<< U.T.C./TKC: INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE UTVECKLINGS CENTRUM LUND, L.I.U.C.

U.T.C./ UTKC - Wärlds Universellt Kultur & Integrations Center:
• UTKC_Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum
- Verksamhetsavdelning:
Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - Lund

Verksamhets "Policy/Stadgar (förslag) för
§ 1. Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - Lund

§ 2. Integrations F. Utvecklings Centrum
- Lund, är en ideell verksamhetsavdelning
inom UTKC_Integrations Centrum (Universellt Kultur & Integrations Center, med org.nr. 845002-7274/75), som har till sin målsättning att hjälpa fram på sin utveckling den kontinuerligt pågående mångfaldiga integrationsprocessen, med fukusering på det utökade demokratiska och kvallitativa integarations förverkligandet i Lunds kommun - i ett nationellt, internationellt och globalt-, universellt utvecklings- och verksamhetsperspektiv - till alla lundabors och det öviga svenska samhällets nytta.
För att förverkliga sina syften och målsättningar, kommer Integrations F. Utvecklings Centrum - Lund att tillämpa för sin inspitationskälla UTCC_T_WUTC:s (och andra liknande) världsledande Integrationsutvecklingssystem, inkl. integrationsteorier och metoder samt stödja och leda utvecklandet av olika strategiska integrationsförverkligande program och projekt i Lund som t ex den pågående verksamheten som gäller förverkligandet av Lunds Nya Integrationsutvecklingssystem.

§ 3. Lunds Integrations F. Utvecklings Centrums olika integrerade verksamhets- och samarbetsenheter är följande:

Integrationsutvecklings- och samordningsgruppen/kommitéen
- Integrationskompetens centra (på flera ställen i Lunds kommun)
• Lunds Nya Integrationsråd
• Integrationstinget och dess olika utskott

(Man kommer att utveckla separat verksamhetspolicy för de ovannämnda enheterna).

§ 4. I Lunds Integrations F. Utvecklings Centrum kan vara verksamma ("medlemmar") alla människor, oberoende av kön, ras, nationalitet, etnicitet, kultur, religiös eller politisk tillhörighet, funktionskapacitet, sexuell läggning, livs-, och världsåskådning, yrkestillhörighet, mm, som vill verka för att förverkliga organisationens syften och målsättningar. Detta gäller även alla typer av integrationsintresse grupper, idéburna organisationer och/eller sammanslutningar, företag, myndighet, mm.

Medlem i Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - Lund kan vara:
• aktiv medlem: - är sådan medlem som deltar aktiv i organisationens verksamheter  
stödmedlem, intressemedlem eller samarbetsmedlem: är sådan medlem som bidrar på något sätt för att förverkliga Lunds Integtrations Utvecklingscentrums målsättningar, men deltar inte aktivt i organisationens kontinuerliga verksamheter.
Hedersmedlem - " honoris causa" - är sådan medlem, som organisationens styrelse tilldelar ett erkännande för någon form av prestation. Sådan medlem deltar inte aktivt i organisationens olika uppdrag.

§ 5. Integrations Utvecklings Centrum - Lund tar emot alla slags idémässiga förslag och förvaltar allt ekonomiskt stöd, samt gåvor m.m. som överenstämmer med organisationens ledande principer och målsättningar.

§ 6. Integrations F. Utvecklings Centrum förvaltas och företräds av en styrelseråd / kommitée med anknytning til UTKC_Integrations F. Center (som har sitt huvudsäte i Lund) samt en utvidgad nationell och eventuelt ett internationell styrelseråd, reglerad av verksamhetsutvecklingen.

§ 7. Lunds Integrations Utvecklings Centrums styrelsekommitéen som väljs på ett årsmöte eller mellemsmöte bestor av: ordförande, vice-ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamöter och suppleanter. Andra ledamöter, suppleanter och/eller funktioner i styrelsen utses på grund av organisationens verksamhetsutvecklingsbehov - genom att styrelsen kompletterar sig själv.
Det är integrationsutvecklingscentrums styrelseråd/kommitée som väljer inom sig alla funktionerna och utser medlemmar i Integrationsutvecklings- och Samordningsgruppen. (Styrelsens och utvecklingsgruppens detaljerade uppgifter och regler, mm, kommer att utarbetas separat).
Högsta påverkande organ i integrationsfrågor som gäller kommunala beslut är Integrationstinget.
Det skall förberedas och samordnas av Integratisonsutveckligs- och Samordningskommitéen tillsammans med Lunds Nya IntegrationsRåd.

§ 8. Lunds Integrations Utvecklings Centrum:s styrelsekommitée, utvecklings- och samordningsgruppen och dessas samarbetsmedlemmar från IntegrationsRådet och olika Tingsutskotts-representanter kan framställa önskemål, förslag eller problem som tas upp till diskussion vid olika integrations verksamhets plattformer. Om det är fallet, både enskild person och/eller verksamhetsgrupps representant skall då skriftligen meddela sig två veckor innan styrelsen har sitt möte.
Styrelsekommitéen ska inkalla till IntegrationsRåd eller Integrationsting senast två veckor före det att denna skall äga rum och då också presentera punkterna på dagordning.

§ 9. Lunds Integrations Utvecklings Centrums styrelsekommitée är endast beslutsför, när minst 50% +1 av ledamöter är närvarande eller om någon eller några är föhindrade att närvara vederbörande suppleant är tillstädes.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal eller beslutsosäkerhet har styrelsens ordförande/president utslagsröst. (Samma regel gäller IntegrationsRådet- och Tinget också).

§10. Ledamöter eller olika intressegrupper som allvarligt skadar organisationens intressen kan efter beslut av styrelsekommitéen - i samråd med IntegrationsRådet - avsättas eller uteslutas. Detta gäller också om respektive ledamot eller intressegrupp under en period av ett år inte är aktiv och inte heller visar intresse längre för det uppdraget han/hon fått inom verksamhetsprocessen.

§ 11. Om ett ledamot, styrelse/rådsmedlem önskar utträde ur Lunds Integrations Utvecklings Centrum skall detta skriftligen medelas till IntegrtionsCentrums sekretariat per brev, email.

§ 12. Till styrelse/råd ledamot skall i vissa fall utgå skälig ersättning för arbetet i styrelsen i olika arvode och anställningsformer.
Lunds Integrations Utvecklings Centrum kan anställa personal efter behov - i samråd med IntegratiosRådet samt med UTKC_Integrationscentrums styrelse .

§ 13. Vid organisationens alla typer av sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.

§ 14. Lunds Integrations Centrums namn och firma tecknas av styrelsens medgivna/berättigade ledamöter.

§ 15. För granskning av organisationens allmänna verksamhet inkl. dess ekonomiska rörelse skall Integrationsutvecklingscentrums styrelse/råd utse en lämplig, sakkunnig revisor, som väljs nu för en tid av ett år. För revisor skall utses revisorssuppleant med enahanda kvalifikationer.

§ 16. Lunds Integrations Utvecklings Centrums styrelse/råd kommer att vid sidan av denna stadga utarbeta en mer strategisk verksamhetsstadga/policy inkl. verksamhetsplan.

 § 17. Lunds Integrations Centrums Internet-hemsida ska innehålla 'de väsentliga' som gäller organisationens verksamhet och på grund av dess natur och syfte måste den skötas och ständigt innehållsmäsigt uppdateras på ett kreativt sätt i samband med organisationens målsättningar, ändamål, syften och verksamhetsprocess.

§ 18. Upplösning av Lunds Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum kan ske bara genom ett årsmötesbeslut i samråd med IntegrationsRådet och i samförstånd med UTKC_Integrations Föreverkligande Utvecklings Center. Detta gäller även hanteringen av Lunds Integrations Utvecklings Centrums tillgångar.

§ 19. Ändring, precisering av denna stadgar skall ske bara genom UTKC_Lunds Integrations Utv. Centrums styrelsebeslut.

(Senaste översyn maj 20013, ABF).

 


Copyright © 1994/95 - 2023© U.T.C/UTKC_T_WU'TK:
INTEGRATIONS FÖRVERKLIGSNDE UTVECKLINGS CENTRUM
LUND, L.I.U.C.
© http://worlduniversitycenter.net/IntegrationsCenter.html
integrationscentrum@utkc.se
© All rights reserved.