<<< C.T.D / F.T.K_T_WUTC © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@ @@@@@
Új Kultúr Ember egy Földi Újkorszak Hajnalán.
Egy pár tudnivaló a "WorldUniversityCenter"-rôl és annak vezértanairól - az eddig felmerûlt kérdések kapcsán.


Mind a "Worlduniversitycenter", mind annak vezértanai a Tellus (Terra, Föld) központúságú világegyetemes kultúrevolúciós érdekek megsegítése céljából teremtettek, mely evolúciós folyamatban vezérfontosságú a planetáris kultúrális-, oktatási és tudományos rendszerek ezirányba való céltudatos fejlôdése és kiteljesedése, az újkorszaki új KultúrEmber kialakításában és ezzel együtt a teljes planetáris továbbkultúralizálódási-, civilizálódási irányok megválasztása szempontjából.

Ma a világegyetemi és ebben a Tellusz-i evolúciós folyamatok következtében eljutottunk egy újabb planetáris evoluciósplattformra, mely szembetûnô változásokat hozott, és fog még hozni már a közeljövôben a teljesplanetáris élet- és továbbkultúralizálódási folyamatokban. Ezért szüksége van az emberiségnek - planétánk legtudatosabb lényének -  tudomást szerezni, megérteni és felemelt tudattartalommal harmonikusan integrálódva segítenie ezt az evolúciós folyamatot, mely egyben a sajátmaga evolúciós folyamata is.
Mindezért az embernek többet kell teljességében/összegyetemességében tudnia mind önmagáról, mind a szûkebb-tágabb értelembe vett világáról - melyben él, kultúralizálódik és mindennapi cselekedeteivel befolyásolja azt és befolyásoltatik általa - mintamennyit az emberiség nagyzöme jelenleg tud, lehetôsége van tudni, akar tudni, vagy amennyit képes tudni és tudatosítani.

De hogyan tud az emberiség felfedezni az eddigi hagyományosnál világegyetemesebb mezôskálájú bölcsességforrásokat, tudászerzési és tudatában való kiteljesedési lehetôségeket? Alkalmasak erre, a legjobb törekvésük mellett is a jelenlegi planetáris kultúrális-, oktatási- és tudományos, többnyire sablonizálôdott rendszereink, hogy a fentemlített világegyetemes kultúrevolúciós követelményeknek eleget tudjanak tenni, mikor azok többségébôl hiányzik az Ember Teljes-Kultúrevolúciós Kiteljesedésének az újkorszakba illô idôtálló új világszemlélete és eme szemléletet tartalmazó, kipróbált tapasztalatokra alapuló vezétudományai? Jelenleg hiányzik a Földön egy planetárisan-egyetemes vezérszellemiség, egy vezértan, mely egyesítve tartalmazza a Világegyetem - a planétánk jelenlegi evolúciós színtjének megfelelô - potenciális perspektivájú világegyetemes kultúrevolúciós szellemiségét, mely ugyanakkor holistikusan (és kölcsönösen) harmonizálódik és integrálódik a jelelegi Föld-i kultúrális-szellemi hagyományokkal(!).

Az emberiség nagyrésze még mindig bele van temetkezve a földi élet mindannapi apró-cseprô problémáiba, különféle kifeleirányúlt anyagi-érzéki központúságú édekektôl vezérelve és nagyon kicsinek és tehetetlennek érzi magát talán ahhoz, hogy élet-kultúrális 'szekere-rúdját' 180-fokos szögben megfordíva, necsak síránkozzon továbbra is kis-múlandó-emberi mivoltán, sorsán, stb., hanem ahelyett felismerve azt, hogy életének és tevékenységének fô lényegcélja az egyetemes-emberi-mivoltában való kiteljesedés kell hogy legyen és tegyen meg mindent eme cél megvalósítása érdekében, hogy ne érezze továbbra is jelentéktelen pórszemként magát a körôlötte és vele együttforgó végtelen világmindenségben, hanem igenis szellemében egyénileg kiteljesedve merje teljesvilágmindenségi perspektívákban felfogni, értelmezni, tervezni, befolyásoni és megvalósítani önmagát, az életét, a társadalmát és kultúralizálódását - egy multiuniverzálisan kiterjesztett tudattól vezérelt hatékonysági mezôvel, itt és most, a jelenlegi életében.
De elôbbfeltett kérdésünket folytatva, hol kell keresni és hogy lehet megtalálni és megszerezni ezt az új szellemi vezérdimenziótöltést, megvan ez itt a Földön...?
Nem kell a földi Embernek sem azt keresnie sehol máshol, mint csakis itt a Földön, ahol épúgy megtalálható, mint bárhol a Világegyetemben. Mert ez a szellemi dimenzió ott van az Emberben, melyet éppen csak fel kell éleszteni vagy újjraéleszteni mély álomban lappangó állapotából, hagyni 'kinyílni', szabadon megnyilvánulni és eme kiteljesedési folyamatot tudatosan követni, egyre jobban megismerni és kézben tartva alkalmazni...
Igy születhetik meg, vagy születhetik újra a jelenlegi kozmikus korszakunk köszöbét átlépô, Új, Világmindenségi mivoltában egyénileg kiteljesedett Új Kultúr Ember, és eme egyének együttmûködésébôl létrejövô tudattól vezérelt harmónikusan együttmûködô új planetáris, plurikultúrális hagyománytartalmú világtársadalom. Egy olyan társadalom amelynek egyénei tudják egyeztetni jelenlegi földi érdekeiket, identitásukat a világmindenségi evolúciós érdekekkel és képesek sajátmaguk és társadalmuk életét, létét és továbbkultúralizálódási irányait egy végtelenségi perpektívában megtervezni és bíztosítani - itt és most itt a Földön, jelenlegi földi ittlétünk élet- és kultúralizálódási-civilizálódási éveiben. Eme kiteljesedett egyének lakta és tôlük vezérellt Tellusz-i kultúr- és civilizációs társadalomnak nem kell akkor féltenie a földi és egyetemes jövôjét, nincs kitéve a sors ide-oda-csapó kezének, mintahogy az ma van - s ezennel megoldódhat a földi emberi korszakok eddigi és jelenleg is eme egyik legnagyobb problémája...

Továbbá, az egyetemes-szellemében kiteljesedett KultúrEmber tudja többek között azt, hogy Ô egy többdimenziós mikro-makro multiuniverzum és tudja azt is hogy miért kell a legmagasabb tudatosságtól vezérelve mértéktatóan és kiegyensúlyozva haladjon a jelenlegi kultúralizálódási-, civilizálódási útján, hogy a jelenlegi technológiai fejlôdést harmónikusan egyensúlyozza a sajáthumán-teljességében való megvalósulása folyamatában..
Az ÚjKultúrEmber belátja azonban a jelenlegi planetáris egyetemesen-kiteljesedett tudatszínt, valamint a kozmo/ûrtechnológiai hiányosságokat is és így azt, hogy még egy 'jódarab ideig' szüksége van az emberiségnek a jelenlegi planetáris ittartózkodáshoz, és így szüksége van a jelenlegi planétájára és annak gondviselésére, hogy elég tudást és tapasztalatot gyûjthessen magának ahhoz, hogy megvalósíthassa ittlétének jelenlegi kettôs-fontosságú - szellemi és technológiai - célútján haladva az egyéni és közösségi világegyetemes kiteljesedését.
Eme kétirányú fejlôdési út vagy cél, egyformán fontos a jelenlegi planetáris fejlôdésünkben, és fôként a kettôközti egyensúly megtartása(!).

Tudatában kell lenniünk azoknak, akik a technológiai fejlôdésben látják az emberiség jövôjének a biztositását és az emberi megteljesedés módját, s azt hogy a technológiai fejlôdés csak egy jelenleg-választott eszköz az emberi kiteljesedés folyamatában. Viszont tudatában kell lenniük annak az világmindenségi evolúciós ténynek is, hogy ameddig a technológiai központúságú civilizációk elôbb-utóbb eltünnek, addig a többdimenziós világegyetemességében kiteljesedett lények, - és igy köztük az ember is - mindörökké kiléphetnek a sors keze alól, és tudatuktól, bölcsességüktôl és szabad akaraterejüktôl vezérelve váltott-dimenziós állapotukban is képesek a sajátfolytonossugágukat tudatosan befolyásolni és irányítani, és így folytonos-tudatossággal résztvenni a teremtés és újrateremtés evolúciós végtelenségi folyamatában - résztvenni egy egyre tudatosabb és tökéletesebb világegyetemteremtésben, s így sajátmaguk/ sajátvilágegyetemük folytonos tökéletesítésében és kiteljesedésében.
Ezt minden ember képes megvalósítani - jelenlegi élet-, kultúrális-, ökológiai tartalma, inkluszive tudattartalma függvényében - s így az összemberiség is.


A humánszellemi kiteljesedési folyamatba integrált technológiai fejlôdés eredményei mindenképp gazdagíthatják és többoldalú tapasztalatszerzésre adhatnak lehetôséget. És eme harmónikusan világegyetemi összdimenzióiban balanszírozott és egyesített kettôskiteljesedési folyamat az emberiség világegyetemi legkiteljesedettebb megvalósulásához vezethet - a világegyetem egyik legkiteljesedettebb kultúrlényeként- és civilizációjaként s így a világmindenség folytonos evolúcós-újrateremtésében való vezércivilizációjaként.

A "World University"-központ tehát azért jött létre, hogy segítse ezt a fentemlített evolúciós folyamatot. Azért jött létre, hogy segítse tartalmi töltése által a jelenlegi kultúrális-, oktatási és tudományos rendszereket, - melyeknek a legfontosabb célkitûzésük szintén az ember kiteljesedése és eme folyamatban való humánökológiai világának is az evolúciós pályáján való harmónikus elôsegítése kell/kellenne hogy legyen - eme közös-világegyetemi cél megvalósításában.
Ezért a World University egyik fô célja a kölcsönös megértésre törekvés szándékával együttmüködni a hagyományos alúlról-fölfelé építkezô, többnyire háromdimenziós mentális-intellektuális és liniáris-racionális kultúrális-, oktatási- és tudományos kutatási rendszerekkel, harmónikusan transzcendentálva ezeket a többdimenziós ('felûlrôl-építkezô') világmindenségtani/teljességtani v. világegyetemsességtani vezérszemléletével, mely lényegében a Világegyetemes teremtés és evolúciós-kreatívitás (T_Kreatívitás) elveire épûl.

Azonban a jelenlegi hagyományos, de különösen a nagytömbben konvencionális kultúrális-, oktatási- és tudományos rendszerekben élô, mûvelôdô, képzôdô és kutató egyének nem valósíthatják meg - sajnos - a fentemlítetteket, pontosan eme rendszerek (a szintén fentemlített) jellegzetességeinek okából. Nem leértékelésrôl, vagy elmarasztalásról van itt szó, mert vitathatatlanok az eddigelért eredményeink, különösen a temészettudományi és a technológiai fejlôdés területein, de be kell látnunk, mintahogy azt ma már sok kutató belátja, egy új planetárisan alkalmazott továbbkultúralizálódási egyetemes-vezérszemlélet megszerzésének és az ezt tartalmazó világegyetemesen egyesített vezértudomány/tan megteremtésének és alkalmazásának a szükségességét. Ezek létbíztonsági fontosságúak a földi kultúra és civilizáció jelenlegi és jövôbeli alakulásában!


Az Embernek visszakell szereznie eredeti-egyetemes-mivoltát, bölcsességét, tudását, erejét, akaratát és kikell lépnie ebbôl a rabszolga világból, melyben jelenleg még él, és engedi magát ennek kiszolgáltatni - Földi ittlétének hosszantartó ideje után is (!)
Többek között ezeket a fentemlítet lehetôségeket adja az emberiség rendelkezésére, a World University... - annak megteremtôi és keretei között együttmûködô tudósainak köszönhetôen.


Ma, be kell látnunk azt, hogy az egypár évszázad, vagy akár évezred tapasztalataira épülô jelenlegi tudomány nem fogja tudni megállani a helyét az Újkorszakban, ha sûrgôsen nem teljesíti ki a tudományos gondolkozást, tudományos módszereit és az egész tudomány/osság fogalmát. A tudományoknak több tudásfajtát és tudásmegszerzési módszereket kell integrálniuk rendszerükbe, amelyekben sokkal több fontosságot kell adni a humánkitejesedésben elôrehaladott egyének világegyetemes igazságszemlélési- és tudásmegszerzési képességeinek és azok gyakorlatából származó eredményeknek...(!)
Köztudott és tudományosan megállapított tény ma már az is, hogy a megsûrûsödött formai megnyilvánulású világegyetem csak egy kis része annak a többdimenziós összetételû és természetû világegyetem-mindenségnek/teljességnek, amelyben mi lényegében élünk és kultúralizálódunk. Így a jelenlegi konvencionális tudománynak nagyobb fontosságot kell (és kellett volna) fektetnie a világegyetem, a mai tudományos eszközökkel nemmérhetô igazságainak a felfedezésére, valamint a Néptömegek ezirányú hiányosság-központú fevilágosítására, és ezen hiánysságok kiküszöbölésére irányuló ösztönzésre, nevelésre - tudatosításra.
Mindezek által ugrásszerûen léphetnek elôre az anyagi-, energiai világunkat tanulmányozó tudományaink is, inkl. a technológiai, tele evolúciót-elôsegítô és tûkrözô - lényegközpontúságú(!) eredményekkel.
Tehát, fel kell tenniük a legnagyobb komolysággal maguknak a jelenlegi blokálódott tudományos világ képviselôinek azt a kérdést, hogy mi a fontos, a konvencionális tradicionalista tudományosságnak a külömbözô evolúcót fékezô különbözô anyagi- és egocentrikus édekekbôl való mégjobbani megkövesítése, vagy pedig a teljesplanetáris és ezenbelûl az emberi kiteljesedés - 180-fokos váltóirányban való - egyesített evolúciós újára való lépés!? Ez összefügg a kultúrevolúciós értékrendekkell és így a kutatási területek és eredmények közreadásának prioritálásával és többek között azzal is, hogy kiket prioritál továbbra is a konvencionális tudományos világ a különbözô színtû tudóskitüntetésekkel, teret adva a média külömbözô érdekeket követô interaktív manipulációinak, stb...

Hasonlóan fel kell tenniük ezt a kérdést a Néptömegeknek, akik lényegében (akár indirekt vagy direkt) finanszírozzák kutatóikat, és keményen megdolgoznak azért, hogy minél több világegyetemes igazságokon alapuló tudást és tapasztalatot szerezzünk mind magunkról, mind a körûlöttünk lévô szûkebb-tágabb értelemben vett világról - hogy minél jobban és bíztosabban megálhassuk a helyünket egyénileg és közösen Itt, a végtelen Világmindenségbe integrálódott Föld-i életünkben - vagy akár bárhol a Világmindenségben.

A planétáris kultúrhagyomány legnagyobb szellemtanóriásainak tekintett képviselôi (mint pld. Jézus Krisztus, Buddha, Mohammed, Guru Nanak, Pythagorász, stb, stb.), egyben planétánk legnagyobb tudósaiként is számíthatók, akiknek a maguk idejében sikerûlt egy-egy egyetemes részigazságteljességet humántartalmuk akkori minôségének függvényében kanalizálni és egyéni meggyôzôdésbôl azt megpróbálni közzétenni. Ezeket a tanokat azonban az évszázadok- és ezredek folyásában az egyházak, (és szekták) és azok képviselôik akkori és jelenlegi mentális-szellemi és kultúrális tartalmuk- és képességük függvényében próbálták és próbálják megérteni, értelmezni és különbözô formákban használni és alkalmazni a néptömegek kultúrális-szellemi fejlôdésének a megsegítése, a különbözô képpen megfogalmazott és érdekeknek alávetett szándékaival, annélkül hogy megszerezték volna azt a humánszellemi- és teremtési-alkotási képességet, azokat a tudatszinteket, amelyek birtokában ezek a tanok születtek, "leképzôdtek". És anélkûl, hogy arra törekedtek volna, hogy a Néptömegeket úgy segítsék meg ezen ismeretekkel, hogy minden ember megsegíthesse sajátmagát ezáltal és felfedezze magában és a világban azoknak lényegét, hogy sajátmagát megvalósíthassa egyetemes-szellemiségben kiteljesedett elôdei példájához hasonlóan - mint azt ahogy egy igazi oktató, tanár vagy mester teszi, arratörekedve, hogy tanítványai túszárnyalják ôt. (János bácsit miért nem engedjük fel a szószékba, hogy elmondhassa Ô is az Ô egyéni-egyetemes igazságait, tapasztalatait? - melyek lagalább annyira igazak, értékesek és hasznosak lehetnek, mind a közösségi mind az egyeni feljlôdés érdekében, mint a különbözô élet és szellemi tanokat hídetô prédikátoroké (!).
Sajnos meg is van ennek az eredménye, mert ha a Földön megrekedt szellemi-tanok alkalmazása a Mesterek tanításai alapján történik, akkor most nem lenne annyi reménytvesztett és eltévedt magátkeresô- és nemtaláló ember a Földön, és az összplanetáris evolúciós szint egy-pár fokkal magasabb lenne a mostaninál.

Ha a Néptömegeket képzô egyének kiteljesedettebbek lennének, és ha még mindig nem a jelenlegi kollektív-, érzéki tudat dominálná az emberiség cselekedeteinek nagyrészét, akkor sokkal jobban megtudnánk választani a vezetôinket is - sôt nem is lenne szükség annyi vezetôre, vagy egyáltalán vezetôkre, esetleg több kisebb helyi, és egy globális tanácsra - és közöttük legalább egy pár világbölcsességben- és tudatban kiteljesedettre is, akik nem egy-két évtizednyi vagy évszázadnyi, hanem végtelenségi perspektívákban látják, tudják és segíthetik az emberiség földi-világegytemes evolúciójat - bíztonságteljes elôrehaladását.

Most megérett az idô arra, hogy kilépjünk a hit- és a miszticizmus korszakából, valamint az eddigi lesûrített szellemi tanok lemásolási-majmolási és túlfûtött imádásteli módozatairól. Eljött az ideje annak, hogy a jelenlegi planetáris, és ezen belûl a humánszellemi-töltéstartalom jelenlegi evolúált állapotában kreatívan újra- és újramegszerezni egy új, a hagyományosnál sokkal kiteljesedettebb világegyetemes igazságokat tartalmazó vezérszellemtant, tanokat - VilágBölcsesséTanokat. Ezeket ellenben csak egyénileg kiteljesedett egyének tudják megtenni. Ez a potenciális - határoknélküli - képesség pedig minden emberben megvan, csak aktiválnia kell magában ezeket az alvó dimenziókat. Ehhez viszont ismernie kell a világegyetem és sajátmaga közösevolúciós törvényeit és egyéni lehetôségeit.

Továbbá, az emberiség kultúrtörténelmi emlékeit számon kell tartani, meglehet emlékezni róluk és fellehet eleveníteni azokat annak nagyjaival, kiemelkedô személyiségeivel az élén, és hasonlóan kell ápolni a kultúrális hagyományokat is (de hogy?...). De ideje lenne már felébredni ebbôl a globálisan túlzásbavitt nosztalgikus-romantikus kultúrális-szellemi blokálódásból is és megkeresni, felismerni, értékelni és érvényrejuttatni a jelen-korszakunk Új Szellemóriásait, azokat az ÚjKultúr-Embereket, akik a planetáris-világegyetemes evolúciós folyamatok következtében ma már sokkal teljesebb és fejlôdési szintünkhöz alkalmasabb földi-világegyetemi folytonosságbiztosító vezérszellem-tanokat tudnak a világmindenséggel való harmonizálódásuk és integrálódásuk teljességi színtjeinek függvényei következtében elôteremteni, külömbözô tudatszíntekhez alkalmazva közzétenni és az embert segíteni azzal, hogy az Ôneki legjobban illô módozatokban sajátmaga is megvalósíthassa mindezt.
Ezeket a kiteljesedett bölcseket, tudósokat mellôzik ellenben egyelôre a földi kultúrális-civilizálódási hálózat hatalombírtokló vezetôi. Legtöbbjük tudattalanságból, mások ösztönszerû megszokottságból és egyéni érdekekbôl (ezutóbbi funkciómegtartási és anyagi megfontolásokból, stb.).
De van egy sokkal szélesebb-mezô-okozatú oldala is az egésznek, melyrôl most elôlegezve csak annyit, hogy a teljesplanetáris fejlôdés és ezen belûl az emberi és annak továbbkultúralizálódási irányai folytonosan szoros kapcsolatban voltak és vannak a makrouniverzális rendszerekkel is, melyeken belûl a fentemlített földi érdekmegnyívánulásokhoz hasonló, de makrokozmikus mezôkiterjedésû jelenségek éppúgy mindig léteztek és léteznek, melyek bekebelezetten sodorták és sodorják alakulásukban magukkal az önállóságra még nemképes, errôl semmit sem sejtô kisebbeket, gyengébbeket, a kevesebb egyetemes-tudattal és a világmindenség evolúciójába való leredukánt tudatos-beleszólási erôvel rendelkezôket... (mint pld. minket földieket...).

A szellemi evolúciót fékezni akaró, anyagi-, érzéki-, érzelmi világközpontúságú belesodrásba törekvô és az egyetemes-törvényektôl eltávolodó/lító különféle dimenziós minôségû-, összetételû és létû rendszerek (vagy akár különbözô világegyetemi élet- és/vagy civilzációs formák) egyrésze pontosan a föntemlített jelenlegi planetáris létállapot megtartását támogatják - a világegyetemes tudatszínt hiányban való szenvedésük okából (!)
Azonban a szellemében-kiteljesedett egyén, - az Új KultúrEmber - vagy ezen egyének alkotta társadalom mind tudatában lehet mindezeknek és még sok-sok-más hasonló dolognak és kitud harmonikusan lépni az összes földi-világegyetemi alárendeltségû - egyetemes evolúció gátló - kötôdések és befolyások alól, anélkûl hogy valakit/valamit megsértene valamilyen formában ezzel.
Egységbeharmonizálódva és integrálódva a külömbözô tudat, szellemi-kultúrális vagy intelligencia tartalmú- és színtû többdimenziós világegyetemmmel - itt és most itt a Földön - minden fejlôdési/tudatszinten harmóniában élhet, együtmûködhet és tevékenykedhet az Emberiség, megtartva egyéni-egyetemes Identitásegységét - melynek ôsforrása, mint mindennek a VilágEgyetemes Ôstudat, az Abszolút Tudat, (Isten, stb), a végteleségi evolúciós folytonosság tudata és annak harmónikusan kiegyensúlyozott erô- és energiamezôterében felhalmozott böcsesség, tudás és intelligenciatöltés.
Ezt a kiteljesedési állapotot kellene általánosan megteremtsük itt a Földön - magunkban. És akkor majd tudatában lehetünk mindannyian a humanoid fajcsaládfánkhoz tartozó kozmikus-emberi kultúrtörténetünknek is, mely tartalmazza inkl. a nálunknál szellemileg vagy/és technológiailag gyorsabban evolúált testvéreink 'mérnöki' emberikivitelezésünket és fejlôdésünket, valamint másfajta sorsunkba való beavatkozásainak és/vagy létünk követéseinek a gazdag történelmét is... És ezen belûl minden egyén meggyôzôdhetne az Ô saját kozmikus-szellemi- és kultúrtöténelmérôl, és igazi mivoltáról, alapfeltételeként a további egyéni-közösségi kiteljesedésének.

Ma, beléptünk abba a kozmikus korszakba, mikor már a még domináló világegyetemi antropocentricitás emberbutító és földi-egyetemes rabszolgaságbasodró elvei nem fognak már sokáig mûködni, és mindazok a világegyetemi igazságok, melyek ezidáig és a jelenben is az emberiség nagytöbbségének a 'science-fiction' tématerültébe számítottak és számítanak, holnap tények lesznek, és/vagy tudományosan alátámasztott igazságként fognak meggyôzôdésszerûen köztudatosodni - végre - itt a Földön is(!). Erre az új kozmikus felfedezésre az emberiségnek azonban fel kell alaposan készûlnie, mert felmérhetetlen változásokat fog okozni ellenben a planetáris életvitelben. 'A fejére állhat Minden'... Ezért a planetáris vezérkarok illetékesei a Néptömegek tudtára kellene adják végre az idetartozó ú.n. 7-pecsétes titkokat, és segíteni az embert, hogy felvilágosítsa magát az újkorszak mivoltával kapcsolatban és készüljön fel harmonikusan kezelni annak ma még az emberiség nagy része számára nem tudatosítható, és nemelôrelátható, a megszokottól teljesen eltérô jellegû jelenségeit.

A fentemlített és még sok más evolúciós-blokálódási állapotból ellenben felemelkedhet az emberiség ha alkalmazza fejlôdési rendszereibe a fentemlített újszellemdimenziót, az azt képviselô tanaival együtt. (Teljességtan, VilágEgyetemességtan, VilágMindenségtan). Ehhez viszont (mint említettem) ebben a szellemiségben és tudományban kiteljesedett tudósegyénekre van szükség, hogy segítsék eme evolúciós folyamatot...
Ebben a planetáris teljességi-renaissance folyamatban segíhet a Wold University potenciális szellemiségével, tanaival, kultúrális-, oktatási és tudományos rendszerének a minden fejlôdési színteken való megfelelô alkalmazásával, a jelenlegi rendszerét kifejlesztett és azzal integráltan anozosúlt tudós-, oktatókarával és a jövôbeli harmonizálódni akaró belsô és külsô munkatársaival.


A WorldUniversity... vezértanaival - világbölcsességtanaival - kapcsolatban talán érdemes megemlíteni végezetûl itt azt a tényt, hogy azoknak fô forrása nem a földi hagymányos szellemtanok, bölcsességtanok vagy tudományok, hanem azok a teljesvilágegyetemi szellemiséget többdimenziósan tartalmazó és egyesítô végtelenségi tudattartalomdimenziók egységmezejébôl fakadnak, integrálva a földi kultúrális-, tudományos hagyományokat. Így a WorldUniversity (WU) vezértanai, nemcsak a Földön, és nemcsak a WU telluszi totálkultúrális központjának bölcsességtanaiként, hanam a Világegyetem jelenlegi legkiteljesedettebb ("legmasabb színtû") vezértanaiként, Mindenségtanaiként számíthatók, melyek különbözô mértékû részteljességükben megtalálhatók ugyan az összes planetáris szellemtanokban, melyek úgyszintén mind külön-külön, mind összességükben integrált részteljességi helyet kapnak/kaphatnak benne.
A WorldUniversity... vezértanainak a megteremtôi, és ônekik teljeshumán tartalma egy-és-az a WorldUniversity-vezértanok tartalmával és fordítva - melyek multidimenzionálisan hologramikus egységükben világegyetemileg integráltan 'akreditálódottak' a legmagasabbszíntû földi-világegyetemi szellemi-. bölcsességi-. teremtô- és kultúrevolúciós dimenziók Egységmezejének vezérszellemdimenziói 'EgységTanácsa' által - egy 'akreditálási' folyamat, mely lényegében egy földi-egyetemes összharmonizálódási folyamat, és mely beindult már - a jelenleg még domináló, elavúltan konvencionális és stagnáló rendszerállapotok közepette a Telluszon (is) - egy humánkiteljesedési renaissance folyamat kezdet, mely a fokozatos planetáris-világegyetemes tudatszíntharmonizálódás- és kiteljesedés függvényeiben globalizálódni, és globálisan világegyetemesedni fog a közeljövôben - mindenki-minden hasznára.

Megjegyzés! Ha a fentirottak az egyes hagyományos-gondolkodású embertársaink számára esetleges megértési nehézségeket okoznának, vagy ellenszenvet és más negatív gondolatokat és érzelmeket váltanának ki, szívesen állunk rendelkezésükre eme problémák további kezelésében és megoldásában a WorldUniversity keretében. De tudnunik kell az eme esetleges helyzetben lévô emmbrtársainknak azt is, hogy Ma még (sajnos) kevés lehetôsége van az emberiség zömének arra, hogy lehetôsége legyen tapasztalni az emberi természet és képességek potenciális mivoltának kihasználásából létrejöhetô, és konkrétan megvalósítható - akár fényévnyi-külömbségû - ember-ember közti szellemi és különösen tudatfeljlettségi szinteket... Ez azonban nem függ prioritáltan össze pld. a társadalmi funkciókkal, vagy a hagyományos szellemben való iskolázási színtekkel, avagy a különbözô planetárisan megkövesedett (és külömbözô társadalmi rendszerekben külömbözô mértékben prioritált) erkölcsi-, etikai, sociális, avagy tudományos-, filozófiai értékrendekkel, stb... Így lehet hogy nehezebben tudja elfogadni és felfogni is a fentirottakat egy - a mai konvencionálisan hagyományos szellemiségben megvalósult egyetemi professzor, egy nemzeti-társadalmi, avagy világszervezeti hatóság vezetô, mint pld. egy kevésbbé iskolázott, de egyetemes-szellemiségében fejlett egyén, avagy kultúrális-etnikai csoport, stb. Az emberiség nagyrésze már nagyonrég elhagyta, nemtartotta felszínen és nem fejlesztette tovább igazemberi mivoltának kozmikus-egyetemes tudatát, és egyáltalánnem igazemberi, humánteljességi lényegét, identitását. Ez az identitás a legautentikusabb a korai gyerekállapotban. De a gyerekeiket felnevelô szülôk, tanítók és társadalmi nevelési-fejlesztési rendszerek, ahelyett hogy Ôket, - sajátgyerekeiket - segítenék megtartani, tudatosítani és a földi megvalósítások eredményeit harmónikusan integrálva továbbfejleszteni az Újszülöttek Humánteljességi Identitásait, hát pontosan az ellenkezôjét teszik. Miért? - mert mások is így teszik, ez van, ezek a megadott lehetôségek, ezt diktálják, vagy tesszük azt ösztönszerûen, vagy egocentrikusságból, szélesebb világnézet és tudathiányból, stb. - annak ellenére hogy a földi szülôk többsége mindent megtesz vagy megszeretne tenni gyermeke "légy Ember fiam" töltetû megvalósulásáért (!?)
Nehéz így egyelôre az emberiség jórészének a jelenlegi, manipuláltan sablonizált konvencionális fejlesztési rendszerekben tapasztalni azt, hogy az egyéni kiteljesedésre tudatosan irányított kultúrális-szellemi (felgyorsított) evolúció egy többszázadnyi vagy/és többévezrednyi egyéni- és közösségi-tudatszint-külömbségekhez vezethet, aránylag rövid idô alatt, ami jólmegválasztott külön-külön egyénre vagy etnikai-,- kultúrális (stb) csoportokra alkalmazott módszerekkel könnyen megvalósítható mindannyiunk számára - ha azt akarjuk (!).

És végezetûl, a további esetleges félreértések elkerûlése szándékából szükséges még azt is tudnia az olvasónak, hogy a fentirottak csak egy parányi tartalmi töltetei a *WorldUniversity*-nek, melyeknek igazságtartalmáról ma már sokan megvannak - ha részlegesen is - gyôzôdve itt Földön, csak éppen a jelenlegi Humánteljesség hiánytudatból fakadó változtatási bölcsesség, akaraterô és bátorság hiányzik az ezirányban való cselekedetteli elôrelépésükhöz. De akik nem tartoznának eme kategoriába, ahelyett hogy azt mondanám, hogy elôbb-utóbb Ôk - a legszkeptikusabb olvasók is - megfognak gyôzôdni, az illetékeseknek inkább a fenti szövegtartalomnak a neutrális kezelését ajánlom, elsôsórban az olvasó szellemi-fejlôdésének befolyásolásmentessége, valamint annak a sajátmaga által való blokálásának az elkerülése szándékával - nyítvahagyva ugyanakkor a sajátmaga potenciális elôrelépésében bármikor bekövetkezhetô lehetôségét.

Fodor Béla Adalbert, (PhD in T.C.Sc)
Lund, 2003 szeptember 7
Kiegészítés:2005 május 9, 2013 május 5
(ABF_T_WUNI'SON)


>> Fel>>
<< Vissza<<

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".


Copyright © 1994/95 - 2021 © C.T.D / F.T.K_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.