<< U.T.C_T_WUTK © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@ @@@@@DEN NYA TIDSÅLDERNS NYA KULTUR-MÄNNISKA...
DEL II
.

Varje Kultur/Civilisation är ett resultat av en långvarig utvecklingsprocess genom vilken den i en viss mån har lyckats bryta sig ur den universella tröga evolutionens lopp och strävar efter att ta sin existens, sitt öde, sin utveckling, sin framtid och sitt förverkligande i sin egen hand.
I den här utvecklingsprocessen behöver varje kultur/civilisation skaffa sig ett framtidsförsäkrande helhetsutvecklingssystem, baserat på en universellt framåtskridande och försäkrande ledarvisdom, som hjälper kulturen/civilisationen att klara sig själv även i de mest förändrings- och förvirringsfulla eller kaotiska perioderna under sin utvecklings- och förverkligandeprocess.

Vi människor här på Jorden – som ser oss som vår planets medvetande och mental-, intelligens mässigt mest utvecklade väsen - befinner oss idag i den mest förändringsfulla perioden av vår planetära kultur- och civilisationsutvecklingsprocess.
Vi är alla mer eller mindre medvetna om och kan erfara den mångfaldiga förändringsprocessen som sker idag både i lokal och global utsträckning - en ny förändrings- och utvecklingsperiod i tröskeln av en ny tidsålder, inom vilken det ställs större och större krav både på individer och grupper, på samhällen samt på hela mänskligheten för att på ett långperspektiviskt framåtskridande sätt kunna förstå, förklara, bearbeta och hantera den här mångfaldiga förändringsprocessen - inklusive de med till dess tillhörande informationsteknologiska samt naturlagsdrivna karaktär, med alla dessas åstadkommande resultat, och alla de framtidsutmaningar allt det här innebär - för att mänskligheten skall kunna hitta, välja, följa och klara sig på den mest passande framåtskridande försäkrande vidareutvecklingsvägen.

Men, kan vi vara säkra på att vi kan klara de här världsutmaningarna när planetens liv även nu är fyllt av massor av andra olösta – även långvarigt pågående - problem och inte heller har vi den långperspektiviska insikten om den framtidsproblems- komplexiteten som den pågående planetära förändringsprocessen kan orsaka? Och har vi mänskligheten i nuläge den nödvändiga visdomskulturen, eller en planetär ledarvisdomslära för att på ett långkontinuerligt perspektiv kunna hantera i den här kontinuerliga förändringsprocessen förekommande problemkomplexiteten med framåtskridande utvecklingsresultat?

• Det är lätt att konstatera att trots en bra del av mänsklighetens starka strävande till en både lokalt och globalt samharmoniserad utvecklingscivilisation är Jordklotet idag genomsyrat av ett starkt mångdimensionellt spänningsfält, fyllt även med massor av människoindivid- och samhällsutvecklingsnedbrytande innehåll. Ett human-utvecklingsnedbrytande spänningstillstånd – genomsyrat av ett förvirringstillstånd - vilket vi själva människor istället att lösa det(!) dagligen fortfarande förstärker genom att fylla det med nya och nya problemsinnehåll via våra både individuella och kollektiva, lokala och globala hithörande problemskapande handlingar, i både det privata och i samhällslivets alla områden. Och det här gäller för människor i Sverige och för hela det svenska samhället också.

Här kan alla de konkreta problem vi människor har idag både lokalt och globalt uppräknas - i spetsen med det förvirringstillstånd där den största delen av mänskligheten befinner sig i – många av oss kanske helt utan att vara medvetna om det!

• Varför förvirring? Bland annat därför att människan och människosamhällen under sin avståndstagande process från naturens, kosmos, universums lagar, under många år – men först och främst under de sista århundradena - på ett rationellt-, intellektuellt spekulativt och manipulativt tillämpat sätt har skapat på sina egna olika intressen baserade levnads- och samhällsutvecklingsregler och lagar. Fakta som gör att människors och människosamhällets inre-yttre systemsdimentioner inte längre kan hitta hem i det naturliga, universella multidimentionella Världsalltssystemet som tillhör och står till grunden till (hennes) människans ursprunliga beskaffenhet. Och dagens människas situation blir ännu värre på grund av att – på grund av brist på kunskap om de ovan nämnda, samt av olika kortsiktiga intressen - hon är helt och hållet vilseledd av sin samhälleliga omvärld på livets olika områden. Hon drivs efter schabloniserade livs-, och världsuppfattnings samt utbildnings- och utvecklingsmönster, mm., och hon är dagligen manipulerad och utnyttjat på alla möjliga sätt – fakta som skapar en ännu mer förvirring och kaos i hennes mångdimensionella (andliga, mentala, emotionella, fysiska) humanhelhetssystem.

Allt detta gör att det är för svårt för dagens människa att hitta sig själv, hitta eller återskapa sin ursprungliga beskaffenhet, sin riktiga humana identitet, sitt riktiga hem, sitt inre-yttre samharmoniserat hemsystem, samt återställa sitt humanhelhetssystem och kunna ta sitt liv och sitt öde i sina egna händer, kunna bestämma över sin egen nu- och långtidsperspektiviska framtid och förverkligande - här och nu, redan i det nuvarande livet här på Jorden!

Och problemkomplexiteten ökar genom att dagens samhällssystemen inte har tillräcklig förmåga att tillräckligt kunna uppskatta, stödja och hantera den redan existerande mångfalden på ett människoindivid och plurikultur-fokuserat utvecklingssätt.

• Avvikelser från den konventionella, från den ’normala’ har ökat och kommer dag efter dag att öka. Vi är lika, säger vi, men vi är olika också, i vissa fall även med ljusår-skillnads-skapande egenskaper, vilket gör det ännu svårare att generalisera, konventionalisera, kollektivisera dagens människor - som det görs ännu för nuvarande även inom de med teknologist och demokratiskt framstående samhällssystemen, liksom även i Sverige.

• Varför är det så – enligt de ovan sagda? Och hur skulle vi egentligen kunna lösa de här problemen som utgör de tyngsta delarna av mänsklighetens problemkomplexitet? - som gör att dagens människor inte längre kan känna sig helt hemma någonstans på sin planet! Vilka andra orsaker (utöver de ovan påbörjade) kan finnas bakom det här? Vad är det som människor saknar?

• En av de viktigaste orsakarna bakom den ovan nämnda problemkomplexiteten, antar vi, ligger i (som jag redan börjat påpeka innan) att mänskligheten saknar en tidsenlig global /planetär-universell helhetsutvecklingsfilosofi/lära, som ledarvisdom inom ett nytt helhetsutvecklingssystem med potential att på ett neutralt förenat sätt kunna samharmonisera och integrera de alla andra traditionella systemen och att kunna stå för ledarvisdom för Människan, för Mänskligheten, för den jordiska kulturen och civilisationen på sin globala-, universella tid-rumlösa framåtskridande- och förverkligandeväg - en planetär ledarvisdomslära inom ett helhetsutvecklingssystem, vilket ömsesidigt skulle integreras med Jordens alla utvecklingssystem, utan att de skulle bryta med deras välfungerande lokalt, etniskt-, kulturellt och samhälleligt anknytna delhelhetssystem, innebärande mångfalden av kultur, identiteter, traditioner, livs- och världsuppfattningar/åskådningar, religioner, vetenskapliga inriktningar, samhällssystem, etc.

Som ett resultat av detta planetärt tillämpade helhetsutvecklingssystemet skulle människan kunna utvecklas och förstärkas – på ett naturligt sätt - i sin egen rätta/ursprungliga humanhelhetsidentitet, inom en planetärt samharmoniserad plurikultur-identitetsgemenskap, vilket automatiskt kommer att leda till ett totalt planetärt – kultur/civilisationsmäsigt - framåtskridande.

Varför det är så viktigt med det ovannämnda helhetsutvecklingssystemet – särskilt idag? – ska jag tillägga det följande:

För att Människan skall kunna klara den nya planetära utvecklingstidsålderns utmaningar måste hon/han förstärkas i sin Humanhelhet och göra ett plattformsteg framåt i sin humanhelhetsutvecklingi sin humanevolutionistiska process. För att kunna göra det måste människan utnyttja sina mångdimentionella inre och yttre resurser mycket mera, med alla dess gränslösa potential som de besitter, som man gjorde under vår sista tusen åriga kulturhistoria, av/ur vilka en bra del har gömts undan, hållits i hemlighet inför mänskligheten – av olika människoutnyttjande och civilisationsutvecklings- och inriktningsmässiga intressen på Jorden. (Jag vill inte gå in i detaljer här, men tänk gärna igenom allt det här…).

• För att förverkliga det ovan nämnda måste människan utöka sitt visdomsfällt, sin kunskap och medvetenhet om sig själv, om livet, om kulturen, om världen, om den multidimensionella universum och om hennes förverkligandesyfte/mening här på Jorden. Och framförallt förståelsen av dessa i ett mycket, mycket mera utökat globalt-, universellt helhetssammanhang med lokala anknytningar, som man i allmänhet har möjlighet att förverkliga idag i de konventionella dominerande utvecklingssystemen – där det svenska också kan nämnas som bland dem världsledande.

• Den jordiska Människan har i allmänhet mycket begränsad erfarenhetsbaserad vetskap om sina inre resurser och om möjligheterna att utveckla, samharmonisera och använda dem inom ett utökat (själv)helhetsutvecklingssystem, - för att kunna klara sig bättre i livet, i samhället, i kosmos, i universum. Denna är en enormt stor brist som till största delen är orsaken för dem flesta mänskliga och samhällsproblem som vi har idag, och avgör det individuella och samhälleliga både lokala och globala framåtskridandet i sin helhet. (Varför det är så, m.m, kan man läsa på flera ställen och på flera språk på UTKC & Världs Universitets hemsida, http://www.worlduniversitycenter.net).

Det är ett starkt samband även mellan det valda och följda andliga-, mentala-, intellektuella eller filosofiska och hela den kulturella utvecklingsvägen och människors välbefinnande, hälsa och kreativitet, m.m, både på det individuella och kollektiva och på de lokala och globala-, universella planerna. Så har de ovannämnda bristerna att göra med det dag för dag försämrande välbefinnandet- och hälsotillståndet (!) samt det framför en totalt kollaps fara befinnande (konventionella) utbildnings- och utvecklingssystemet och inte minst hela samhällsystemet - i Sverige också.

* * *

• För att få lite insyn i de här bristerna - med lokal anknytning - i ett bredare orsakssammanhang kan vi ta ett exempel angående det ’mångfaldiga’ utbildningssystemet vi har i Sverige, med honnörsordet i spetsen som livslångt lärande... Och kan vi snart ställa frågan; - var någonstans, i vilken konventionell statlig eller privat läroanstalt i Sverige kan man egentligen få utvecklas och förverkligas i sin riktiga humanhelhet – även under en livslång lärandeprocess? Har någon av grund, gymnasie- och högskolestuderande eller de utexaminerade människorna med olika yrkesutbildningar och banor, eller någon person inom den svenska forskarkåren, eller någon av landets framstående politiker eller den svenska allmänheten gått någon humanhelhetsutvecklingskurs, linje, eller utbildning – i Sverige?
Ja…, eventuellt delvis på icke-konventionella och icke-ackrediterade privata läroanstalter…
Hur vågar då de i samhällets olika framtidsutvecklingsledande funktioner placerade tjänstemän, ledarindivider - och grupper – uppväxta och utbildade i detta konventionella svenska systemet - ta på sig sådana ansvarsfulla uppdrag? – då det gäller människo-individens- och samhällets öde och framtid(!), utan att ha och behärska en väl mognad framtidsutvecklings- eller helhetssyn i ett kosmiskt/universellt framtidsförsäkrande helhetsperspektiv?!
Men vem har det? - kan man snart fråga.
Denna fråga belyser ett annat stort problem inom människans nuvarande problemkomplexitet. Nämligen att den nuvarande andliga, mentala, intellektuella nivån är så starkt schabloniserad och dekosmiserad att temat lätt hamnar på skojens, sagans, religionernas,  mythologihistoriens eller i science-fictionens områden. Människor som tänker och handlar på detta sätt har i så hög grad instängt sig i den fysiskt/materiella tredimensionella sannings- och medvetandevärlden, och på grund av detta de har blivit otroligt skeptiska mot sina egna ursprungliga humana multidimensionella beskaffenhet och identitet – ett allmänt dominerande förvirringstillstånd, vilken också har att göra med människans hälsa och kreativitet.
Men detta är helt förståeligt i en schabloniserad värld, där människor inte heller har möjlighet att erfara större andliga och mentala skillnader mellan dem – likt planetens historiska andligt- filosofiska jättar gjorde. Så istället för att utvecklas som våra historiska, även idag högt uppskattade andliga förebilder eller idoler, stannar majoriteten av mänskligheten kvar i dyrkans, i mystikens, i de olika religionernas eller sekternas fångenskap, utan att ana och sträva efter att han/hon kan vara så som de  dyrkar, idoliserar eller Gudomliggör, om man öppnar sina sovande kosmiska/universella dimensioner, samharmoniseras med dem – och helhetsutvecklas här och nu, i detta livet(!) redan, och inte låter sin existentiella framtid vila på ödets eller på idealiserade fantasifulla efterdödsförhoppningar, utan att redan i detta livet vara erfarenhetsbaserat säkra på sin långexistensinriktade framtid och förverkligandeprocess. Men visdomen och/eller kunskaperna för att förvekliga allt det här är ännu mycket bristande i de nuvarande konventionella utvecklingssystemen, inklusive i utbildnings- och utvecklingssystemet – världen över, inkl. i Sverige.

• Angående hur och varför vi människor åstadkommer och skapar våra problemkomplexitet att växa/öka vore kanske nyttigt att fortsätta här även med ett annat aktuellt exempel inom samma temaområde, t ex. vad åstadkommer vi egentligen till våra barn – tack vara det nuvarande konventionella utvecklings-, utbildningssystemet vi har idag?

Ja, i stället för att sträva efter att hjälpa barnen behålla och vidareutveckla sina multidimensionella förnimmelseförmågor och därifrån härstammande sanningsvärld, ’inskolar’ vi – obligatoriskt - de stegvis i den begränsande tredimensionella fysikt/materiellt inriktade tanke-, intellektuella och sanningsvärlden - en process vilken förstärks år efter år tack vare det nuvarande utvecklings-, utbildningssystemet som inte är inriktat till människans multidimensionella humanhelhetsutveckling.

Som resultat skapas ett (delvist medvetet) förvirrings- och kaostillstånd hos barn och ungdomar, vilket uppstår pga de inre och yttre sanningsvärldarnas samharmoniseringsbrist. De skulle behöva behålla den medfödda utökade multidimensionella kunskaps- och sanningsinhemtande och åskådande förmågan, och behålla och utöka de hithörande erfarenheterna även under deras tonåriga och vuxna tider. Däremot är deras parafysiska dimensioner konsekvent nedskärda av det konventionella utvecklingssystemets föråldrade utvecklingssyn, teorier och metoder – i spetsen med den hit hörande (seriösa) vetenskapen... Så försvinner en stor del av tidiga barndomens även medvetna erfarenheter, en resurs som skulle vara ledande i deras ungdoms och vuxen vidareutvecklingsprocess...

Och vad är ännu mera vilseledande och förvirringsskapande, särskilt för skolbarnen, elever är att tack vare dagens utökade informations- och kommunikationsmöjligheter kan de världen över få kunskap om deras metafysiska sanningsvärldars globalt förekommande existens, samt information om av i skolböckerna ännu kvarstående föråldrade, men betygsgrundande(!) teoriernas ogiltighet, samt om i de ämnesområdena i fallet utvecklade nya teorierna, metoderna och forskningsresultat, mm. Däremot går det inte att få godkänt betyg i de här områdena eftersom att de inte finns med i skolböckerna och i läroplanen… Och vi är förvånade över dagens ungdomars ökande problemkrets…

• Problemområdets orsaksfällt intensifieras med de olösta mångfaldiga integrationsproblem som t ex det multietnokulturella Sverige har idag också. Ur detta olösta problemet härstammar exempelvist en av de framstående långvariga förvirringsframkallande orsakerna som gäller människors etniska-, kulturella identitets- och integritetskränkning, och deras reducerade möjlighet inom den rätta identitetsutvecklingen.

Ja…, och man skulle kunna fortsätta med många andra samhällsutvecklingsrelaterade djupt inrotade mångfaldiga förvirringsskapande/framkallande faktorer och orsaker, som t ex droger, narkotika förbrukning, våld, terrorism, m.m., samt de olika typer av utanförskap som gäller både människoindivider och grupper med ömsesidigt bristande kunskap, visdom, handlingskraft och möjligheter för att kunna hantera situationen både av de i fallet och av den kollektiviserade och/eller schabloniserade samhällssystem tillhörande (konventionaliserade) majoriteten.

• Sammanfattningsvisst vad gäller det ovan skrivna är de följande bristerna de främsta orsakerna till människans långvariga - särkilt idag, dag efter dag intensifierande - problemkomplexitet: brist på universell medvetenhet, visdom, kunskap om hennes mångdimensionella humanbeskaffenhet, samt hennes bristande självutvecklingsmöjlighet att hitta, öppna , aktivera dvs återskapa sin riktiga/ursprungliga universella-humana identitet och multidimensionellt kunna helhetsharmoniseras med sig själv och ömsesidigt integreras med världen; med samhället, med naturen, med kosmos, med världsalltet – både individuellt och i en större-, mindre samhällsgemenskap (!) – men inte minst att det saknar det ovan nämnda planetärt-universellt samharmoniserade helhetsutvecklingssystemet.

Om man skulle kunna göra det här, skulle man sällan vara sjuk, och man skulle själv kunna bl a förebygga och återskapa sin helhetshälsa, dvs vi skulle i största del kunna hela oss själva – utan några kostnader och kötider och förgiftande medicineringar, mm. (Tänk, om det vore så…).

* * *

• All den här problematiken kan inte lösas bara av de nuvarande ledande konventionella samhälls- och världsledande systemen(!), tack vare det ännu dominerande antropocentriska, den föråldrade evolutionistiska, den lineärt/rationellt förnuftiga, andligt/mentalt inskränkta dekosmiserade livs-, kultur- och världsuppfattningsinriktning med fysiskt, materiellt, ekonomiskt och tekniskt framgångsfokuserade prioriteringar, med ödeläggandet av människans gränslösa humanhelhetsutvecklingspotencial som hon besitter på grund av hennes ursprungliga kosmiska/universella beskaffenhet.

Allt det här kan inte lösas med de nuvarande politiska, ekonomiska kulturella-, educationella och vetenskapliga verktyg och metoder heller.

Den planetära helhetsframåtskridandet kräver ett helt nytt utvecklingssystem, i det ovan nämnda sammanhanget förstått, menat och tillämpat HelhetsUtvecklingsSystem, bättre sagt ett TotalUtvecklingsSystem – med hithörande läror om Humanhelhetsutveckling- och Harmonisering samt Integration och Kreativitetsutveckling, mm.

 * * *

För att utöka förtåelsen av de ovan sagda i ett ännu brädare sammanhang ska jag fortsätta med några saker här, om vilka är det värt att få upplysning och vetskap samt vara medvetna om idag:

• Vår Jorden, Terra eller Tellus kallade planet, tillsammans med alla sina invånare närmar sig nu till slutförandet av en ny evolutionistisk fas - en kosmisk-universell utvecklingsfas som leder till en annan nivåplattform, verklighet om vilken det är hög tid att även vi jordbor ska vara starkt medvetna om ! Och att den här evolutionistiska förändringsprocessen är en universell helhets-samharmoniserings- och integreringsprocess, vilken kommer att manifesteras ännu mer intensivt och mera mångfaldigt än man kan konstatera och erfara med globala utsträckningar idag (!).

Men sett i ett gränslöst-bredd sammanhang - allt det här är en universellt naturlig förändringsprocess, i vårt fall med planetärt lokaliserade manifestationsanknytningar också, vilken vi inte skall föreställa oss som ett katastrofkvalificerat fenomenologiskt skeende. Därför är det ännu högre tid att inte skylla på någon för allt det här eller vänta av högre makter att de med framgång skall hjälpa oss igenom den här förändringsprocessen. Och vi ska inte låta den i ödets händer, utan det är säkrast om i första hand vi människor, som, genom att förstå oss själva, våra liv och världsalltet i ett universellt-utökat multidimensionellt orsakssammanhang lär oss ta vår planetär-, och kosmisk-universella framtid i våra egna händer och förbereder vi oss att genom detta kunna stå ut även inför ännu okända och oförutsägbara flera andra typer av även mycket förvånande och svårt förståliga och hanterbara fenomenologiska händelser som kommer att manifestera sig i den närmaste framtiden - och inte bara på de mångfaldiga fysiska, utan på de - för de flesta av oss för närvarande ännu kanske ouppfattbara och oförståeliga – av subtila natur…

Här är det viktigt att påpeka, som jag delvis gjorde ovan, att nu inte tänka på någon apokalyptisk planetär nedgång! Nej, Jorden kommer än så länge att hålla ut ett bra tag till – särskilt om vi  sköter den på ett universellt harmoniserat miljöfrämjande sätt, och där vi kan vidareutvecklas till de nästkommande mer och mer universellt-harmoniserade självständiga kultur- och civilisationsutvecklingsnivåerna… Men för detta måste vi förbereda oss för dem mångfaldiga förändringarna som kommer att ske på/med Jorden i dess evolutionistiska process, i/med vilken måste vi också på ett samharmoniserat sätt kunna hålla takten i vår individuella, samhälleliga och globala kultur- och civilisations-förändrings- och vidareutvecklingsprocess.

• Men för att i en djupare mening kunna förstå och förverkliga allt det här måste vi människor på Jorden även vara medvetna om att i ett kosmiskt-universellt eller multi[uni]versellt sammanhang spelar en kulturs/civilisations nedgång eller plötsliga (i vissa fall även idag gåtfulla) försvinnande från Jordens kulturgeografiska karta inte så stor katastrofal roll – verklighet som vi delvis fick utforska och samla kunskap om inom vår högkulturhistoria. Och det är likadant med den eventuella totala planetära civilisationens nedgång, eller även själva planetens försvinnande också. Varför? Därför att det mångdimensionella Universum, eller kanske bättre sagt för Multi’versum, eller för VärldsAlltet är det viktigt med det totala evolutionistiska framåtskridandet, därinom alla manifestationsformer, exinstensformer, skapelseformer, och/eller livsformer kontinuerligt deltar, medverkar och evoluerar på något sätt, oberoende av deras form och/eller medvetande tillstånd och utvecklingsnivå.

Men de som orkar hålla sina självständiga utvecklingsbanor inom den totalevolutionistiska förändringstakten med en kontinuerlig målmedvetenhet är dem som har förvärvat tillräckliga erfarenheter om universum, och i sin egen utveckling strävar till att förverkliga en samharmoniserad och förenad mikro-makro-universeumshelhet inom sig själva. Och det är också dem som kan hålla ut längst i den formmanifesterade existenskontinuiteten och vara ’prioriterade’ inom den universella evolutionistiska processen. Hur prioriterade? Ja, precis genom att tack vare deras helhetsutvecklingsnivå kan prioritera sig själva både vad gäller deras formexistentiella framtid och/eller ledarkultur- och/eller civilisationsmässigt förstärkt status i Världsalltet.

• Slutsatsen är här alltså att om en civilisation även skall få särskilt prioriterad hjälp under sina utvecklingsperioder, beror detta i första hand på deras egna evolutionistiska totalinnehåll, utvecklingsnivå- och potential… Här skall man inte vara säker på att de svagt utvecklade civilisationerna förtjänar mest av den här hjälpen… Varför? Det är icke bara universums olika existens gestalter, och/eller civilisationer som ska ha den ständiga nyttan av Världsalltet/TotalUniverseum, utan även Universum/Världsalltet av de - dvs inte bara delarna och/eller delhelheterna utan helheten också… Och dem som strävar att evoluera sig till helhet, det är dem som har prioriterad existenciell kontinuitet och ledarstatus i det multidimensionella Världsalltet. Det är dom som befinner sig på det riktiga självförverkligandets vägar, och icke de som långvarigt stagnerar i sin utveckling.
Liksom Världsalltet har sin existenstid, så har alla dess mindre enheter sina naturligt medgivna evolutionistiska perioder, dvs helhetsutvecklingsperioder- och nivåplattformer.
Om en civilisation blockeras och/eller stagnerar på sin utveckling, oberoende om medvetet eller omedvetet, påverkad eller ej på icke naturlig sätt, då tenderar den att bli som en egen självutlösbar bomb, och åstadkommer sin egen utplåning förr eller senare, även om den flera gånger fått prioriterad hjälp och varningar av de högre utvecklade, högre evoluerade – som fallet var och fortfarande är i människans fall på Jorden…

• Men (!) däremot måste man också vara medveten om att i ett absolut evolutionistiskt sammanhang det kvittar, dvs det blir ingen katastrof i Världsalltet för en civilisations evolutionistiska stagnering, återfall eller även försvinnande/upplösning heller. I sådana fall har i den universella tröga evolutionistiska pulsprocessen alla existenser möjligheten att börja om  igen och igen, någon gång, någonstans, även i tätare fysisk-manifesterade utvecklingsformer.

• Det är också värt att veta att existenser, väsen, livsarter med lägre medvetande- eller evolutionistiska nivåer inte heller märker större skillnader mellan existenstillstånden som att vara eller icke vara – om vi uttrycker oss efter den nuvarande mänskliga allmänhetens uppfattning, osv.
Medvetandemässigt eller evolutionistiskt högre utvecklade väsen, kulturer/civilisationer har också alltid den möjligheten att börja om igen, och igen, med mer och mer fullständiga erfarenheter. Men på grund av dom samlade universella visdoms, kunskaps och erfarenhetsbankerna som dem äger är det lättare för dom att styra sina evolutionistiska och förverkligande vägar, även i evighetsperspektiv.

Dem som lyckas totalsamharmoniseras- och integreras med Världsalltet och förena deras intressen med Det, det är dem som kan ta och få ledarkultur/ledarcivilisation rollen i den totalevolutionistiska processen i Världsalltet.

Världsalltet har tid för oss alla och desamma har vi alla existenser tid på oss att utvecklas, att evolueras – även i flera återkommande utvecklingsfaser. Några tusen eller miljoner år i jordisk räkning - spelar inte så stor roll i Världsalltets helhetsexistetens, tid under vilken kulturer/civilisationer kan födas eller födas om igen. Och den här takten försnabbas kontinuerligt med Världsalltets evolutionistiska Helhetsutvecklingstakt…

Men hur går det till egentligen i vårt fall för att kunna lyckas försäkra den evolutionistiska kontinuitetsvägen? – lite mera om det;

Ju mera lokal-universell mångfald och mångfaldsnivåskala desto mera samlade erfarenheter och utvecklingsnivåer.
Så, som all existens, inkl. förkroppsligade väsen, som det är i människans fall också, har den självbestämmande rätten och möjligheten att välja sin egen utvecklings- eller evolutionistiska takt och system. Men detta kräver i vårt fall en kraftfull individuell, samhällelig och global-, universell kulturidentitet, fylld av hithörande tänkande, vetande, visdom och medvetenhet också. Den ständiga upplösnings, uthållnings, samharmoniserings och integreringskapaciteten är det som bestämmer det blockeringsfria indentitetsfokuserade evolutionistiska framåtskridandet. Detta kräver visdom om Helheten, Totaliteten, om det Multidimensionella Universum, Multi’verseum/Världsalltet och därinom om den också mångdimensionella Människan, dvs  den Multiuniversella Människan samt hennes hithörande förmåga av nyskapande.

• Om en människa, ett samhälle, en civilisation förlorar eller inte skaffat sig den M-universella visdomskraften för att i ett helhetssamharmoniserat sätt kunna hantera sin identitetsbeskaffenhet, sin valda utvecklingsväg, sin ständigt förnyade kulturtraditions-kontinuitetskraft, då är det Ödet som tar över och på grund av det förverkligade totala existensinnehållet - dvs ’som du har sått ska du skörda’ – ’bollas’ man hit och dit i VärldsAlltet… Därinom i vårt fall kan man lätt förstå att människoindividen, grupper, hela mänsklingheten, den jordiska kulturen och civilisationen samt även planeten Jorden (liksom ’en droppe i Oceanen’), är kontinuerligt utsatta till största delen till Ödets händer! – vilket kan innebära vilka som helst typer av ömsesidiga påverkningar av multidimensionell natur, även utan att vi människor här på Jorden ska veta om det, utan att märka det och utan att vara medvetna om det.

Därför är det än så länge så svårt för mänskligheten att hitta sin egen riktiga – självständiga – långperspektiviska (tid-rumlös perspektiviska) vidareutvecklingsväg…

Världsalltet behöver även högutvecklade ledarsjälar, eldsjälar, kulturer och civilisationer som medvetet bidrar till den totaluniversella evolutionen också. Såsom våra äldre kosmiska bröder har gjort så måste vi också ta vårt medvetenhetsfulla ansvar nu och bidra även till universums helhetsutveckling – vilken är lika med vår egen helhetsutveckling också. Detta kan förverkligas bara genom att vi utvecklas (!) i vår humanhelhet, och inte blockeras (!) och begränsas på vår multiuniversella utvecklingsprocess – så som är fallet idag! Därför att vi har haft tillräcklig tid på oss här på Jorden att utvecklas i vårt humanhelhet, men vi gjorde inte det… Vi har stängt in oss i våra sinnes-emotionella och materiella intressens drivna njutnings- och krigande samt i den utåtriktade och manipulerade samhällsutvecklingsvärlden. Vi har manipulerat vårt liv, kultur, samlevnads och sanningsvärld, dvs vår ursprungliga mänskliga beskaffenhet och i det inprogrammerade kosmiska-universella utvecklingssystemet också. Nu är det svårt att återskapa det… Men det går att göra det...

• Vi har också fått varningar ur Universeum, och hjälp för att övervinna våra utvecklings-blockerings-perioder, men vi har till största delen struntat i det! Varför…? Den jordiska civilisationen kommer kanske någon gång att ’dyrt betala’ för det!

Vi har under de sista utvecklingsperioderna fått tillräcklig inspiration och nya idéer särskilt för vårt teknologiska utveckling. De har till största del kommit till på den vår tids karakteristiska intellektuella väg. Men för oss människor för närvarande är det nästan omöjligt att både ’inifrån och utifrån’ få högre andliga-mentala idéer, på grund av vår bristande kapacitet att mottaga dem, fånga upp dem, förstå dem, hantera dem - tack vare våran låga human’helhets-utvecklingsnivå.

• Vi mänskligheten är stängda i vår tredimensionellt dominerande värld och har inte ännu nått den kosmiska universella backalaureat nivån. Vi är långt ifrån den kosmiska-universella nivåplattformen för att än så länge kunna integreras med Världsalltets helhetssamharmoniserade ledarkulturer/-civilisationer.

Utan att öppna våra högre-universella dimensioner kan vi inte samharmoniseras med de högre utvecklingsdimensionerna. Allt som finns ute finns och kan även medvetet aktiverat finnas inom oss och tvärtom, som vi kan ha nytta av det både på en mindre och större lokalt och universellt samharmoniserade utsträckningsgestalt.

• Men hela den här situationen, dvs den här världsalltsrelationen kan lätt förändras hos oss människor, och detta i hela den jordiska kulturens/civilisationens fall om vi först och främst prioriterar vår multidimensionella humanhelhetsutvecklig och vid sidan av detta den också långperspektiviska framtidsförsäkringsfrämjande - för den nuvarande planetära civilisationens inriktning också viktiga - teknologiska utvecklingen.

För att allt det här skall förverkligas är det hög tid att vakna, skapa och tillämpa ett helt nytt planetärt helhetsutvecklingssystem, med olika lokala tillämpningsformer, innebärande de alla mänskliga, samhälleliga, ekologiska, teknologiska delutvecklingssystemen, inom vilka kultur, utbildning och forskning spelar en av de avgörande ledarrollerna – med en hel ny och effektiv formel och innehållsmässig upplysnings- och utvecklingspotential som vi i allmänhet har idag, mm.

• För nuvarande finns det olika grupperingar på Jorden som har till syften att införa en ny planetär ORDNING, ett spekulativt konstgjort och av olika intressen laddade globaliserat kontrollerat Ordningssystem.

Det säkraste och fullständigaste framtidsförsäkrande förebildssystemet som även gäller en kontinuerlig totalkontrollerad ordning finns redan skapat och det är det multidimensionella VÄRLDSALLTET, därinom dem mest universellt-fullständiga dimensionerna, dimensions-sammansättningarna har även kontinuerlig kontroll över de mindre fullständiga. Därinom är all nödvändig vishet/visdom och kunskap redan skapad, vilken kan vara tillgänglig på olika andra delhelhetsutvecklingsnivåer för att t. ex stå som vägledning och/eller inspirationskälla för en civilisations - inkl. som vår  - framgångsfulla vidare utveckling och fullbordat förverkligande.

Människan är skapad efter det mångdimensionella Världsalltets bildmönster. Hon är en multidimensionell varelse – ett multiuniversum. Så, om man förstår sig själv förstår man Världsalltet också. Om man förstår Världsalltet med dess grundläggande egenskaper, lagar och hur det egentligen fungerar i sin multidimensionella helhet, inklusive inom människan, då kommer vi fram till att förstå det allomfattande evolutionistiska helhetssystemet, d v s det totalutvecklingssystemet som är till grunden till allt detta. Hur kan vi göra det? Helt enkelt genom att aktivera och/eller öppna och samharmoniseras med våra egna individuella världsalltsdimensioner, dvs dem världsuniversella dimensionerna, som vi alla formmanifesterade existenser eller väsen är bärare av – även vi människor här och nu, i vårt nuvarande liv på Jorden.

Och vad är det som avgör den universella helhetsutvecklingsnivån? Det är den kvalitativa och kvantitativa dimensionssammansättningen –med den universella medvetandenivån i spetsen - och dess innehållsmässiga prioriteringar som är avgörande vad gäller helhetsutvecklingsnivån överallt i det multidimensionella Världsalltet, (Multi’versum/ Total’versum). Och detta är inte helt beroende av gestaltningsformen (!)

• Den här gåtan och den bakomliggande visdomen var känd och tillämpad av flera av de högre utvecklade andliga mästarna som vistades och även idag vistas på vår planet, samt även för våra mytologiska gudar och/eller till de högre utvecklade humanoida civilisationsväsen som även med ingenjörsteknologiskt ingripande även har bidragit bl a till den jordiska människans och civilisationens utformning och planetära utvecklingsprocess.

Varför skulle inte hela nuvarande mänskligheten lära sig att återskapa den här universellt ’medfödda’ urbeskaffenheten, identiteten? Om man skulle göra det skulle man få förstå och få mycket mera kunskap om den jordiska människans kosmisk-historia, och skulle kunna återskapa hennes kosmiska Enciklopedia också - och mycket mera. Så skulle man  liksom dagens barn brukar göra mot sina föräldrar, att tacka dem för allt de gjorde under deras uppväxt, men när Vuxen-perioden har kommit blir de mer och mer övertygade om att måste de söka, hitta, välja och gå på sina egna uttrampade vägar – även om de ofta rådfrågar sina föräldrar på vägen…

• Nu är det dags för den jordiska människan att också vara medveten om att den jordiska vuxenperioden snart har kommit, och det är hög tid nu att ta sitt liv och öde i sina egna händer och välja sin egen förverkligandeväg, liksom hennes mer erfarna kosmiska föräldrar och bröder, alla framgångsrika existenser, kulturcivilisationer gjorde och gör, - i ständig samharmonisering med den multidimensionella Världalltet!

• Vi har ju alla samma ursprungskälla, innehållande vår multidimensionella sammansättning, ’urstoff’. Vi är ju alla både skapare och skapade – ’från begynnelsen’ - oberoende av vår evolutionistiska nivå.

• Vi människor ju har liksom alla andra existenser i världsalltet inte bara lika rätt, utan den pliktfyllda meningen att bryta ut oss ur den gemensamma urvärldsalltsoceanen, och förvärva egna mångfaldiga erfarenheter på våra olika förverkligande vägar, och berika världsalltet genom att berika oss själva, både som grupper och individer.

• Det går aldrig att gömma oss någonstans, icke heller i dekosmiserade stagnationstillstånd.
• Allt vi tänker, känner och gör lagras även i det för nuvarande ’sovande’ omedvetna dimensionella fältet.
• Vi är aldrig ensamma heller!
• Det är hög tid nu att Mänskligheten återskapar och utvecklas i sin riktiga beskaffenhet, medvetet öppnar sina kosmiska-universella Världsalltsdimensioner och samharmoniseras med dem, samt lär sig förstå, kontrollera och hantera dem i olika helhetssammanhang, och ömsesidigt integreras med Världsalltet. Så föds den nya människan på nytt, en ny människotyp; DEN NYA KULTURMÄNNISKAN, den nya VärldsUnivers eller Världsallts-Människan, här och nu, i detta livet här på Jorden, förutsättning inför möjligheten att vidareutvecklas till en av de mest utvecklade ledarväsena- och civilisationerna i det pluridimensionella vidsträckta MultiUniversum, (PluriVersum/Världsalltet) - vår uppgift och mening att förverkliga så mycket som möjligt av det här nu, medan vi vistas här på Jorden!

Och nu ska vi se; hur den nya människotypen Den Nya Kulturmänniskan tänker; som kan förena sina egna intressen i ett världsuniversellt totalframåtskridande sammanhang, och vilken är medveten och kreativt verksam i sitt dagliga liv bland annat om;
- den gemensamma universella födelsekällan
- det pluridimensionella mikro- och makrouniversum
- den mångfald av existens- och livsformer som finns i olika subtilare-, tätare dimensionella manifestationstillstånd överallt i det vidsträckta Världsuniversum, Plurivärlduniversum
- den gränslösa mångfald av medvetande, visdom, kunskap och intelligensnivåer i Världsalltet
- att allt har samma värde, och allt har samma rätt till att existera i vilken form som helst och
- allt besitter det multidimensionella universums totalpotential, även de existenser med för närvarande lägre medvetandenivåer…
- att allt befinner sig i en kontinuerlig utveckling - även de ickefysisk-materiella dimensionerna, och samlar nya erfarenheter och strävar till högre perfektionsnivåer
- att allt har rätt till att utvecklas självständigt
- att allt har rätt till att fritt välja sin utvecklingsväg
- att allt har rätt och plikt att bryta sig ut ur den långsiktiga evolutionens allmännyttiga lopp, dvs;
- att all existens som medvetandemässigt har nått den nödvändiga utvecklingsnivån har som plikt att på ett ömsesidigt samharmoniserat förhållande bryta ut sig ur den världsuniversella-evolutionistiska kollektiva systemet, välja och gå på sin egen snabbare eller långsammare utvecklingsväg, Kulturell utvecklingsväg, och skapa nya existentiella och/eller livsförutsättningar och erfarenheter och genom detta bidra till den världsuniversella helhetsutvecklingen
- att kunna respektera allt, allt manifestationssträvan och former, men prioritera den mest lämpliga för sin valda framåtskridande/försäkrande förverkligandeväg
- att vara kontinuerligt samharmoniserad och integrerad i/med det pluridimensionella Världsalltet, innebärande gränslös polaritetsmångfald- och nivåsamharmonisering också, ’hjälpa himmel och helvete till totalsamharmonisering’
- att ha framför sig och tillämpa en av de viktigaste världsuniversella lagarna; att undvika skada, våld, nedtrykning och andra oviljade utnyttjanden av något, och av någon
- att icke störas av, utan vara glad även för andras framgång och förverkligande (vilket indirekt även är ens eget förverkligande)
- att ge friheten tillbaka till dem eventuellt under sin existens-utvecklingstid har anknytits till han/hon samt frigöra sig också av dem av olika parasitintressen ankytna subtila-, tätare, mer och mindre formmanifesterade existenserna, och deras inflytanden
- att basera sig i först och främst på sin egen sanna kosmiska-, universella identitet, uridentitet, dvs VärldsAlltsMänniko Identiteten, och
- att använda den världsuniversella gemensamma urkällans multidimentionella enhetsfällt som prioriterade visdom, kraft och energi-källor under sin livs-, kulturella kreativitets- och utvecklingsprocess
- att inte blanda sig onödigt i andras liv, i andras utvecklingsbanor, men ge upplysningar till dem som är intresserade och hjälpa dem i första hand genom upplysning om hur de på det mest effektiva sättet kan hjälpa sig själva att vidareutvecklas och lösa sina problem
- att kunna acceptera allt, så som det är, eller utesluta allt, och ha kraften att även kunna stå i Världsalltets centrum och kunna påverka den evolutionistiska processen i dess världsallmännyttiga mest passande riktning
- att kunna samharmoniseras och integreras i/med det pluridimensionella Väldsalltet, ta ställning och komma med förslag till problemlösning
- att vara medveten om sin delhelhet i världsalltshelheten eller själv bli den världsuniversella helheten
- att kontinuerligt förnyas multidimensionellt i den evighetsmedvetande ledardimensionen med kulturdimensionen i spetsen
- m.m, mm…
Det var här några (ovan) av den nya framtidsmänniskans egenskaper, vilka kan förverkligas redan nu, här på Jorden inom U.T.C_T_WUTK.

U.T.C – Världs Universellt Centrum För Total Utveckling & Tellusiansk Världs Universitets Center För Totaluniversell Kultur, WUTC har skapats, etablerats och utvecklats för att hjälpa fram och försäkra det globala totalframåtskridandet genom sitt utvecklade och i olika sammanhang beprövade världsuniversella totalutvecklingssystem – i spetsen med nya ledarvetenskaper och metoder. Läs mer om U.T.C_T_WUTK, om dess totalutvecklingssystem på hemsido adressen http://www.wuni.net (på engelska), samt på http://www.wuni.net/Ny_Akt.html (på svenska).

• U.T.C_T_WUTK: med sina avdelningar (såsom I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S, EKTA, mm) är ett kulturellt-, vetenskapligt och edukationellt utvecklingscentrum, ett fristående nytt typ/alternativ av Helhetsutvecklingscentra med nya världsuniversella wisdoms-läror i spetsen sk wärldsuniversitetsläror / 'worlduniversity sciences' för människans evolution och perfektion med plurikulturell och global-, universell allmännyttig inriktning samt med anknytning till den totala jordiska kulturens och civilisationens evighetsperspektiviska framåtskridande.
U,T.C_T_WUTK har skapats-, etablerats för att verka som ett Förenande av Jordens totalkulturella- och vetenskapliga utvecklingskrafter samt för att stimulera kulturella och vetenskapliga nya initiativ för människans och den jordiska kulturens och civilisationens evolutionistiska framåtskridande.

• U.T.C & Världsuniversitetet har grundats och skapats på det globala-, världsuniversella multidimensionella tänkandets, medvetandets och kreativitetens vägar och upprättades på initiativ av och utvecklades under ledning av Adalbert Béla Fodor, i tillfälliga samråd med olika medarbetare både från Sverige och andra länder.

• De nya vetenskaperna som står för de teoretiska och metodologiska grunderna för det hela U.T.C_T_WUTK_Helhetsutveklings Systemet var nedlagda i olika studier och de var prövade i olika sammanhang under det ovannämnda utvecklingscentrats verksamheters gång – verksamheter som till största delen har bedrivits och fortfarande bedrivs i ideell form under ledning av Adalbert Béla Fodor.

• U.T.C_T_WUTK ÄR ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE ! DET ÄR ÖPPET FÖR ALLA , OAVSETT STUDIER, YRKE, ARBETE, LIVSSTIL, VÄRLDSÅSKÅDNING, OCH OBEROENDE AV KULTURELL, SOCIAL, POLITISK, RELIGIÖS, FILOSOFISK ELLER VETENSKAPLIG SYN, TILLHÖRIGHET ELLER ERFARENHETER.

För mer information om U.T.C / UTKC_T_WUTK se den engelsktspråkiga hemsidan http://www.worlduniversitycenter.net

V ä l k o m n a
till den Tellusianska Totalutvecklings- och Förverkligande Centrat U.T.C_T_WUTK !

Adalbert B. Fodor, (PhD.H.C. in T.C.Sc)
Lund, 2006. 05. 11
Uppdaterat den 13 appril 2013
(ABF_T_WUNI'SON)
<< Klicka här för Den Nya Tidsålderns Nya Kultur-Människa, DEL I. >>

Klicka här för att få veta mer om U.T.C / UTKC_T_WUTK, om dess verksamheter
och erbjudanden, mm.


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".


Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.