F.T.K / U.T.C / C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET
<< Hirek_Tevékenységek (1, 2)

@ @@@@@Lundi Soknépi-, Kultúrális Zene- és TáncSzinház Együttes

Elôzmények.
Az Egyetemes Kultúra Nemzetközi Intézete, (ITEK) kezdeményezésére beindult Lund-ban egy 'Multietno_KulturNova Lundensiska' nevû fejlesztési projekt, melynek fô céljkitûzése (röviden): - a lundi össznépi kultúrális értékeknek az általános-, sokoldalú felkarolása; - újraélesztésük, fejlôdésük, valamint a helyi többkultúrájú társadalomba való integrálási folyamatuk megsegítése, stb. (Több információ svéd nyelven: az ’Över_Gränser’ folyóirat utóbbi két számában, valamint a http://www.wuni.net/KNL_Info.html címû ITEK_honlapon).

A fentemlítet összkultúrális fejlesztési projekt egyik elsôk-közötti részmegvalósitásaként rendezôdött meg 2006 február 11.-én Az Elsô Soketnikai KulturBál Lundban.

A Lundi Soknépi-, Kulturális Zene- és TáncSzinház Együttesrôl:
A lundi M_KulturNova fejlesztési projekt következô részprojektjeként szándékszik az ITEK együttmûködésben a LIFS-el és más szervezetekkel létrehozni egy lundi soknépi-, kultúrális összetételû zene- és táncszínház együttest - melynek igazán szeretnénk ha egy magyar részlege is létrejönne és a lundi és környéki magyarság is képviselhetné magát ország-világ elôtt ezzel.

Az Együttes lehetôséget szándékszik nyújtani minden érdekelt személy és/vagy etnikai-, kultúrális csoport zene- és tánckultúrális-, müvészeti tudásának és képességének a bemutatására és azok továbbfejlesztésére.
A lundi soknépi_reprezentatív együttesben helyet kaphat tehát minden lundi etnikai csoport, mind önálló formában mind közös produkciókban. A projekt célkitûzéseihez tartozik tehát nemcsak a közös, soknépi együttes létrehozása, hanem külön-külön az összes lundi etnikai közösségek kultúrális-mûvészeti tevékenységeinek eredményretörô felkarolása és fejlesztése. Tehát ez érvényes a lundi és környéki magyarságra is (!)

Mindezek kapcsán a LMKF tagsága, valamint az összes lundi és környéki magyarok figyelmébe ajáljuk az alábbi lehetôségeket, melyek szerint jelentkezni lehet, mind népi, mind klasszikus és modern besorolásban;
- énekelni:
szólóének, dalcsopport, többszólamú énekkar
- muzsikálni: szólóhangszer, kisebb-nagyobb hanszeres együttes,
- táncolni: szólótánc, páros improvizativ. körtánc (leánykörtánc, férfikörtánc, vegyes körtánc)
Ezenkívûl jelenkezhetnek a színjátszás külömbözô területein érdekeltek, inkl. rendezôi gyakorlattal vagy elképzeléssel rendelkezôk (nézd lennebb!).

(!) Mint a fentiekbôl is már kitünhet, az együttes nemcsak tényleges zenés-táncos vagyis vokál-, insztrumentális-, koreográfiai jellegû produkciókat szándékszik létrehozni és bemutatni, hanem annak formai és tartalmi tevékenységében és megnyilvánulásaiban vezér szerepet fog kapni a többkultúrálisan interaktiv (multiinterkulturális) színházi produkciós forma(!) Ennek a célkitüzésnek a szellemében terveztük megrendezni a lundi KulturNova Együttes elsô nagyobb szinházi produkcióját, melynek címe:
Kozmikus Esküvô/Lakodalom - Kosmiskt Bröllopp.
A Kozmikus Esküvô színházi produkció zenés-táncos betéteit összekötô prózai megjelenítésû gerinctartalma az Egyetemes Kultúra Intézetének/Akadémiájának, egyetemes emberi és kulturális-társadalmi fejlesztési - forradalmasító - szemléleteibôl merítôdik, melyet a produkció formai és címtartalmi jellegéhez, cselekményéhez lundiközpontúsággal alkalmazva és továbbfejlesztve szándékszunk megvalósítani. (Többet errôl majd a késôbbiekben...).
A Kozmikus Esküvô (vagy Lakodalom) c. elôadásban - melynek konkrét cselekménytémájára és menetére most itt még nem térünk ki -, mint egy multidimenziós egységbehamonizálódással jelenítôdik majd meg az egyetemes-emberi tudat és bölcsesség, a kultúra, a kultúrális hagyományok, a mûvészet, a technológia, stb. fontosságának igazi mivolta, lényege, haszna - tanubizonyságot adva mindarról, hogy hol is állunk, merre is tartunk mi ma..., megmutatva egyúttal az emberi és társadalmi kiteljesedés perspektívikus - mindenki számára követhetô és megvalósítható helyi kötôdésû egyetemes útját, stb, stb., stb.
S hol van itt itt az esküvô, a lakodalom? Hát lessz majd abból is bôségesen..., de ha lessz majd érdeklôdés ezekre a részletekre a késôbbiekben még többszôr is visszatérhetünk.
A produkció egy másik jellegzetessége a formai-, tartalmi kötetlensége, vagyis az hogy az elôre megtervezett, kötött formák és tartalmak mellet lehetöség adódik a külömbözô egyéni és tömeges jellegû spontán/alkalmi kreatívitásnak - úgymint a mi hagyományos esküvôinken/lakodalmainkon is szokott az történni. (De errôl is többet majd késôbb...).

Végezetûl, felszeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy a fentemlített 'szinelôadás' nemcsak soknépi-, kultúrális formai-tartalmi központásággal valósítható meg, hanem azt bármely etnikai csoport megvalósíthatja, színre viheti, elôadhatja saját kultúrális sokaságára való össszpontosítással - így tehát megvalósítható lenne az magyar kultúrális összpontúsággal is (!)
S hogy folytassam; a Kozmikus Esküvô, mint a fentiekben részlegesen már említettem egy szellemi-kultúrális és társadalmi elôrehaladást forradalmosító egyedi alkotás lessz! Ennek a magyar változatának a bemutatása igen fontos és hálás megvalósítása lehetne a lundi és környéki magyarságnak, nemebeszélve arról, hogy ez a megvalósítás igenis egy tényleges bizonyítéka lehetne annak, hogy mi lundi és környéki magyarok, itt és most hasonló forradalmi lendülettel vagyunk képesek akár még szellemi-kultúrális forradalmasító tettekre és megvalósításokra is, mind ehhez hasonlóan példaadó elôdeink külömbözô formákban azt tették! - egyénileg és közösen; magunk, nemzetünk és mindenki hasznára, összemberi- és kultúrális-társadalmi fejlôdésünk jelen és jövôbeli hogyantovábbja érdekében - s nemutolsósorban azért, hogy necsak fogyasztói, hanem élenjáró alkotói-teremtôi is legyünk az ember és a világformáló kultúrának, mûvészetnek!

Tehát 'Taplra magyar...' - éljünk a fentiek szellemében felvázolt lehetôségekkel! Bátran jelentkezzetek bármilyen fajta idetartozó érdekeltségekkel !

Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés szombatonként d.u. 4 - 6 óra között a lundi 'Vuxenskola'-ban (Stora Gråbrödersgatan 13 sz, 1 emelet), valamint az alábbi
e-posta címen vagy telefonszámon:
E-mail:ionfoportal@wunison.net
Tel. 0702150927

Fodor Béla Adalbert
Lund, 2006 március 1.


A LUNDI KULTURBAL-ról >>


Svéd nyelvû információ a
Lundi Soknépi-, kultúrális Zene és TáncSzinház Együttesrôl >>