaret någon gång (...), och kanske delvis redan här och nu...

* * *Del: B, (C. A,)

I Jordens livs-, kulturella och ekologiska kunskaps-visdoms-bank har det i oräknebara tider lagrats stora mängder av mångdimensionellt vetande, visdom och erfarenhet om människan och universum, både i oskriven traderad form, och i olika artificiellt lagrade tecken- och informationssystem. Den här jordisk-universella vetande-, vidoms-banken innehåller bl a mängder av kultur- och civilisationshistoriska informationsdata om de stora upptäckterna och deras tillämpning i den jordiska utvecklinsprocessen vi genomgått och befinner oss i idag.

• I mänsklighetens mångfalldiga upptäcktshistoria kommer den största upptäckten ur ett humanevolutionistisk sammanhag, som någonsin gjorts på Jorden, att bli när människan återupptäck på ett övertygande ('vetenskapligt') sätt att hon är ett mångdimensionellt (av andlig-kosmisk, sinnes- och fysisk huvudsammansättning) väsen, skapat efter universums multidimentionellt harmoniserade lagar och bärare av dess skapelseinnehål- och sammansättning i en individuell självmedveten mikrouniversum-gestalt, fylld och bärande av en mångdimensionell ocean av medvetande, visdom, energi, tanke, vilja, harmoni, kraft, kunskap och intelligens och av dessas samharmoniserande totalevolutionistiska-och universella lagarna. Visdomen och erfarenheterna av denna sort är på alla nivåer också lagrade i det mångdimensionella Jordklotets individuella- och kollektiva multiuniversell-kulturella och ekologiska vetande-bank, visdomsarkiv, med bredare-smalare regionala, etniska, nationala eller globala tillgänglighets-, intresse-, tillämpnings- och betydelsenivå-fält.

• Den multidimensionella Tellus-planeten tillsammans med sin totalbefolkning och med den multidimensionella Människan i spetsen - som det mest intelligenta och nuvarande mest medvetna jordiska väsen - är också integrerat i det kosmiska-universella pluridimensionella mer eller mindre subtil- och tätare energi-, materia, tanke, kraft, visdoms- och medvetande oceanen/fältet (+femte dim.) där allt vetande och all M_universell visdom är lagrat(d) och där det/den förvärvats under VärldsAlltets skapande och evolutionistiska process.

Denna visdomsmängd (ocean) finns i människan och kan vara tillgänglig för människan - liksom för Visdomsmästarna som hade dykt upp och även idag dyker upp på Jorden - om människan återfinner/hittar de för länge sedan förlorade visdomsportsnyklarna, och lär sig att inom sig själv aktivera och öppna de sovande, de tillbakadragna inaktiva eller ännu inaktiverade högre kosmiska-universella sjävdimensionernas visdoms-, informations- och databank-fält-centrumet.

Dagens människa är, tack vare sin långpågående dekosmiseringsprocess och de valda materialistiskt-dominerade vidarekulturaliserings- och civiliseringsvägarna trots den omfattande globaliseringsprocessen som sker på Jorden, utan någon universellt hållbart globaliserad planetär världs-filosofi, eller en planetär framtidsfilosofi, en helhetsutvecklingsfilosofi och/eller en vidarekulturaliseringsväg som hon befinner sig i eller följer idag.
Detta har också åstadkommit - med västerlänsk dominans - degenereringen av de i varje människa inneboende urgalmla kosmiska-universella dimentionerna... Därför är det idag ännu svårare för människan att uppfatta, förstå och åskåda världen, livet, kulturen och samhället i ett bredare perspektiv och sammanhang. Av M_universell-kunskapsbrist, av brist på en gemensam plattform förenade världsfilosofi, en ledande totaluniversell-'wisdom-science' eller/och 'science-wisdom', är det för varje dag svårare för dagens människa att hitta sig själv, förstå och integreras i den kosmiska reala världs-gryningen som vi befinner oss i idag.

• För dagens Människa är det, på grund av en bredare kunskapsbrist, samt en missförstådd och misstillämpad 'demokrati', också svårt att förstå och acceptera både att vi ursprungligen är lika, men det är svårare för oss att förstå, att på grund av de skapade och samlade existens, livs- och kulturella erfarenheter på olika vägar, är vi lika olika som lika med ibland enorma andliga-kosmiska och intelektuella olikheter (t ex flerahundra och tusenåriga medvetandeutvecklingsskilnader) som vi kan konstatera, mäta och uppfatta på det ekonomiska och världfärdsplanet världen över med dagens människors nuvarande dominerande tredimensionella tänkande, medvetande och helhetsuppfattningsförmåga. Och det som är värst är att i den medvetet-shabloniserade dagens intellektuella och andliga dominerande världen, har människan få eller ingen möjlighet att erfara en högre andlig-kosmisk-intellektuell manifestationsnivå, utvecklingsnivå som den vanliga tredimensionellt plafonerade intelektualiteten, vetenskapligheten som på olika samhällshierechiska planer och platformer styr den nuvarande planetära vidareutvecklingen - av olika egeocentriska intressen. Därför är det för svårt för dagens Människa att kunna uppskatta sin kosmisk universell utvecklingsnivå också - i ett total[kultur]evolutionistiskt sammanhang.

All existens och alla livsformer - även människan - har rätt till manifestation och till självständig utveckling. Bara de livsformer (i detta fall människan) som ännu inte har kommit fram i sin utveckling, de som ännu saknar ett utvecklat individuellt medvetande (eller de som har en världshelhetsinsikt och inte bryr sig om omvärlden och strävar efter att gå så ostörda som möjligt på sin väg...) accepterar utan motstånd de dagens dominerande centralstyrda samhällssystemen, tillsammans med deras konventionella statligt kollektiviserande och av olika politiska-, ideologiska och ekonomiska intressen underkastade utbildnings- och kulturaliseringssystem. Hur kommer dagens mer och mer M_universellt medvetna ungdomar, i framtiden reagera och uppskatta de nuvarande globalt-konventionella, för allmänheten tillgängliga vetande och vetenskapliga sanningsnivåerna, genomträngda av olika politiska-, ekonomiska-, egoistiska-egocentriska makt intresserna, för att hålla i händer och styra planetens befolkning i en viss utvecklingsinriktning och medvetandetillstånd för att skapa 'lugn', kontrollera och stilla ner de nuvarande planetära orolighetsfulla samhällssystems-bildande människogrupperna och individerna, och 'försäkra den nuvarande planetära vidarekulturaliserings- och civiliseringskontinuitetsformen'?
I sådana samhälls- och utbildningssystem (inkl Sverige) skall man inte vara förvånad över den låga intellektuella-kulturella och andliga-kosmiska nivån som dominerar ännu världen över med hög-dominans och påverkningskraft i västerländerna, speciellt i de ekonomiskt rika, men kosmiskt-andligt världens fattigaste länder, där i ett sådant kosmiskt-andligt nedsjunkt, dvs dekosmiserat samhällssystem, är någonstans kanke självklart med den dominerande materialism, egoism, rasism, spekulation, kunskapsfientlighet, centralstyrd och manipulerad vetenskaplig inställning, faskism, akulturalisering, främmande-kultur nedvärdering och nihilerings-tendenser kunde och kan även idag speciellt de starkaste 'invandrarna' - dagligen konstatera och erfara (t ex i den 'demokratiska' Sverige också!).

Det är också självklart att i sådana dekosmicerat-stagnerande samhällsystem, där människoindividen är betraktad som sin egen stats slav, inte eventuellt tvärtom som det skulle vara, alltså staten för männiksoindividen och männikoindivid-gemenskapen, att på brist av tillgänglighet till andra typer av högre akademiska utbildnings- och utvecklingsformer som de konventionella statliga, statligtstyrda, har den akademiska världen hamnat och befinner sig i en total andlig-intelektuell kris, och på en mycket-mycket låg kosmisk-andlig nivå.

• Ett resultat av det ovannämnda dekosmicerade tillståndet är också (som sagts redan ovan) att människan inte kan uppskatta sin relativt-riktiga universella utvecklingsnivå, och kan inte inse att den nuvarande technologiska och mänskliga utvecklingsnivån befinner sig långt bort ifrån att kunna skapa och försäkra mänsklighetens framtid utan sitt gamla planet-hem, och inse att vi har mycket kvar att utvecklas här på vår perfekta hemplanet, Jorden/Tellus/Terra, Gaia; tills vi har nått både den kulturella, andliga-kosmiska och technologiska utvecklingsnivån för att kunna frigöra oss från den nuvarande utvecklingsnivåplatformen, och stiga framåt på de nästkommande kulturevolutionistiska nivåerna.

Därför behöver vi med den högsta hittils manifesterade och tillämpade medvetenheten skydda vår planet och leva i harmoni med den, leva i fred med dess alla invånare oberoende på deras ursprung, art, ras eller medvetandenivå och därför måste vi satsa mer på vår individuella och planetära helhetsutveckling, vidarekulturalisering och försnabba dess takt för att hjälpa Jorden, tillsammans med dess alla invånare, i det kosmiska-planetära skeendet till att lyftas till den högre evolutionistiska nivåplatformen, som Den tenderar att uppnå i den Nya Tidsåldern, där vi befinner oss Idag - i den universellt-evolutionistiska skeendeprocessen.

Men vem kan hjälpa oss med att förverkliga de ovannämnda, att förverkliga oss själva genom de ovannämnda?
• Vem behärskar den här höga visdomen och egenskaperna, var, och hur kan man lära sig, och utveckla sig på en sådan kosmisk-andlig nivå Idag?
• Var finns den här Människogenerationen...?
Här kan man säga än så länge att; trots att det nyvarande konventionella skol- och undervissningsväsendet befinner sig i en total kris, i en nedbrytningsprocess, men inför en totalförnyelseperiod, där den gömda jordiskt-universella pånyttfödda - (men egentligen alltid existerande) andliga-kosmiska vetenskapen har redan börjat få nytt fäste, och ge framtidsskapande hopp till tusentals och milljoner människor, baserad på ett helt annat grunduppfattningssystem om livet, om männikan och universum, med ett helt nytänkande-systems-Idé-mönster, det fyr- och femdimensionella helhetstänkandet, dvs det sk Tota'logiska och/ell. det T_Universologiska tänkandet, som omfattar det hela tänkande sättet, det holistiska multidimensionella tänkandet och genom dess tillämpning tillgängligheten till allt förvärvade vetande, visdom och erfarenhet som hitills har förekommit, förekommer och kommer att förekomma i en orsakrelaterad sammanhang, som redan är en integrerad och mer- och mindre manisfesterad del i vår mångdimensionella jordisk-kultur-ekologi, tillhörande till en hyperupphöjd och m_universellt-utskräckt medvetenhet, idé, vetande, kreativitet och visdoms-inspirations-källa-dimension...

Så på Jorden finns det redan en Ny männikogeneration, mänsklighetens Nygenerations-Söner, MänniskoSöner'2001' och det är den största brytningsperiod-generationen som någonsin funnits i Jordminnet. Var finns den här Människogenerationen? Ju, Den är tyvärr ännu fångad av Jordens makthållares fängelsenät, med den lägsta möjligheten till manifestation och till befolknings-upplysning och kulturell-andlig och vetenskaplig revolution.

* * *Del: C. (B, A,)

Världen över fanns det och det finns fortfarande många, olika typer av helhetsutvecklingsskolor, högskolor och visdoms-läroanstalt centra, vilka har från den fd seklets bälteperiod börjat få fäste och spridning även i västerländerna, både i U.S.A och i Europa.
Ett av de högsta universella kosmiska-andliga visdoms-centrena och läroanstalterna som har funnits under den andra delen av 1900-talet har intensivt aktiverats i Ecuador (i samband med Andernas andliga kultur) och har sedan under 80 och 90-talen aktiverats och öppnats i Skandinavien, med huvudsäte i Sverige, under namnet 'L'academie Internationale Libre de Culture Humain Integrale', etablerat och lett av vetenskapsmannen Sándor (Alexander) Markus (Ph.D, Human Sc), samt kryptiskt-reaktiverades under 70-80-talen i sin kontiniutet i den mångkulturella och högkosmiskt-andligt laddade KarpatKronDalen - i Transylvanien, inom det Musik- och DansFolkloristiska Centrumet, och 'Venyige'-Danshus-Centrumet, nära Harghita bergen, i staden Odorhei/Udvarhely, eteblerat 1977, av Adalbert . Béla Fodor (PhD, TCSc.), med anknytning till den transylvanska-ungerska internationella (idag globaliserade) musik- och danskulturella-ekologiska rörelsen, sk 'DanHusRörelse', - vilken till sina livs-, kulturfilosofiska rötter hade i de traditionella eurotransylvanska idividuell-utvecklingsfrämjande högutvecklade kulturen, med sin musik- och danskultur i spetsen.
De två europeiska centrena vidareutvecklades parallellt under 90-talet både separat och i ett skandinaviskt-transylvanskt (svensk-, ungerskt-, rumänskt) samharmoniseringssamarbete...
Detta utvecklingsarbete ledde bl a till etableringen av det Nya Millenniets och Tidsålderns hittils mest omfattande världsuniversella 'wisdom-science' och 'science-wisdom' läroanstalt-centrumet, vilket etablerades och byggdes vidare under '90-talet, både inom sin startavdelning i Transylvanien, under det nya namnet Akademia ETNOKULTURA-Transylvania, (EKTA) och i sitt huvudsäte i Sverige, Lund, under det förenande namnet:

Universellt Tellus Kultur Center, UTKC (Det nuvarande namnät är: Världs Universellt Centrum För Total Utveckling/Kultur, U.T.C/UTKC) - ett kulturellt, vetenskapligt och undervisningsmässigt akademistiftelse-komplex, med det tillhörande s k
Internationella Institutet för Tillämpad Total - Etno - Kultur, I.T'E.K, och dess Multietnokulturella IntegrationsCenter (och akademi)
Akademia ITEK-'2001'/ Internationell Akademi för Total*Etno*Kulturologi, 'TEKIA', samt av dessa (VT2000-VT2001) etablerade:
'The World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences, W.U.T.E.C.S' - en akademisk komlex som bildar tillsammans med andra likartade enheter;
'The Tellusian World University Center Of Applied Total*Universal Culture , T_WUTC.

UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S, som har upprättats med högsta seriositet och medvetenhet som en nödvändighet för den planetära kulturens och civilisationens framåtskridande-försäkring, och var etablerad och utvecklat ur självinitiativ och med ledninga av Adalbert Béla Fodor.
Hela den här utvecklingsprocessen krävde flera decenniers kontinuerligt arbete; bl a tvärvetenskapliga och förenatvetenskapliga studier, forskning och självhelhetsutveckling (även i mycket svåra förhållanden) för att t ex förverkliga en flerdimentonell kosmisk-universell medvetande, och kunna skapa de nya wisdomsvetenskaperna sk worlduniversitysciences, mm.

UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S's 'leading-wisdoms-sciences' som WärldsTota'logy/T_Universology, Total[Etno]Kulturologi, mm, och de tillhörande helhetsutvecklings- och kreativitetslärorna och metoderna (som t ex T_Kreativitet, T_Harmonisation, T_Integration) är helt unika i Jordens historia, likadant de utbildningar och utvecklingsmöjligheterna som det UTKC_T_WUTK erbjuder.

(*) Avslutningsvis, vad gäller det ovan sagda vill jag tillägga att: Allt vi männniskor har gjort, skapat eller realiserat under vår utvecklinsprocess är vi alla på något sätt delaktiga och ansvariga för. Därför är det viktigt att vi ser och löser våra nuvarande och nya framtida problem i ett förenat framtidsförsäkrande evolutionistiskt målsättnings-perspektiv, genomträngt av på en ömsesidig respekt, ömsesidig förståelse och ett harmonibaserat plurikulturellt samarbete, lett av en upphöjd allmedvetenhet. Med dessa ändamål och hithörande syften har det skapats och skrivits om ovan och nedan, som 'en droppe i havet', som ett droppebidrag i/ur den universella visdomsoceanen, ägnad till det jordiska totalplanetära kulturevolutionistiska framåtskridandet...

Adalbert Béla Fodor (PhD, TCSc)
Internationell President för
UTKC_T_WUTK:
-
I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.

Lund, december 2000 - januari 2001
Senaste översyn; november 18, 2013
(ABF_T_WUNI'SON, (WPhD in T.C.Sc.)

<<Upp>>
(Del: A, B, C.)VÄLKOMNA till
UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S
säger vi till alla - för männikans, samhällets och den hela planetens wärldsuniversella harmoniska framåtskridante...
Email: ContactPortal@WorldUniversityCenter.net

http://worlduniversitycenter.netKlicka här för att läsa om
• KULTUR,
• EVOLUTION,
• HÄLSA,
• KREATIVITET,
• HELHETSUTVECKLING,
• INTEGRATION, mm,
i ett kosmiskt-, universellt totalsammanhang (av Adalbert B. Fodor)
>>Klicka här för att få läsa om UTKC_T_WUTK och dess erbjudande
>>
 
Den Nya Tidsålders Nya KulturMänniska är på väg att träda fram...>>>

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".
Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2021 © U.T.C/UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.