<< C.T.D_T_WUTC: © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@@@@@
@

Despre structura sistemului cultural-, educational si stiintific al C.T.D_T_WUTC

CENTRUL CULTURAL TELUSIAN UNIVERSAL, C.T.D & Centrul Universitar Mondial Telusian pentru Culturã Total*Universalã Aplicatã / The Tellusian World University Center of Applied Total Culture, T_WUTC este un centru de dezvoltare cultural-, educational si stiintific independent care se concentreazã asupra cercetãrii stiintifice si dezvoltarii in cadrul domeniilor: cultura universalã si stiinta cunoasterii, stiinte unite, stiinta si technologia evolutiei si a perfectionãrii omenirii, pentru beneficiul pluricultural, international si global, directionat cãtre procesul totalevolutionistic al omenirii si cãtre cultura si civilizatia totalpãmânteanã.
• Centrul Universitar Mondial/Universal Telusian pentru Culturã Totalã/Integralã a fost înfiintatã sã functioneze ca si unitorul sensurilor totalculturale-, educationale si stiintifice ale lumii si prin aceasta sã stimuleze initiativele noi ale domeniilor mentionate pentru progresul evolutional al culturii si civilizatiei pãmântene.

* * *

C.T.D_T_WUTC este deschiså publicului larg, dar se adreseazå în primul rînd celor care vor så se dezvolte în sinea lor integralå, holisticå, celor care vor så-si dezvolte resursele lor umane proprii, celor care vor så stie mai mult despre ei însisi si despre lumea înconjuråtoare, celor care vor så dezvolte o constiintå superioarå, pentru ca prin toate acestea så contribuie la rîndul lor la într-ajutorarea culturalizårii evolutionare a omenirii, a culturii si a civilizatiei påmîntene.

Conceptele conducãtoare de bazã ('the leading wisdom-sciences') ale C.T.D & The 'WorldUniversityCenter...' sînt: stiintele totalitãtii si al universalitãtii, ca de exemplu totalogia, universologia, total[etno]culturologia, quanthumanistica, teoriile si metodele de quantcreativitate aplicatã legate de acestea; precum si stiintele ajutãtoare pentru întelegerea, însusirea si aplicarea cît mai largã a acestor stiinte noi.  (Click aici pentru informatii suplimentare despre 'the leading-wisdom-sciences of the WorldUniversityCenter... >> 1; 2; 3:

În cadrul C.T.D_T_WUTC cultura este interpreteazå, ca un sistem-unitar-evolutionar pluridimensionar universal, în care dimensiunile superioare ale constiintei universale primordiale (ale cîmpului spiritual-cosmic unitar universal) de culturalizare trebuie prioritate în procesul de armonizare unitarå si de culturalizare evolutionarå påmînteascå fatå de dimensiunile constiintei universale mai dense, cele legate mai ales de timp si spatiu, de materie, de formå, precum si de materialism, traditionalism, egoism, obiceiuri culturale "împietrite" etc.

Studiile în cadrul C.T.D_T_WUTC se pot efectua la diferite nivele, atît pre-academic cît si academic. În prezent - în procesul de trecere integratå de la forma academicå traditionalå la cea a dezvoltårii formei cvant-academice - treptele academice ale Universitãtii includ trei platforme de bazå, si anume: pre-academic (nivelul: I-II-III), academic de bazå (nivelul: -III-V) si superior (nivelul: -V-VII-) si quant-academic (nivelul: -VII-X). Dar aceste trei platforme, dimensiuni academice principale de bazå, se întrepåtrund într-o måsurå oarecare, în conceptia C.T.D_T_WUTC, ceea ce înseamnå cå unele cunostinte cvant-academice pot fi obtinute si pe plan pre-academic (ITEK), dar aceasta depinde în primul rînd de continutul de viatå, de culturå si de ecologie precum si de nivelul de constiintå al individului, al studentultului în cauzå.

Studiile în cadrul Universitãtii Mondiale se desfåsoarå de regulå prin metoda studiului individual. Consultarea, îndrumarea respectiv coordonarea studiilor, precum si evaluarea cunostintelor acumulate de studenti se va desfåsura în primul rînd prin Internet, dar, în måsura cerintelor se pot organiza si întîlniri periodice sub formå de cursuri intensive sau seminarii.
• Fiecare Student poate sã aleagã singur disciplinele de studiu din domeniul såu de interes si poate liber så aleagå si så propunå izvoarele de acumulare a cunostintelor, literatura de studiu si diferitele metode de îsusire, de dezvoltare si aplicare a cunostintelor. Toate cunostintele si rezultatele precedente se pot evalua în C.T.D_T_WUTC!


Evaluarea conostintelor sau a nivelelor de dezvoltare se va face în punctaj academic.
Pentru obtinerea unei diplome de bazå în cadrul Universitãtii studentul trebuie så acumuleze 120-130 de puncte universitare, din care cel putin 60-80 de puncte vor fi obtinute în cadrul C.T.D_T_WUTC. Pe lîngã aceasta studentul va sustine un examen în jurul uni lucrãri de diplomã.
În cazul unor studii avansate (140 - 160 p; 160 - 180 p etc.) totalul de puncte acumulat în cadrul UTCC & Worlduniversity va creste în raport cu natura si caracterul obiectelor de studii, cu calitatea cunostintelor acumulate de student, precum si în raport cu lucrarea de diplomã.

Diplomele C.T.D_T_WUTC (I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.) nu se dau dupå un standard colectiv comun, ci individual, dupå rezultatele, continutul, nivelul si calitatea integralå a studiilor realizate de studentul/a, de persoana respectiv/ã.
• În domeniul studiilor, precum si a eliberårii diplomelor C.T.D_T_WUTC conlucreazå si cu alte institutii mai ales cu cele apartinåtoare de reteaua academicå internationalå quant-humanisticå si culturologicã.

C.T.D_T_WUTC are în present urmãtoarele facultãti:
Facultatea pentru "WorldTotalogy" si T_Universology: totalogia si 't_universologia'), gãndirea si conceptia totalogicã/universologicã a constituit 'the leading-wisdom-science' în procesul de înfiintare si de structurare al universitãtii mondiale.

Facultatea de TotalCulturologie (Culturologie Integralã): - stiinta culturii integrale/universale în cadrul totalogiei si

- Total*Etno*Culturologia: - stiintã de sine stãtãtoare în cadrul totalogiei si ramurã a culturologiei integrale cu aplicatii pluri-etno-culturale si etnologice.

Facultatea de Quanthumanisticã: "teoria despre sensul originar a existentei umane" (Alexander J. Markus,1998), în raport cu discipline reînnoite ca: epistemologia, antropologia, stiinta spiritualå unitå, cosmologia, ecologia etc. Ca stiintã holisticã independentã se armonizeazã si se integreazã cu total(ethno)culturologia si cu totalogia.

Facultatea de Stiinta/Filozofia Vietii: a existat (din 1995) ca o sectie a Academiei ITEK-'2001', devenind indepentã în cadrul universitãtii actuale cu diferite ramuri de stiinte interdisdiplinare. Filosofia vietii, ca stiintã multidisciplinarã de sine stãtãtoare în cadrul universitãtii, se integreazã armonios cu quanthumanistica, cu total-etno-culturologia si cu totalogia.

Facultatea de Muzicã si Dans - a fost înfiintatâ ca o sectie al Academiei ITEK'2001', si a început activitatea în toamna anului 1995, în Transilvania, cît si în Suedia. În cadrul universitâtii actuale facultatea de muzicâ si dans este o sectie sinestãtãtoare cu liniile principale: muzicologie-, choreologie; dezvoltare holisticã si pedagogie; creatie-, creativitate si interpretare (universalã).
• Facultatea de filologie: (este în fazã de înfiintare...)

* * *(
!) Dacã vreti sã cititi mai mult despre structura educationalã si de dezvoltare al C.T.D_T_WUTC: ITEK-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. vã propunem sã vizitati si paginile în limba englezã >>
• Posibilitãti de educatie si de dezvoltare
(studii, consultatii si alte oferte) >>


Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.