F.T.K _T_WUTK: I.T'E.K © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET
<<< Hirek_Tevékenységek

Hírlevél (2, 1

@ @@@@@


Soknépi KULTURBÁL Lundban
(
Rövid beszámoló)
Elôzmények.
Az Egyetemes Kultúra Nemxetközi Intézete, ITEK kezdeményezésére beindúlt Lund-ban egy multi-etno-kultúrális fejlesztési projekt. (Több információ: az ’Över_Gränser’ utóbbi két számaiban, valamint a http://www.wuni.net/KNL_Info.html címû honlapon).

• A kultúrális fejlesztési projekt, az u.n. M_Kultur'Nova Lundensiska fô célja (röviden) a lundi össznépi kultúrális értékeknek az általános felkarolása; - újraélesztésük, fejlôdésük, valamint a helyi többkultúrájú társadalomba való integrálási folyamatuk megsegítése, stb.

A fentemlítet összkultúrális fejlesztési projekt egyik elsôk-közötti megvalósitásaként rendezte meg az ITEK, együttmûködésben a LIFS:el, (’A lundi Bevándorló Egyesületek Szervezetével’, - melynek tagja a LMKF is), az elsô (I.) Soketnikai KulturBált Lundban. (Lásd elôbbi hireket a Kulturbálról a LIGET és az "ÖverGränser" legfrisebb számaiban, valamint a http://www.wuni.net/KULTURBAL_06.html címû ITEK-honlapon).

Egy pár tudnivaló a KulturBálról:
- Idôpont: 2006 február 11, este 7 órai kezdettel
- Hely: az AF (Akademiska Föreningen)
- Öltözet: népviselet (itt lehet eredeti népviselet, népviselet részek modernebb kombinációkban, vagy népi inspiráció szerint alkotott új viselet)
- BÁLZENEKAR: a hírneves Malmôi "Gipsy Brother" zenekar
- Étel, ital: többféle etnikai
- Zene és tánc: többféle etnikai és egyetemes (amire mindenki tud táncolni)
- Beléptidij: tagoknak 100 kr/személy; másoknak 200 kr/személy
- Jelentkezés vagy/és jegyelôvétel : a LIFS:nél, Stora Gråbrödersgatan 14 sz..

A kultúrbál népviseleti kiállítással volt összekötve - élôben! Tehát aki résztvett a bálon az részt vett a népmûv´weszeti kiállításon is.
A bálon lehetôség adódott minden etnikai csoport vagy egyén számára, hogy kultúrális hagyományaiból felvillantson, röviden bemutasson valamit - fôleg zene- és tánc központúsággal.

A 2006-os Kulturbálon fôleg a következô etnikai csoportok/egyesületek voltak képviselve:
- A Jugoszláviai Egyesület
- Az Etiopiai Egyesület
- A Lunds Studenters Folkdanslag - A lundi egyetemisták svédnéptánc_együttese

- Az Åkarp-i (svéd) Néptáncegyüttes
- A Forrás Néptánc Együttes
- A Balkan Fötter (Lábak) Együttes

- A Lundi Magyar Kultur Fórum
- Az ITEK, népzenei csoport

A 2006 február 11.-én megrendezett lundi Kulturbálon kb 100 személy vett részt - közöttük egy 12 fônyi lundi magyar is, akik magyar népzenével és népi táncokkal, valamint különbözô népmûvészeti tárgyakkal és ételekkel képviselték a LMKF-ot - a lundi magyarságot. KÜLÖN KÖSZÖNET jár ezért minden magyar résztvevônek!
• A Kulturbál vendégeként köszönthettük többek között Lennart Pryts, lundi Polgármestert is.


A soknépi kulturbál egy régi európai, de ma is élô Gyímesi csángó körtáncváltozattal nyitódott meg, melynek zenéjét Karl-Gustav Wahlund (hegedû) és ífjú Fodor Adalbert (ütôsgardony) muzsikálták.
Ezután követtkezett a Gypsy Brothers európai polgári táncokból álló táncszvittje - amelybe szintén mindenki bekapcsolódhatott.
A bálzenekar pihenô szüneteit a különbözô etnikai csoportok rövid bemutatkozásai, valamint közös táncai töltötték ki.
Idetartozó érdekességként lehet megemlíteni a lundicsárdás erdélyi hangszeres-trio (ITEK) megszólaltatásban való bemutatását.

A 2006-os lundi KULTURBÀL-on kulturális-. mûvészi mûsoron résztvevök egy ITEK_LIFS Diplomával voltak jutalmazva.

A kinyilvánított közvélemények függvényében a lundi elsô (I) Soknépi Kulturbál egy igen jólsikerûlt rendezvényként minôsíthetô !

A lundi kultúrbált a helyi napilapok, mint pld a Skånska Dagbladet és a Sydsvenskan is követték és több alkalommal méltatták az azt megelôzô és követô (január vége és február 12 közötti) idôszakban. (Lásd pld a Sydsvenskan február 12. Lund:i számát).

Fodor Béla Adalbert
E-mail:Integrationscentrum@utkc.se

Tel. 0702150927


Lund, 2006 február 15


A Kultúrbál Fotoalbumából >>


Új (!)

kulturális-, mûvészeti projekt a MULTIETNO_KULTURNOVA LUNDENSISKA keretében >>

LMKF, LIFS, I.T'E.K


Copyright © 1994/95 - 2022 © F.T.K_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.