<< UTKC_T_WUTK © IntegrationsUtvecklingsCenter

@ @@@@@


UTKC_T_WUTK:
Verksamhetsavdelning: I.T'E.K -
Multi*Etno*Kulturell Integrations Utvecklings CenterPROJEKTET KULTUR'NOVA LUNDENSISKA

...Den Nya Kultur Människan - sk ’KulturHumaNova’ - är på väg att träda fram - även i Lunds kommun... (I.T’E.K-motto).

KULTUR'NOVA Lundensiska är ett mångkulturellt integrationsfrämjande utvecklingsprojekt med inriktning på de lundensiska multietno-kulturella traditionerna - under namnet Multietno*Kultur'Nova Lundensiska eller Kultur'Nova Lundensiska (KNL) .

Projektet har som ändamål att i multikulturellt samarbete och med verksamhet hjälpa fram Lunds kommuns multietnokulturella traditionsbevarande och nyskapande utvecklingsprocess – med musiken och dansen i fokus.

Projektets (korta) bakgrund
I mångkulturella Lunds kommun finns det ett enorm multietnokulturellt värde, vilket förtjänar att stödjas på sin blockeringsfria vidareutveckling i den svenska integrationsprocessen.
I.T’E.K, som är en (ideell) kulturell och vetenskaplig verksamhetsavdelning inom UTKC ('Universellt Kultur & Integrationscenter'), har bl a till syfte att främja den mångkulturella utvecklingen både lokalt, nationellt, internationellt och globallt. Därför har ITEK redan sedan dess etablering börjat helt ideelt från mitten av 90-talet driva sina olika typer av multietno-kulturella och vetenskapliga projekt, därinom genomfördes delvis vissa delar även av det nuvarande projektet med fokusering på musik och dans - under ledning av Adalbert Béla Fodor, och i samarbete med andra organisationer, därinom i första hand med Sfb. Vuxenskolan i Lund (där ITEK sedan 1995 har drivit sina olika typer av verksamheter i form av studiecirklar, kurser, seminarier, workshop och olika typer av mångkulturella och folkloristiska arrangemang, såsom månkulturella möten med seminarier, föreställningar, workshop, utställningar, m.m, samt arrangemangserien den s k Traditionernas Hus, Multietniskt Danshus, etc).
Dessutom har UTKC_ITEK i samarbete med LIFS har startat (2006) den sk Multikulturbal arrangemangs-serien (se nedan) och forsatte med projektet 'Traditionernas Hus' och Lunds Multikulturella Ensembel (mellan 2007-2010/11) i samarbete med LIFS - som olika delprojekt inom det ovannämnda projektet Kultur'Nova lundensiska.
• Inom UTKC_ITEK och andra verksamhetsenheter har det under åren också utvecklats (bl a) ett s k helhetsutvecklingssystem, ( innebärande inkl. Integrationsutvecklingsteorier och metoder), kunskaper och erfarenheter som ITEK tillämpat även i syfte att främja:
- förståelsen av etnokulturella traditioner i en djupare mening och ett större helhetssammanhang, samt deras nytta i människans liv, i hennes kulturella utveckling och mänskliga-, samhälleliga framåtskridande
- de etnokulturella traditionernas nyskapande- och integrationsprosess i det plurikulturella världssamhället vi lever i, i dagens Lunds kommun.


Projektets syften är att:
- stimulera bevarandet och nyskapandet av Lunds kommuns multietnokulturella traditioner, seder och bruk
- förebygga kulturella utvecklingsblockeringar
- stimulera och genomföra mångkulturella utbyten, byggandet av mångkulturella broar (det gäller både individer och kulturella grupper, organisationer, etc)
- skapa multietnokulturella kunskaps- och kompetenshöjande vidareutvecklingsmöjligheter i olika former och på olika nivåer
- stimulera kreativa initiativtagare med multi-etno-kulturella-, artistiska och vetenskapliga intressen och stödja de - i olika former - i förverkligandet av deras idéer, och vidareutvecklingen av deras kunskaper, talanger, mm
- hjälpa tillbaka, föra över kulturtraditionerna i människans - främst ungdomarnas - vardagsliv och kultur, genom att lära de på nytt i olika undervisningsformer och skapa manifestationstillfällen i olika samhällskontext för att hjälpa fram den här nyskapande processen på sin naturliga, men målmedvetenhetsladdade vidareutvecklningsväg (se även ovan och fortsättningen nedan)
- ge möjlighet i olika former till alla intresserade etniska-, kulturella grupper och eller individer att ömsesidigt kunna framföra sina etnokulturella traditioner, kunskaper, skickligheter framför varandra, samla erfarenheter, vidareutveckla sig själva, m.m.
- skapa, tillverka, publicera och sprida nya mångkulturella-, artistiska och även vetenskapliga allmännyttiga verk, produkter, m.m.
- etablera en multietnokulturellt sammansatt Vokal-, Instrumental och Koreografisk Ensemble i Lund - på världsnivå.
- (och inte minst) förverkliga en ny typ av Mångkulturell Föreställningsform i Lund, en ny kulturell-, artistisk (mångdimentionellt interaktiv) uttrycks/ manifestationsform, (like en ”MultiFolkOpera”? eller Ballad?) med både bundna och spontana, planerade och icke planerade förekommande tematexter med musik och dans, och andra lundensiska kultur- och folklivstraditioner, samt tal (med okända och kända talare), debatt och andra åsiktframbringande möjligheter, (interaktivt deltagande), m.m.
Allt det här inom/med temat Multi(etno)kulturell Utveckling, Harmonisering och Integration, - i ett lokalt fokuserat europeiskt och globallt-, universellt kontextsammanhang, (helhetssammanhang).

Projektet skall genomföras genom att:
- sprida information om projektet i olika former i en bred skala som möjligt - i hela Lunds kommun
- besöka olika etniska-, kulturella grupper och individer och presentera projektet, samt skapa resultatgivande diskussioner, föreläsningar, rådgivningar, workshop, mm kring det, ur de intresserande aktörernas villkor, möjligheter, förväntningar, etc. som gäller deras deltagande i projektet
- organisera, skapa olika former av gemensamma multikulturella mötesplatser och Kultur & Integrationscentra i Lunds kommun med multikulturella identitetsbärande manifestationsmöjligheter, såsom: öppna föreställningar; festligheter, (som t ex KulturBaler med mångkulturella folkdräkter, musik, dans, tävlingar, maträtter, utställningar, mm.), festivaler, TV-program, mångkulturella utbyten, debatter, workshop, ensemble-verksamheter, mångkulturella och folkloristiska seminarier, kompetensutvecklingskurser, m.m.
- etablera multiinterkulturella identitetsbärande samarbets- och verksamhetsnät samt ett kultur & integrationsutvecklingscentrum med säte i Lund (en påbörjad aktivitet både inom ITEK- och LIFS olika verksamheter).
- starta en kompetensutvecklingsprocess för multietnokulturella kunskapsförmedlande lärare och ledare för olika kulturtraditions intresserade och utövare/förnyare grupper, ensembler, o.s.v.
- dokumentera verksamhetsprocessen från början genom inspelning och videofilmning
- systematisera och (datorbaserat) arkivera det insamlade materialet och göra det tillgängligt för allmänheten samt bistå med hänvisningar, handledning för dess användning på olika nivåer.
Dessutom selektera och skapa olika typer av multimediala undervisnings- och utvecklingsmaterial för skolväsendet, institut, företag, ideella organisationer, och allmänheten
- m.m…

Genomförandet av projektet kräver följande:
- en projektledarkommité, bestående av flera erfarna medlemmar, med olika kunskaps- och kompetensinriktningar, funktioner och verksamheter (från det ledar- och utvecklingsmässiga till organisatoriska, administrativa-ekonomiska, mm.)
- multikulturella kunskapsförmedlande lärare och ledare samarbetspartner
- samordnare (organisatörer från dem olika intresserande samarbetspartererna)
- verksamhetslokaler på olika Kulturcentra i Lunds kommun (med olika verksamhets-funktioner)
- kameraman/män
- arkivarie (multimedial datorstöd)
- multimediala produkt-skapare
- teknisk utrustning (multimediala lagrings-, producerings- och undervisnings-apparatur)
- ett viss ekonomiskt stöd för verksamhetsprocessen

Några av projektets (delvis mätbara) förtänkta resultat
Eftersom det handlar om en utvecklings- och verksamhetsprocess kan man räkna alla förverkligande moment inom projektets processkedja som resultat. Mer konkret kan man räkna med:
- ett betydligt brett mångkulturellt samarbete och
- en mångkulturell verksamhetsutökning inom Lunds kommun
- en betydlig utökning av antalet av kulturella grupper, ensembler, individuella kulturutövare och företrädare, mm
- flera cirklar, kurser och andra utvecklingsformer - mötesplatser, små kultur & integrationscentra
- flera kulturella manifestationer i också flera - även nya - kulturella-, artistiska uttrycks/manifetationsformer
- höjning av kulturella-, artistiska kvalitén, kreativiteten hos dem deltagande aktörerna (kulturutövare individer, grupper, ensembler, mm) som kommer att åstadkomma kvalitativt framåtskridande även hos både privata och i offentliga samhällskulturlivet- och miljön – inte minst som gäller människors kreativitetspotencial och välbefinnande...
- en kvallitativ och kvantitativ förbättring av integrationskompetensen och hela integrationsutvecklingen i Lund.
- skapandet av flera mångkulturella produkter med nyskapade innehåll, inte minst i form av CD, Video, DVD, Film, Böcker
- sysselsättnings- och arbetsmöjligheter för flera människor - särskilt för långtidsarbetslösa
- förstärkning av människors självskänsla, kulturell medvetenhet och identitet, den interkulturella kreativitetskapaciteten, deras ställningstagande i den mänskliga och samhälleliga utvecklingsprocessen både lokalt-, internationellt och globalt
- ett samhällsutvecklingsinriktad mångkulturellt och integrationsmässigt framåtskridande inom Lunds kommun
- m.m

Projektets nuläge och dess framtida förverkligande möjligheter:
- projektet är delvis redan pågående med ett mindre verksamhetsfällt inom ITEK i samarbete med olika organisationer i Lund.
För att utöka projektets verksamhetsfält och genomföra/förverkliga det i sin helhet skulle man kunna fortsätta med olika typer av enstaka projektanställningar både hos I.T’E.K och hos de till projektet anknytna samarbetspartner.

Tilltänkta framtida samarbetspartner?
Inom projektet är både kommunala myndigheter, ideella organisationer, institut, skolor, högskolor, företag, mm. samt privata personer med olika kunskaps- och intresseinriktningar hjärtligt V ä l k o m n a att samarbeta och delta i.

För mer information kontakta:
Adalbert Béla Fodor

Tel. 0702150927
E-mail: infoportal@wuni.net
Här kan du läsa om olika delprojekt under utveckling inom helhetsprojektet KULTUR'NOVA Lundensiska:

TRADITIONERNAS HUS >>
Multietnisk KULTURBAL2008 i Lund >>
Multietnisk KULTURBAL2007 0ch 2006 i Lund >>
Den Lundensislka M ångkulturella Folklore Ensamblen >>Klicka här för att få läsa om UTCC_T_WUTC och dess erbjudanden
>>


 

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".
Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.