<<< UTKC_T_WUTK: INTEGRATIONSCENTER ©

@ @@@@@

UTKC_T_WUTK_Integrations Centrum

Verksamhets "Policy / Stadgar"
för UTKC_Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum


§ 1. Verksamhetsavdelningens benämneng: UTKC_Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum.
Namnets förkortning: UTKC_Integrations Centrum
med delavdelningen:
Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - Lund
Förkortning: Integrations Utvecklings Centrum - Lund
Kompetens Centrum Södra Sandby

§ 2. UTKC_Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum; med delavdelningen Integrations F. Utvecklings Centrum Lund - inom UTKC (WärldsUniversellt Kultur & Integrations Center), med org.nr. 845002-7274/'95) - har till sin målsättning att hjälpa fram på sin utveckling den kontinuerligt pågående mångfaldiga integrationsprocessen, med fukusering på det mångfaldiga integarationsförverkligandet - både lokalt-, nationellt, internationellt och globalt-, universellt.

För att förverkliga sina syften och målsättningar, kommer Integrationscentrat att tillämpa för sin inspitationskälla UTCC_T_WUTC:s (och eventuellt liknande) världsledande Integrationsutvecklingssystem, med sina wärldswisdoms-vetenskapliga intrgrationsteorier och metoder samt stödja utvecklandet och tillämpningen av nya teorier och metoder inom olika strategiska integrationsförverkligande program. Detta gäller med lokalt fokuserade alternativ även för Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum - Lund, med följande verksamhetsavdelningar, som är följande:

• Integrationsutvecklings- och samordningsgruppen/kommitén
• Lunds Nya Integrationsråd
• Integrationstinget och dess olika Tingsenheter/utskott

(Se Stadgarna för Lunds Integrations F. Utvecklings Centrum: http://worlduniversitycenter.net/Stg_LundsIntegrationscenter.html )

§ 3. I det UTKC_ Integrations Förverkligande U. Centrums verksmheter kan delta och vara verksamma ("medlemmar") alla människor, oberoende av kön, ras, nationalitet, etnicitet, kultur, religiös eller politisk tillhörighet, funktionskapacitet, sexuell läggning, livs-, och världsåskådning, yrkestillhörighet, mm, som vill verka för att förverkliga organisationens syften och målsättningar.  Detta gäller även alla typer av integrationsfrämjande intresse-organisationer och/eller sammanslutningar, företag, myndighet, mm, (tingsutskott).

Medlem i det UTKC_Integrations Förverkligande Centrum kan vara:
• aktiv medlem: - är sådan medlem som deltar aktiv i organisationens verksamheter  
stödmedlem, intressemedlem eller samarbetsmedlem: är sådan medlem som bidrar på något sätt för att förverkliga Integtrationscentrats målsättningar.
Hedersmedlem - " honoris causa" - är sådan medlem, som organisationens styrelse tilldelar ett erkännande för någon form av prestation. Sådan medlem deltar inte aktivt i organisationens olika uppdrag.

§ 4. UTKC_Integrations Centrum tar emot alla slags idémässiga förslag och förvaltar allt ekonomiskt stöd, samt gåvor m.m. som överenstämmer med organisationens ledande principer och målsättningar.

§ 5. UTKC_Integrations Centrum förvaltas och företräds av en integrationsutvecklings kommitée dvs styrelse/råd (se ovan) med anknytning till UTKC_T_WUTK:s lokala styrelse, (som har sitt sitt huvudsäte i Lunds kommun) samt en utvidgad nationell och internationell styrelseråd, reglerad av verksamhetsutvecklingen.

§ 6. UTKC_Integrations Centrums styrelse/råd bestor av: ordförande (eller president), vice-ordförande (vicepresident), sekreterare, kassör, en styrelseledamot och två suppleanter.
Andra ledamöter, medlemmar, suppleanter och/eller funktioner i styrelsen (utvecklingsgruppen) utses på grund av organisationens verksamhetsutvecklingsbehov - genom att styrelsen kompletterar sig själv.
Det är integrationsutvecklingscenters styrelseråd som väljer inom sig alla funktionerna. (Styrelsens detaljerade uppgifter och regler, mm, kommer att utarbetas separat).

Högsta beslutande organ i integrationsfrågor är Integrationstinget.
Det skall förberedas och samordnas av Integratisonsutveckligskommitéen tillsammans med Integrationsrådet.

§ 7. UTKC_Integrations Centrums styrelse/råd, IntegrationsRåds medlemmar och IntegrationsTingsutskott kan framställa önskemål, förslag eller problem som tas upp till diskussion vid oilka verksamhetsplattformer. VerksamhetsMedlem - både enskild person och/eller tingsutskotts representant - skall då skriftligen meddela sig två veckor innan styrelsen har sitt möte. Styrelse/rådet skall inkalla till Integratiosnråd eller Integrationsting senast tio dagar före det att denna skall äga rum och då också presentera punkterna på dagordning.

§ 8.UTKC_Integrations Centrums styrelsekommitée är endast beslutsför, när minst 50% +1 av ledamöter är närvarande eller om någon eller några är föhindrade att närvara vederbörande suppleant är tillstädes.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal eller beslutsosäkerhet har styrelsens ordförande/president utslagsröst. (Samma regel gäller IntegrationsUtvecklingsRådet och Tinget också).

§ 9. Ledamöter eller olika intressegrupper som skadar organisationens intressen kan efter beslut av styrelsen, avsättas eller uteslutas. Detta gäller också om respektive ledamot eller intressegrupp under en period av ett år inte är aktiv och inte heller visar intresse längre för det uppdraget han/hon fått inom organisationsarbetet.

§ 10. Om ett ledamot, styrelse/rådsmedlem eller tingsutskott önskar utträde ur Integrationscentrat eller tinget skall detta skriftligen medelas till IntegartionsUtvecklings Centrats sekretariat per brev, email.

§ 11. Till styrelseledamot skall i vissa fall utgå skälig ersättning för arbetet i styrelsen i olika arvode och anställningsformer. Integrations Utvecklings Centrat kan anställa personal i samråd med Integratiosnrådet samt med UTCC_T_WUTC-Integrationscentras styrelse efter behov.

§ 12. Vid organisationens alla typer av sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.

§ 13. UTKC _Integrations Förverkligande Utvecklings Centrums namn och firma tecknas av styrelsens medgivna/berättigade ledamöter i samråd med UTKC:s styrelse.

§ 14. För granskning av organisationens allmänna verksamhet inkl. dess ekonomiska rörelse skall IntegrationsutvecklingsCentrums styrelse/råd utse en lämplig, sakkunnig revisor, som väljs nu för en tid av ett år. För revisor skall utses revisorssuppleant med enahanda kvalifikationer.

§ 15. UTKC_Integrations Utvecklings Centrums:s styrelseråd kommer att vid sidan av denna stadga utarbeta en mer detajlerat verksamhettspolicy och verksamhetsplan.

§ 16. Integrations Utvecklings Centrat:s Internet-hemsida http://wuni.net/IntegrationsCenter.html ska innehålla 'de väsentliga' som gäller organisationens verksamhet och på grund av dess natur och syfte måste den skötas och ständigt innehållsmäsigt uppdateras på ett kreativt sätt i samband med organisationens målsättningar, ändamål, syften och verksamhetsprocess.

§ 17. Upplösning av UTKC_Integrations Utvecklings Centrum kan ske bara genom ett årsmötesbeslut eller Integrationstingsbeslut i samförstånd med UTCC_T_WUTC-IntegrationsCenter. Detta gäller även hanteringen av Integrations Utvecklings Centrums tillgångar.

§ 18. Ändring, precisering av denna stadgar skall ske bara genom UTKC_Integrations Förverkligande Utvecklings Centrums styrelsebeslut.
(Senaste översyn maj 20013, ABF, orf. UTKC_T_WUTK).


Verksamhets Policy/"Stadgar" för Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
>>>

 Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C/UTKC_T_WU'TK: T_IntegrationsCenter
© http://worlduniversitycenter.net/IntegrationsCenter.html
All rights reserved.