<< C.T.D_T_WUTC © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@@@@@
@
CENTRU MONDIAL / UNIVERSAL PENTRU DEZVOLTARE TOTALÃ / INTEGRALÃ, C.T.D &
Centrul Universitar Mondial Telusian pentru Culturã Totalã / The Tellusian World University Center of Total Culture, T_WUTC este un centru de dezvoltare cultural-, educational si stiintific independent, care se concentreazã asupra cercetãrii stiintifice si dezvoltarii in cadrul domeniilor: cultura universalã si stiinta cunoasterii, stiinte unite, stiinta si technologia evolutiei si a perfectionãrii omenirii, pentru beneficiul pluricultural, international si global, directionat cãtre procesul totalevolutionistic al omenirii si cãtre cultura si civilizatia totalã pãmânteanã.

Centrul Universitar Mondial/Universal Telusian pentru Culturã Totalã/Integralã a fost înfiintat sã functioneze ca si unitorul sensurilor totalculturale-, educationale si stiintifice ale lumii si prin aceasta sã stimuleze initiativele noi ale domeniilor mentionate pentru progresul evolutional al culturii si civilizatiei pãmântene.

* * *

Scurt istoric al înfiintãrii CCTU_T_WUTC

• Fundatia-institut 'mamã' al C.T.D si al Centrului Universitar Mondial a fost înfiintatã în Suedia în 1995 sub numele "Internationella Institutet för Tillämpad Total - Etno - Kultur, I.T'E.K & Akademia ITEK-'2001'/Internationell Akademi för Total[Etno]Kulturologi, TEKIA", care în colaborare cu sectia din Transilvania, (Romãnia), Fundatia EtnoCultura & Academia EtnoCultura/ITEK (fondatã în anul 1994/95) precum si cu institutul quanthumanistic numit 'L'Académie Internationale Libre de Culture Humaine Intégrale', (Stockholm), au fost promotorii The World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences / 'Universitatea Mondialã de Stiinte Total * Ethno * Culturale'/ W.U.T.E.C.S.
Aceste unitäti academice, I.T'E.K-,TEKIA & W.U.T.E.C.S. constituie miezul cultural-, educational si stiintific al C.T.D_T_WUTC.

Despre I.T'E.K-, TEKIA & WUTECS

• ITEK, TEKIA & WUTECS (vezi sus) ca miezul cultural-, educational si stiintific al C.T.D_T_WUTC sînt organizate pe mai multe trepte si nivele de bazå si de cercetare, cu interes public international si global-mondial, în scopul de a promova dezvoltarea si progresul cultural-evolutional al fiintei si al civilizatiei umane.

I.T'E.K - 'Institutul International pentru Total - Etno - Culturå Aplicatå' - este o fundatie, un institut de interes public international cu caracter cultural-, educational-, stiintific, specializat pe total-etno-culturå.
I.T'E.K îsi propune drept scop ca printr-o cooperare si activitate inter-etno-culturalå precum si pe baza unei conceptii stiintifice moderne, inovatoare så:

- sprijine påstrarea, recreerea si revalorificarea traditiilor culturale,
- popularizeze multi-etno-cultura si cunostintele despre valorile culturale
- încurajeze si så stimuleze schimburile inter-etno-culturale si cercetarea stiintificå,
- înfiinteze posibilitåti de instruire, de culturalizare, de învåtåmînt la toate nivelele, inclusiv la nivele academice,
- sprijine initiatorii creativi cu interese total-etno-culturale/culturologice,
- creeze, så producå, så publice, så editeze, så råspîndeascå creatii si produse culturale (materiale-spirituale) etc.,
- înfiinteze proiecte pentru calificare si cercetare,
- så institue acordarea de burse individuale.
I.T'E.K totodatå primeste si administreazå orice fel de contribitii economice, donatii, etc., care corespund scopurilor I.T'E.K si acceptå propunerile si sugestiile constructive.

Akademia iTEK-'2001'/ sau T.E.K.I.A /Academia Internationalå pentru Total*Etno*Culturologie Aplicatå (TEKIA, vezi sus) - ca o primå realizare a scopurilor institutului I.T'E.K si reprezentînd latura stiintificå superioarå (cvant-academicå) a acestuia, este o scoalå înaltå, un centru cultural-educational si stiintific, organizat pe mai multe trepte si nivele de bazå si de cercetare. Scopul academiei este de a ajuta celor interesati întelegerea, însusirea si aplicarea - în diferite domenii ale vietii - a învåtåturilor si cunostintelor totalogice, t_universologice, totaletnoculturologice si quanthumanistice propagate de C.T.D_T_WUTC, bazate pe conceptiile si tezele despre culturalizarea evolutionarå total*universalå a omenirii de Adalbert B. Fodor, PhD (T.C.Sc) si despre Kvanthumanism, formulate de Alexander J. Markus, PhD (Human Sc.) - în scopul asigurårii, creerii si recreerii si balansårii continue a coloanei culturale si ecologie universale planetarå.

W.U.T.E.C.S. 'Universitatea Mondialã de Stiinte Total * Etno * Culturale' (The World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences, W.U.T.E.C.S.) este o scoalå holisticã înaltå, o universitate independentã, cu un centru cultural-educational si stiintific, organizat pe mai multe trepte si nivele de bazå si de cercetare, cu interes public international si global-mondial, în scopul de a promova dezvoltarea si progresul cultural-evolutional al fiintei si al civilizatiei umane - într-o conceptie nouã.

Scopuri si conceptii, concepte comune, etc
• C.T.D: I.T'E.K, TEKIA & WUTECS prin activitatea stiintificå si culturalå mentionatå si pe baza cooperårii cu alte institute culturale si stiintifice, în perspectiva realizårii scopului propus, va actiona pentru ridicarea constiintei umane pe o platformå mai superioarå, precum si pentru apropierea si unificarea intereselor si a fortelor multi-etno-culturale umane în jurul unui stindard cultural global si universal comun, într-o comunitate culturalå armonioaså, un Centru Cultural Telusian Universal, pentru a ameliora, prin aceasta, raporturile dintre grupuri etnice, indivizi, rase si natiuni, pentru o existentå mai democraticå si mai umanitarå, mai armonicå, pentru o viatå liberå, în pace, ca si pentru un mediu cultural mai favorabil - o necesitate pentru prezentul si viitorul culturalizårii evolutionare a omenirii - o armonizare si o înåltare pe o platformå planetarå mai superioarå.

În cadrul C.T.D: I.T'E.K, TEKIA & WUTECS cultura este interpretatå, ca un sistem-unitar-evolutionar pluridimensionar universal, în care dimensiunile superioare ale constiintei totaluniversale primordiale (ale cîmpului spiritual-cosmic unitar totaluniversal) de culturalizare trebuie prioritate în procesul de armonizare unitarå si de culturalizare evolutionarå påmînteascå fatå de dimensiunile constiintei universale mai dense, cele legate mai ales de timp si spatiu, de materie, de formå, precum si de materialism, traditionalism, egoism, obiceiuri culturale "împietrite" etc.

Conceptele conducãtoare de bazã ('the leading wisdom-sciences') ale C.T.D & The 'WorldUniversityCenter...' sînt: stiintele totalitãtii si al universalitãtii, ca de exemplu totalogia, totaluniversologia, total[etno]culturologia, quanthumanistica, teoriile si metodele de quantcreativitate aplicatã legate de acestea; precum si stiintele ajutãtoare pentru întelegerea, însusirea si aplicarea cît mai largã a acestor stiinte noi.  (Click aici puteti citi pe scurt despre 'the leading-wisdom-sciences of the WorldUniversityCenter...
>> 1; 2; 3;

PPROJECTUL C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S a fost initiat si condus de cãtre Adalbert B. Fodor - cetåtean suedez cu studii academice multiinterdisciplinare - în cooperare cu diferite institutii si specialisti din domeniul cultural si stiintific.

Bazele filozofice si cultural-stiintifice ale 'WorldUniversity...', 'the leading-wisdom-sciences' ca totalogia, t_universologia, total[etno]culturologia si quantcreativitate sau totalcreativitate/t_creativitate (incl metoda de armonizare holisticã sau armonisare totalogicã/totalharmonizare) au fost create de Adalbert B. Fodor si expuse în diferite lucrãri de totaletnoculturologie aplicatå ca de ex lucrarea cu titlul: ...Az egyetemes harmonizálódás és kiteljesedés táncházas útja/'Casa dansului popular din Transylvania - Calea armonizårii si a perfectionårii universale' si alte lucrãri mai mult în limba suedezã. (Mai mult în lb. englezã >>)

Textele, conceptiile si teoriile quamthumanistice (cu diferite discipline reînnoite) au fost create si expuse de Sandor A. Markus în cãtiile sale apãrute în limba suedezã între ani 1993-1998.

• La fondarea institutului I.T'E.K si a Academiei ITEK-'2001' a contribuit de asemenea donarea unei pårti considerabile din colectia multi-etno-culturalå a fondatorului, Adalbert Béla Fodor în scopul realizårii interesului general international, inter-cultural-educational si stiintific al institutului, precum si participarea activå a acestuia la conducerea, internationalizarea si globalizarea Institutului.

C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & WUTECS este administratã si reprezentatã de o conducere internationalã cu sediul în Suedia. (Mai mult >> 1; 2; 3;)

* * *

Printre activitåtiile precedente ale I.T'E.K & Akademia ITEK-'2001' putem mentiona urmåtoarele:
- Diferite schimburi culturale efectuate de ITEK si sectiile lui între anii 1994-2006 în colaborare cu diferite organizatii si grupuri cultural-artistice din Suedia si Romånia.
- Diferite cursuri, seminarii pe tema dezvoltarea holisticå, stiinta vietii, creativitatea cultural-artisticå, etnomuzicologie si etnocoreologie aplicatå s a m d (1996-2006), organizate în Lund în regia I.T'E.K & Academia Itek sau în colaborare cu alte institutii cultural-educative, de învåtåmînt si cercetare.
- Activitatea sectiei de Muzicå si Dans (Akademia EthnoCultura/ ITEK) în Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita (1995-1999).
- Sãptãmîna cultural-stiintificã cu tema: Modelul de creativitate "TáncHáz/Casa Dansului Popular" în dezvoltarea si perfectionarea integralå a omului, Lund (în perioada mai-iunie 1999, cu invitati din Suedia si Romãnia
- alte arangamente cultural educationale ca schimburi culturale, conferinte, seminarii, spectacole, workshopuri, etc. (1994-2013
).

C.T.D_T_WUTC are în present urmãtoarele facultãti:
Facultatea pentru Totalogy si T_Universology:
totalogia si 't_universologia'), gãndirea si conceptia totalogicã/universologicã a constituit 'the leading-wisdom-science' în procesul de înfiintare si de structurare al universitãtii mondiale.

Facultatea de TotalCulturologie (Culturologie Integralã): - stiinta culturii integrale/universale în cadrul totalogiei si

- Total-Etno-Culturologia:
- stiintã de sine stãtãtoare în cadrul totalogiei si ramurã a culturologiei integrale cu aplicatii pluri-etno-culturale si etnologice.

Facultatea de Quanthumanisticã:
"teoria despre sensul originar a existentei umane" (Alexander J. Markus,1998), în raport cu discipline reînnoite ca: epistemologia, antropologia, stiinta spiritualå unitå, cosmologia, ecologia etc. Ca stiintã holisticã independentã se armonizeazã si se integreazã cu total(ethno)culturologia si cu totalogia.

- Facultatea de Stiinta/Filozofia Vietii:
a existat (din 1995) ca o sectie a Academiei ITEK-'2001', devenind indepentã în cadrul universitãtii actuale cu diferite ramuri de stiinte interdisdiplinare. Filosofia vietii, ca stiintã multidisciplinarã de sine stãtãtoare în cadrul universitãtii, se integreazã armonios cu quanthumanistica, cu total-etno-culturologia si cu totalogia

Facultatea de Muzicã si Dans - a fost înfiintatâ ca o sectie al Academiei ITEK'2001', si a început activitatea în toamna anului 1995, în Transilvania, cît si în Suedia. În cadrul universitâtii actuale facultatea de muzicâ si dans este o sectie sinestãtãtoare cu liniile principale: muzicologie-, choreologie; dezvoltare holisticã si pedagogie; creatie-, creativitate si interpretare (universalã).

• Facultatea de filologie: (este în fazã de înfiintare...)

* * *

Student, Membru sau Colaborator al Universitatãtii Mondiale sau al Centrului Cultural Universal poate så devinã orice persoanå, indiferent de nationalitate sau etnicitate, conceptii de viatã si de lume, religie, etc, care prin actiuni si fapte concrete doresc så-si dezvolte resursele lor spirituale proprii în cadrul universitatii - la fel si institutii, intreprinderi, organizatii, etc.

(!) Dacã vreti sã cititi mai mult despre C.T.D_T_WUTC: ITEK-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. vã propunem sã vizitati si paginile în limba englezã >> 1; 2 (si altele) >>Adresa Postalã:
C.T.D_T_WUTC:
ITEK-, TEKIA & WU.T.E.C.S.
Box 4173
227 22 Lund, Sweden

Email:ContactPortal@WorldUniversityCenter.net

http://www.worlduniversitycenter.net
sau http://www.wuni.net
• Despre Structura Educationalã si stiintificã al C.T.D_T_WUTC
>>


Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.