<<< U T C C_T_W U T C © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET


A
HANG
TÁNC-HANG'
TÁNC-HÁZ-HANG'
TÁNCHÁZ-HANG'-OSZLOPA

 FODOR BÉLA ADALBERT (ABF_T_WUNI'SON)

TÁNCHÁZ-MOZGALOM ERDÉLYBEN
AZ EGYETEMES KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS ÚTJA, (EKTU)

 


EMBER,
ISMERD MEG ÉS FEJLESZD 
IGAZ-TELJES-EMBERI MAGADAT(!),
E könyvet ajánlom mindenkinek, de különösen azoknak, akik az emberiség földi ittlétének és fejlôdésének különbözô idôszakaiban tettek, 
vagy akartak tenni, de különösen a jelenben, itt és most, tudatosan tesznek vagy szeretnének tenni földi világunk egy magasabb platformra való 
felemelkedésének a multiuniverzális evolúciós 'spirál' kreatív szellemében való pluri-etno-kulturális- és ökológiai harmonizálódású Földi, VilágEgyetemes 
Egységtudatmezôben fûrdô Tellusz-Kultúr-Központ- és Közösség megteremtéséért, Itt és Most, Itt a Földön...

HATÁRTALAN 
KOZMIKUS-KULTÚR-HAZÁD 
FÖLDI KULTÚR HÁZÁBAN
ITT ÉS MOST, JELENLEGI ÉLETEDBEN - ITT A FÖLDÖN/TELLUSZON!
 
(Fodor Béla Adalbert, ABF_T_WUNI'SON)A könyvet tartalmilag lektorálták:
Dr. Alexander J. Márkus, Ph.D (Human Sciences), Svédország
Dr. Bartha István, ökológus, Svédország
Dr. Bán Ferenc, Ph.D (Vitalogical Science/'Élettudomány'), Svédország
Dr. Szalay K. Zoltán, Ph.D (Ethnomuzikológus), Erdély, Románia 
Bokor Imre, Mag., Zenefolklorista, táncházzenész, Svédország

Véleményt nyilvánítottak:
Szép Gyula, zenefolklorista, kulturális szakértô, táncház-zenész- és szakértô, Erdély;
Kostyák Alpár, zenefolklorista, táncház-zenész- és szakértô, Erdély. A könyvet kiadja az 'Egyetemes Kultúrtudományi Világakadémia', UTCC_T_WUTC: I.T'E.K-, T.E.K.I.A & W.U.T.E.C.S.
 
Postacím:
C.T.D_T_WUTC
Box 4173
227 22 Lund, Svédország (Sweden)  
Email:InfoPortal@Worlduniversitycenter.net
Http://www.worlduniversitycenter.net
Copyright © 1999-2014 Adalbert Béla Fodor, ©C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. 
Minden jóg fentartva. All Rigts Reserved.
TÁNCHÁZMOZGALOM ERDÉLYBEN
AZ EGYETEMES KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS ÚTJA

Fodor Béla Adalbert (ABF_T_WUNI'SON)

TARTALOMKIVONAT
I.) Elsô Könyv >>
II.) Második Könyv >>
III.) Harmadik Könyv >>I. ELSÔ KÖNYV
 
'EGY CSEPP A TENGERBEN'. (14)
 
AZ ELÔSZÓ HANG-HOLOGRAM-MOZAIKJA, ABF-Z. (14) 
('ÓCEÁNCSEPP - CSEPPÓCEÁN')
- evolúciós spirál, (nép)élettudományi tapasztalatok, ismeret- és tapasztalatvilágok 
egyesítése 
- a csoporttudattól az egyéni- és a közösségi magastudatig...
- a földi tudományok, új gondolkozás és tudományosság szükségszerûsége, 
kozmikus tudomány, az evolúciós kulturalizálódás és megtudatosodás új korszaka...
- köszönet és hálaadás mestereimnek, 'egy csepp a tengerben'... 
 
MOZGÁS, MOZGALOM, TÁNCHÁZ-MOZGALOM. (42) 
(Bevezetés)
- egyetemes balanszírozó mozgás, megmozdulások, mozgalmak, okok...
A táncházmozgalom (bevezetés), táncházasok, érdekességek, erdélyi táncházminta 
és nemzetközisége...
- a táncházmozgalom meg az Erdélyi táncház- és mozgalomkutatás problémakörébôl, 
egyéni tapasztalatok...
- a tanulmány-téma megfogalmazása, kutatási helyzet, források... 
 
A módszer. Élet-kulturális tartalom és totáletnokulturológia. (53) 
- bevezetés, módszerkifejtés és motiváció, mélyebb megértésének és kialakításának 
folyamati elôzményei... 
- élettartalom, a módszer ellenôrzési és kifejlesztési lehtôségei...
- etnokulturológia és teljességtudomány
- totaletnokulturális elôzetes az erdélyi táncházmozgalom kapcsán, 
- témakifejtés-, megfogalmazás-, bôvítés...
 
ÛRHAZÁBÓL FÖLDHAZÁBA, ÓHAZÁBÓL ÚJHAZÁBA. (73)
[Alkalmazott totálkultúrológiai inspiráció]
- kozmogónia/lógiai, kozmikus antropológiai betekintés...
- dekozmicizálódás, kulturalizálódás, megtudatosodás, egy új kulturális és 
tudományos kutatási tudatosság szükségszerûsége... 
- következtetések... 
 
Sodródás, etnikai újraszületés a Kárpát-bölcsôben. (84)
- sodródás, pluri- etnoplanetáris hagyománygyûrûk, kozmikus visszacsatolás, 
Egy etnikai újrakozmicizálódás európai útja...
- etnikai újraszületés és kulturalizálódás a Kárpát-bölcsôben és ennek multietno-
kulturális 'erdô-országában', Erdélyben/Transylvániában... 
 
KULTÚRÖKOLÓGIAI MEGMOZDULÁS A KÁRPÁTMEDENCÉBEN (?) (89)
A hagyományos Erdélyi-TáncHáz, mint továbbkulturalizálódási 
ihlet- és mintaforrás. 
 
Az euro-erdélyi tánc- és zenekultúra kincsesbányájának 'Táncházoszlopa'. (89)
- a 'HangTáncHang-TáncHázHang' újrafelfedezése... 
- a hagyományos erdélyi-táncház, mint továbbkulturalizálódási ithlet-mintaforrás...
 
A tánházmozgalom kezdeteibôl és világszélrózsájából... (91)
- útkeresés, budapesti táncházkezdetek, svédországi táncházas élmények és 
tapasztalatok... 
 
A Táncházmozgalom Erdélyben. Kezdeti jellegzetességek. (94)
(Egy pár okozati tényezô)
- az erdélyi táncházalapítás ötletforrásai, erdélyi táncházalapítási tudatosság, 
tánházlétesítési láncfolyamat... 
- elôtáncházas ismeretek, tapasztalatok... 
- a budapesti 'táncház-szekérrúd' iránya... 
- Martin-Kallós Ház tánház-szellemi energiagóc, tánházas differenciálódott egység... 
- összefoglalóan összehasonlító gondolatok az erdélyi táncházmozgalom létjejöttérôl... 
- az erdélyi táncházkultúra és a kulturális ökológiai egyensúlyoszlop...
- a táncházépítôk és segítô mentorok, mesterek. Erdélyi táncház-kezdési önerô... 
- miért nem kezdôdött a táncházmozgalom Erdélyben?... 
Mibe született bele az erdélyi táncházmozgalom?...
 
Rövid betekintés a euro-erdély-ponti táncházkezdetek zene- és táncközpontú 
élet-,kulturális-, ökológiai (okozati) szféráiba és feszûltségmezejébe. (106) 
- Az ember ókozmikus harmónizálódásának szinkrétikus mozgás-hangja, a zenés-
táncos kozmicizálódás kapuinak hangkulcsa, Itt - és Most alkotási teljesség, a 
kozmikus hangkulcs elvesztése, az ökológiai szféra leszûkülése, ôskozmikus 
maradványok, ôskozmikusságkeresési prakszisok...
- Az erdélyi kultúra kincsestárában elásott ôskozmikusságot ôrzô zene- és 
táncökológiai maradványok, ezek felkutatása és élménygazdagító reaktiválása...
- etnokulturális szomszédnépi hasonlóságok...
- az ó- és középkór, a reneszánsz, a vebunkoskor és a nemzeti ébredés szülte tánc- és 
zenekultúra erdélyi változataiból való táncházas merítés... 
- a földi ôskozmikus világu (ember) kulturalizálódásos Én-(központu) embertipusnak 
és Énközpontu alkotásainak a gyôzedelme a kétpolaritásu (természetes és nem
természetes) kulturalizálódási folyamat feszültségmezejében... 
- az euró-erdélyi Földrész-Pont egy-pár zenei pionírrakéta egyéniség alkotási ered-
ményeinek jelenléte az erdélyi táncházökológia többdimenziós szféragyûrûiben... 
- népzenei és mûzenei ötvözôdések, mûfajok és ezek létezése a táncházasok 
élet-kulturális ökológiájában... 
- a tánc: - a zeneiekhez hasonló táncházas táncéletökológiai tapasztalások... 
- a hivatásos és amatôr táncegyüttesek 'csernobili' radiációi és eredményei...
- a fentiek jelenléte mind a falusi, mind a városi nép hétkönapi és ünnepi zene- és 
táncökológiájában...
- erdélyi tisztaforrás-szigetek, - táncházszigetek... 
 
Feszûltség és vitalizálódás az erdélyi újtáncházak zene- és táncökológiai 
hagyomány-mezejében. (116)
- kétpólusos szemléletkülömbség, összehasonlító jellemvonások a népi együttesek és 
a táncház, valamint a táncházegyüttesek között, (pld.)...
- az erdélyi zenei és koreográfiai közízlés táncház iránti reakciói... 
- a népi együttesek népízlésformáló hatása, a 'Maros' Együttes a példakép...
- válasz egy feltett kérdésre: ezt kérik fentrôl... 
- a Megéneklünk Románia fesztiválsorozat serkentô jellege és annak eredményei...
- a román-magyar folklorisztikai nézetkülömbségekbôl...
- a román- és magyar táncok csoportos és egyéni jellemvonásbeli hasonlóságai és 
külömbségei; ezek közül vajon melyik kedvezett az akkori romániai tátsadalomnak?... 
- táncfolklorisztikai hiányosságok... (összefoglalás).
II. MÁSODIK KÖNYV
 
EGY ERDÉLYI TÁNCHÁZ KITELJESEDÉSI FOLYAMATA
'VENYIGE TÁNCHÁZ VENYIGÉS SZEMMEL. (126)
 
'AZ Út' (126)
- táncházgenezis:- a táncházépítés ideológiája, morfogenetikus táncházépítô 'erômezô', 
perspektivikus tervezet, célkitûzések, a táncházalapozók vizionális ismeretszerzési 
útjai, táncház'guruk', mentorok, a táncháztevékenység belsô- és külsô szférasugarai, 
célkitûzött ideálok, tanácskérés...
- a táncházzenészek és a táncoktatók táncházas iskolázása...
mért nem lehetett elégséges, amit az állami iskolákban tanultak, tanulhattak? Miért 
volt ez így, mi hiányzott?... 
- az elôdök megvalósításaira alapozó elôismeretek mint útravalók az új megismerés 
útján. A Venyige-tarsoly útravalói...
Egy Mesteri eszménykép lebegett az erdélyi medence táncházökológiájában. Kik voltak 
(Ôk) a Mester Mesterei ?...
- zene- és táncfolklorisztikai változások a táncházmozgalom elôtti és kezdeti idejében...
- mit találhattak a Venyigések?... 
- folklorisztikai fehér foltok megismerése, a táncháztudás piramisának a felépítése, 
de mi hiányzott még az igazi táncházoszlopból?...
- a táncházkútfô-képzô iskola tudáspiramisának tükôrképe... 
- táncházas 'szívbôljövô áldozatok' az eredeti-népi kreatívitás megismeréséért és 
elsajátításáért...
 
'A VENYIGE ÚT'. (141)
- a székelyudvarhelyi táncházlétesítés kezdetei: 'VENYIGE'...
- venyigés elöismeretek, élmények, Venyige-táncházas hiányosságok... 
- könnyebb volt a Szék-i és a Palatkai, mint a helyi, az Udvarhelyszék-i? A széki táncrend 
mint táncházas ideál-zászló...
- lokálpátrióta hangok és táncházas válaszok a táncházas és az együttesi repertoár és 
táncolási módozat körül...
- táncszakemberre volt szükség (!), de ki legyen az, ha még a Mesterek sem vállalják?... 
- a székelyudvarhelyi táncház-zenészek kettôs-feladata és célkitûzései... 
- eredményes ébredés és elindulás a népzeneivel párhuzamosan a néptáncfórrások 
felfedezése és megismerése irányába...
 
'Venyige-szekérrel' az ismeretlen (zene-és tánc) világok felderítése és 
megismerése felé. Falutól faluig, táncháztól táncházig, kútfôtôl kútfôig...  (148)
- venyigés kutató-gyûjtô utak, mélybúváros kutatási módszerek, olykor különös nehézségek 
és viszonytagságok közepette elért erdményekkel... 
 
Falvak, Kútfôk, körülmények, módszerek, találtak... (151)
- beszélgetések zenérôl, táncról különbözô helyeken adatközlôkkel...
Rövid zene és táncfolklorisztikai részleges összegezés az elôbbiek kapcsán... (249)
- mit szalasztottunk el és mi tôrténhetett [volna] másképp is?...
- erdélyi otthonosság és vendégszeretet, a külömbözô táncalkalmakon való venyigés 
részvételeink során...
- a felnyûjtött 'anyag' és a megszerzett (elô)ismeretek és tapasztalatok, mint a 
további táncházépítési és táncházalakítási, valamint a táncházassá válási folyamat 
feltételei... 
 
A VENYIGE-TÁNCHÁZBAN VALÓ KITELJESEDÉS VENYIGÉS ÚTJA. (254)  
 
Venyige-TáncHáz-'Stúdiók' (254)
Venyige-mûhelyek és szükségességük... 
Táncházmuzsika mûhelyek: a táncházzenészek népzenei elôismeretei és iskolázottsága, 
hiányosságok, az egyéni ismeretbôvítés szükségszerûsége...
- a Venyige zenei mûhelyei, a venyigések munkamódszerei, a venyigés képzés és 
ennek zenei családfája...
- a táncház-zenésszé válás segédeszközei, feltételei és mércéi...
A táncos mûhelyek: egyedi táncos,- táncszakemberképzés a Mûvészeti Népiskolában...
- tanácskérés és továbbképzés, a tánckinetográfia körüli tapasztalataink...
- táncosok, táncos-zenészek, zenésztáncosok és ismeret gyarapítási módszereik...
- a '(meg)táncházasodás és 'venyigésedés' kiteljesedésének helye és idôszaka, a 
népzene- és néptáncstúdió egyedisége, megvalósításai stb.,
- a Venyige Együttes a kiteljesedés útján, munkamódszerek...
A táncház mint a legkomplexebb és kreatívabb hagyományújraalkotási 
'Mûhely'.  (272)
- táncházgazdagítás eltávolodásból való visszatéréssel, 'táncházanyahajó'...
- táncpedagógiai mûhely, tánctanítási venyigés tudatosság és módszerek...
- a (venyige)táncházassá válás táncházas útja, táncházas kiteljesedés és identitás a 
táncházban, az udvarhelyi táncházoszlopteremtés néhány venyigés-mestere...
- táncházas otthonossági szféra...
 
Venyige-táncház-'elôadás' kiszállásban (278) 
- a Venyige táncház-elôadások szellemisége, megformálása és folklorisztikai tartalma 
(mûsorrend)...
- a sûrített Venyige-táncház forma, a Venyige-dimenziók jellegzetességei...
Egy venyige-táncház elôadás változatából: A Venyige Vistán. (284)
- részletek az elôadásból...
 
'Izelítô tánckeresztmetszetcsepp' az udvarhelyszéki táncrend megtáncolási 
folyamatából (298) 
- az 'újrégi' udvarhelyszéki táncrend rekonstruálásának szükségessége... 
- verbunk és csûrdöngölô, jártatós/lassu,- közepes és sebes csárdás, marosszéki forgatós, 
bágyi dobbantós...
- az udvarhelyszéki táncrend formai-tartalmi változatosságai, egységessége, valamint
az etnikai identitás 'táncházzászlója'...
 
AZ ERDÉLYI TÁNCHÁZCSALÁDFA VENYIGE-TÁNCHÁZ-CSLÁDFAHAJTÁSÁNAK 
MÁBANYÚLÓ VÁLTOZÁSTELI FOLYTONOSSÁGA (305)
- a székelyudvarhelyi táncház és Venyige kiteljesedési folyamatának mába nyúló felsô-
alsó hullámvölgyei...
- a Venyige újkora, elônyök és mábanyúló hiányosságok, valamint erények...
A Venyige-táncházcsaládfa és táncházasság-folytonosság (és) erdélyi párhuzamaiból... (308) 
- hasonlóságok, külömbségek, folytonossággátló meg fékezô tényezôi, okai... 
- van ma táncház Erdélyben? Hát a Venyigéhez - többé-kevésbé hasonló táncház -
vagy más jellegü népi - együttesek?...
 
FOTO ÉS MÁS KIEGÉSZíTÔ SZEMLÉLTETÔ- ÉS FORRÁSANYAG (316)
(fényképek, kották, tánckinetográfia, folyóirat-és újságcikkek, plakátok, müsórfüzetek, 
diplomák és más dokumentációk stb.) (~ 336)


III. HARMADIK KÖNYV
 
AZ EMBERI KITELJESEDÉS ÉS FÖLDI-EGYETEMES FELMELKEDÉS 
TÁNCHÁZAS ÚTJA (337)
 
ELÔSZÓ ÉS BEVEZETÉS - az I-II. könyvrész részleges tartalmának 
élet-, kulturális-, ökológiai bôvítéssel összefoglalt -ÚJHANG'-MOZAIKJA (337)
- a táncházmozgalom kezdeti és folyamati egy pár okozati tényezôi... 
- hangadók, kinyílás stb., élettartalom, kultúra, tudat... 
 
Táncházas generáció-genézis egy újkorszak hajnalpírkadatának élet-
kulturális- ökológiai feszültségmezejében a '...légy ember fiam...' 
hagyományos szellemében való kiteljesedés útján (345) 
- az emberi élet-, kulturális-, ökológiai (zene-és táncközpontú) feszûlségmezô-tartalom, 
(táncházas-tartalom)... 
- a 'századôv kapuvilágai', 'aranykorszak', a poláris humánkulturális feszültség-tartalmát 
emberi magában egyesítô és tánccal-muzsikával harmonizáló embere...
- a 'légy ember fiam' tartalmából, mint útravaló az emberi megvalósúlás útján...
- a táncház, mint az emberi és össztársadalmi-kulturális feljlôdést elôsegítô metaplatform... 
- igazság-keresô táncházalapozók és táncházas generáció egy új korszak kapunyilásának 
hajnalpírkadatában...
- jövôbevetett születési eszménybura és élet-kulturális tartalomfeltöltés/tôdés a 
'...légy ember fiam...' igazi szellemében... 
- a mélykulturális 'vákuum' felefedezése és a táncházas igazságok útjára lépés élet-
kulturális-környezeti táncházas eredményei/tartalmai...
 
Rövid betekintés a táncházas további mélykulturális-kiteljesedési út-
folyamat-szakaszába. Tudás és tapasztalatszerzés a parasztkapuk élet-
kulturális egység-világaiban (358)
- tapasztalatszerzés a parasztkapuk élet-kulturális világaiban...
- a mindennapi élettôl a mulatságokig, ...'s ha kell felteszi az I-re a pontot'...
- a Gazdától a zenész-gazdáig, a faluzenészéig...
- zenész-tartalom, zenei metabank, mit kell tudnia egy faluzenészének...
- a zenész/banda 'személytelen' karmesteri pálcájának megsokszorozódottan vezénylô 
táncházi/mulatsági tánckútfôi 'demokratikus' egysége és közösotthont varázsló 
hagyományos mûvészereje...
- a falusi egységtudatmezônyteremtés és ennek tartalma és kicsengései, ekoi, a természet 
könyvébôl inspirálódott parasztkulturális/táncházas hagyományökológiában... 
 
A hagyományos élet-kulturális ökológiában/ból szerzett táncházas 
tapasztalatok kreatív továbbfejlesztéses alkalmazása a táncház- emberi 
kiteljesedés és a táncházegységmezôoszlop megteremtésének integráló/ciós 
folyamatában  (365)
- a táncházasságában kiteljesedettebb táncházas; értékrendjei, tudása, tudata... 
- a közös szellemi mult, a jelen és a jövô kovácsolója, meg a kulturális egységtudatmezô 
kiterjesztôi és táncházasságukban folyton gazdagodó, kiteljesedô táncházasai... 
- Ô, az egyesítôen továbbkultúralizáló tudatos tánházas tudja, látja, halja ...
 
Ô, a táncházas férfi és nô a táncházoszlopteremtés szabadalkotásos 
folyamatában (372)
- a táncháztudásbank, táncházas logika és ötletház és az egységretörekvés tudata...
- a táncházas hagyományokból fakadó szabadalkotás, mint feltétel(e) a 
táncházoszlopfeszültség egységmezôképzési/zôdési folyamatában, és annak 
egyetemesen-kozmikus kivetítésében és összefüggésben való megértésének elôsegítése...
 
A táncházoszlopskálaszférák többdimenziós 'tetôtôl-talpig'- táncházas-
egységbeharmónizálódása az egyetemes egységmezôkapunyílás irányába  (377) 
- az univerzális egységtudatmezô (újra)aktiválódási folyamata, megnyilvánulásai stb...
- az egységmezôtartalom emberi és kulturális részleges megnyilvánulásai, táncbani, 
táncházi, táncházas emberbéli és táncházmozgalmi jelenléte, és hatásai, emberbeni 
'lokalizálódásai', leképzôdése... 
- a táncházas tudatskálaoszlopok harmónizálódása, tartalma, a táncházoszlop-
tudatskálaszféráinak felemelkedése...
- az Univerzális Egysémezô dimenzionális részleges kinyílása, leképzôdése a 
táncházoszloptudatskálaférák világaiba..., táncházas 'tetôtôl-talpig' egység... 
 
A táncház, mint a földi kultúrökológiai egyensúlyozás és humánkulturális 
egységtudatmezô képzô-, formáló- és kifejlesztô továbbkultúralizálódási lehetôség. (393) 
- az elveszett kozmikus-kulcs újramegszerzése, az egyetemes táncházas kulcs, 
módszer és nyelvezet... 
- a táncházmogalom egy humánkulturális-ökológiai 'nagylépés' a földi-egyetemes 
egységmezô plurikulturális harmónizálódású kreativ 'le'/megteremtésének tudatos útján... 
 
Az egyetemes egységtudatmezôben való továbbkulturalizálódás megteremtésének földi- egyetemes fontossága és további elôsegítési lehetôségei.  (408) 
 
Az UTCC_ 'I.T.E.K' a földi élet-kulturális és mûvészeti elôrehaladás és ökológiai egyensúlyozás útján
- az univerzális evolúciós spirál kozmikusan-kreatív szellemiségû - elôsegítésének Tellusz-i szolgálatában  (415) 
 
Irodalom - és forrásanyag... (423)
 
A kiegészítô mellékletek adatinformációi és tartalommegvilágításait 
elôsegítô megjegyzések, kommentárok stb... (428)
 
Rövid összefoglalás svéd, román és angol nyelveken (~ 431)
 
Kiegészítô melléklet könyvtémazáró fénykép-melléklet... (~438 Å 450. oldalig)
( http://www.VENYIGE.html )Copyright © 1994/95 - 2018 © U T C C_T_W U T C: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.